Hội nghị Quán triệt, triển khai Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển Vùng đồng bằng sông Hồng

30/11/2022 12:21

 

­­          Sáng ngày 29/11/2022, tại điểm cầu Tầng 12, BCH đảng bộ Sở Tài chính đã kết nối với Hội nghị toàn quốc trực tiếp kết hợp với trực tuyến do Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức tổ chức để quán triệt và triển khai Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu Sở Tài chính có 65 đồng chí là cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ Sở (riêng 04 đồng chí Lãnh đạo Sở tham dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết tại điểm Cầu Trung tâm tổ chức Hội nghị tỉnh theo Giấy mời số 646-GM-TU ngày 25/11/2022 của Tỉnh ủy tỉnh Quảng Ninh).

Cán bộ, đảng viên Sở Tài chính nghe quán triệt và triển khai

thực hiện Nghị quyết

 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh trình bày báo cáo về một số nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 30-NQ/TW; Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh trình bày báo cáo chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết; Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương trình bày chương trình hành động của Ban Cán sự Đảng Quốc hội triển khai thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết số 30-NQ/TW xác định, vùng đồng bằng sông Hồng là địa bàn chiến lược đặc biệt quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại của cả nước; nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử đặc sắc của dân tộc. Khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế vượt trội để phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bằng sông Hồng thực sự là vùng động lực phát triển hàng đầu, có vai trò định hướng, dẫn dắt quá trình cơ cấu lại nền kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Phát triển vùng phải phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, hệ thống quy hoạch quốc gia.  Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đề ra mục tiêu, chỉ tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm liên quan đến hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng; phát triển kinh tế vùng; phát triển hệ thống đô thị bền vững và kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội hiện đại; phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng ninh đã nghiêm túc tiếp thu nội dung Nghị quyết. Để Nghị quyết đạt hiệu quả cao, nhanh chóng đi vào cuộc sống, đồng chí đã đề xuất 05 nhóm vấn để sau: (1) Để khai thác, phát huy đầy đủ giá trị hệ thống hạ tầng giao thông chiến lược Quảng Ninh đã được hoàn thành, hiện đại hóa, đưa vào sử dụng, nhất là đường cao tốc từ cầu Bạch Đằng đến Móng Cái, cần đẩy nhanh, đồng bộ hóa kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên toàn vùng; liên vùng, bảo đảm nâng cao khả năng kết nối thúc đẩy phát triển các hành lang kinh tế theo quy hoạch; (2) Nghiên cứu, xây dựng các cơ chế, chính sách mới vượt trội, cạnh tranh quốc tế nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của vùng kinh tế trọng điểm  Bắc bộ, tập trung vào Tam giác động lực tăng trưởng Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh; (3) Vùng đồng bằng Sông Hồng, nơi có thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến, trái tim cả nước làm hạt nhân; nơi có nhiều trung tâm du lịch tầm cỡ quốc tế như Quảng Ninh; cần đi tiên phong so với các vùng khác trong chuyển nhanh sang tăng trưởng xanh, phát triển các mô hình kinh tế tuần hoàn; (4) Xây dựng hệ thống quản trị vùng và quản trị địa phương hiện đại, năng động, hiệu quả; (5) Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã nêu rõ “tập trung xây dựng quy hoạch vùng mang tính đột phá theo hướng tích hợp, đa ngành, hình thành chuỗi giá trị và triển khai thực hiện có hiệu quả, lấy quy hoạch làm cơ sở quản lý, phát triển vùng”. Quảng Ninh mong muốn đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch Vùng đồng bằng Sông Hồng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổ chức không gian phát triển vùng phù hợp với tình hình mới, bảo đảm cân bằng, bền vững, kết nối hiệu quả các hành lang, vành đai kinh tế, các cực tăng trưởng và hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, gắn với khai thác có hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và các nguồn lực để phát triển kinh tế-xã hội, phát triển các ngành, địa phương trong vùng, tạo ra động lực phát triển mới, không gian phát triển mới, giá trị mới và dự án đầu tư mới của địa phương và toàn vùng.

Tại Hội nghị, sau khi nghe các ý kiến đại diện cho các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu nêu rõ tinh thần mới, nội dung mới của Nghị quyết có 3 điểm chú ý. Nghị quyết đã kế thừa, bổ sung, phát triển thành 5 quan điểm chỉ đạo quan trọng và mới mẻ, sát hợp với tình hình mới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

 

Về mục tiêu, Tổng Bí thư nhấn mạnh, có thể xem đây là nội dung hoàn toàn mới. Nghị quyết đã xác định rất rõ mục tiêu tổng quát và một số chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phấn đấu đến năm 2030, vùng đồng bằng sông Hồng phát triển nhanh, bền vững, có cơ cấu kinh tế hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc; tập trung phát triển công nghiệp, dịch vụ hiện đại và nông nghiệp công nghệ cao, hữu cơ, tuần hoàn; trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước; đi đầu về phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, kinh tế số, xã hội số; có hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại và hệ thống đô thị thông minh, kết nối... Đến năm 2045, đồng bằng sông Hồng là vùng phát triển hiện đại, văn minh, sinh thái; là trung tâm hàng đầu của cả nước về giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo; chăm sóc sức khỏe nhân dân; có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, thông minh và một số trung tâm kinh tế, tài chính lớn mang tầm khu vực và thế giới. Hệ thống đô thị liên kết thành mạng lưới, thông minh, xanh, bền vững. Người dân có thu nhập cao, đời sống hạnh phúc và thịnh vượng…

Về nhiệm vụ và giải pháp, Tổng Bí thư chỉ rõ nghị quyết đã đề ra đầy đủ, đồng bộ các giải pháp, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, bao gồm các nhóm nhiệm vụ, giải pháp về hoàn thiện thể chế, chính sách phát triển và đẩy mạnh liên kết vùng; chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng để phát triển nhanh và bền vững vùng, các tiểu vùng và các địa phương trong vùng. Phát triển khoa học - công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; quản lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh...

Tiếp thu các nội dung của Nghị quyết, BCH Đảng bộ Sở Tài chính sẽ tiếp tục nghiên cứu, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết  trong thời gian tới.

                                                              Tin bài: Sở Tài chính Quảng Ninh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 441
Đã truy cập: 1682139