Hoạt động của Thanh tra Sở Tài chính

27/04/2021 16:04

Hoạt động của Thanh tra Sở là hoạt động của cơ quan thanh tra nhằm phát hiện những bất cập trong cơ chế quản lý, chính sách, pháp luật để kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn và yêu cầu quản lý; phòng ngừa, phát hiện và xử lý hành vi vi phạm pháp luật; giúp cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định của pháp luật; phát huy nhân tố tích cực; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Công tác Thanh tra là hoạt động xem xét, đánh giá, xử lý theo trình tự, thủ tục do pháp luật quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Thanh tra tài chính là công cụ thiết yếu trong công tác quản lý Tài chính - Ngân sách nhà nước. Qua công tác thanh tra, Thanh tra Sở Tài chính đã có nhiều kiến nghị với các sở, ngành, địa phương: chấn chỉnh công tác quản lý tài chính ngân sách, tài sản nhà nước; công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng...; bổ sung các quy trình, sửa đổi các văn bản liên quan đến công tác quản lý, điều hành, cơ chế chính sách đảm bảo đúng pháp luật và phù hợp với thực tế. Đồng thời, kiến nghị với các cấp có thẩm quyền xây dựng, sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế chính sách liên quan đến công tác quản lý, điều hành tài chính ngân sách và cơ chế chính sách đặc thù của các ngành, lĩnh vực. Qua thanh tra, kiểm tra tài chính đã kiến nghị các đơn vị thực hiện rà soát, đôn đốc thu hồi nộp NSNN những nội dung sai phạm trong công tác quản lý.

          Thông qua công tác thanh tra, Thanh tra Sở đã phối hợp với các cơ quan Thanh tra Nhà nước, Kiểm toán nhà nước và các cơ quan thanh tra chuyên ngành để chủ động cung cấp các thông tin phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; Kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra, kiểm tra tài chính cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn nhằm năng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc thanh tra, kiểm tra, cũng như phục vụ cho việc xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát tài chính năm sau được kịp thời và đúng đối tượng, tránh chồng chéo trong các cuộc thanh tra.

Kịp thời nắm bắt được tinh thần chỉ đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Thanh tra Chính Phủ, Bộ Tài chính và Lãnh đạo Sở Tài chính trong thời kỳ mới, Thanh tra Sở đã có những sự thay đổi, điều chỉnh thích hợp trong công việc nhằm đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra  đối với các cấp trong lĩnh vực tài chính. Trong những năm qua, Thanh tra Sở đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, khẳng định được tính chính xác trong việc kết luận, kiến nghị thanh tra thông qua việc chấp hành thực hiện kết luận, kiến nghị thanh tra của các đối tượng thanh tra, không có đơn thư khiếu kiện, khiếu nại sau thanh tra./.

 

Đào Mạnh Thắng - Phó Chánh thanh tra Sở


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2180
Đã truy cập: 981392