Tiêu đề Trình tự, thủ tục báo cáo kê khai tài sản nhà nước
Cơ quan Sở Tài Chính
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực Quản lý Công Sản
Nội dung

 * Trình tự thực hiện:

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Sở Tài chính để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ tại Sở Tài chính.

- Sở Tài chính kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ  sở hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Sở Tài chính nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ  trực tiếp tại Sở Tài chính hoặc gửi qua đường bưu điện

* Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

1. Trình tự, hồ sơ báo cáo kê khai lần đầu:

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước thực hiện:

- Lập 03 bộ hồ sơ báo cáo kê khai tài sản theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Thông tư số 245/2009/TT-BTC và kèm theo bản sao các giấy tờ có liên quan đến tài sản báo cáo kê khai, gồm: giấy tờ liên quan đến nhà, đất đang sử dụng (đối với trụ sở làm việc); giấy đăng ký xe ô tô; biên bản nghiệm thu đưa tài sản vào sử dụng (đối với tài sản có nguyên giá theo sổ kế toán từ 500 triệu đồng trở lên /1 đơn vị tài sản);

- Gửi 02 bộ hồ sơ báo cáo kê khai tài sản: Sở, ban, ngành chủ quản hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

- Lưu trữ 01 bộ hồ sơ báo cáo kê khai tài sản tại cơ quan, tổ chức, đơn vị.

b) Sở, ban, ngành chủ quản hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện thực hiện:

- Xác nhận hồ sơ báo cáo kê khai tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý;

- Gửi 01 bộ hồ sơ báo cáo kê khai tài sản đã có xác nhận đến: Sở Tài chính;

- Lưu trữ 01 bộ hồ sơ báo cáo kê khai tài sản tại Sở, ban, ngành chủ quản hoặc Uỷ ban nhân dân cấp huyện.

2. Trình tự, hồ sơ báo cáo kê khai bổ sung:

Khi có thay đổi thông tin về tài sản thì cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản lập báo cáo kê khai bổ sung gửi cơ quan tiếp nhận và quản lý báo cáo kê khai theo trình tự quy định tại mục 1:

a) Những tài sản được đầu tư xây dựng mới, mua sắm hoặc tiếp nhận về sử dụng tại đơn vị: Thực hiện kê khai theo Mẫu số 01-ĐK/TSNN, Mẫu số 02-ĐK/TSNN, Mẫu số 03-ĐK/TSNN ban hành kèm theo Thông tư 09/2012/TT-BTC;

b) Thay đổi thông tin về đơn vị sử dụng tài sản theo Mẫu số 04a-ĐK/TSNN ban hành kèm theo Thông tư 09/2012/TT-BTC;

c) Thay đổi thông tin về tài sản là trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo Mẫu số 04b-ĐK/TSNN ban hành kèm theo Thông tư 09/2012/TT-BTC;

d) Thay đổi thông tin về tài sản là xe ô tô theo Mẫu số 04c-ĐK/TSNN ban hành kèm theo Thông tư 09/2012/TT-BTC;

đ) Thay đổi thông tin về tài sản khác có nguyên giá từ 500 triệu đồng trở lên theo Mẫu số 04d-ĐK/TSNN ban hành kèm theo Thông tư 09/2012/TT-BTC;

e) Xóa thông tin về tài sản trong Cơ sở dữ liệu theo Mẫu số 04đ-ĐK/TSNN ban hành kèm theo Thông tư 09/2012/TT-BTC

- Số lượng bộ hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 10 ngày

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bộ hồ sơ báo cáo kê khai tài sản đã có xác nhận.

* Phí, lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, tờ khai hành chính: Không

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

* Căn cứ pháp lý:

Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.


Tệp tin đính kèm
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 153
Đã truy cập: 1845363