Tiêu đề Quyết định giá thuộc thẩm quyền cấp tỉnh
Cơ quan Sở Tài Chính
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực giá
Nội dung

 * Trình tự thực hiện:

- Tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Sở Tài chính để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ tại Sở Tài chính

- Sở Tài chính kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả

- Tổ chức căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Sở Tài chính nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Tài chính hoặc gửi qua đường bưu điện.

* Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ gồm:

+ Công văn đề nghị định giá, điều chỉnh giá theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2a ban hành kèm Thông tư số 56/2014/TT-BTC;

+ Phương án giá thực hiện theo mẫu quy định tại Phụ lục số 2a ban hành kèm Thông tư số 56/2014/TT-BTC.

+ Văn bản tổng hợp ý kiến tham gia của các cơ quan liên quan, đính kèm bản sao ý kiến của các cơ quan theo quy định (nếu có);

+ Văn bản thẩm định phương án giá của các cơ quan có chức năng thẩm định theo quy định;

+  Các tài liệu khác có liên quan.

- Số lượng: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: 07 ngày, trường hợp phức tạp khó lấy thông tin là 10 ngày

* Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: các cơ quan, đơn vị.

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tài chính.

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo kết quả thẩm định giá

* Phí, Lệ phí: không

* Tên mẫu đơn, mẫu t khai:

- Hồ sơ phương án giá thực hiện theo mẫu hướng dẫn tại Phụ lục số 2a ban hành kèm Thông tư số 56/2014/TT-BTC;

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Phương án giá bao gồm những nội dung chính như sau:

- Sự cần thiết và các mục tiêu định giá hoặc điều chỉnh giá (trong đó nêu rõ tình hình sản xuất, kinh doanh của hàng hoá, dịch vụ cần định giá hoặc điều chỉnh giá; diễn biến giá cả thị trường trong nước và thế giới; sự cần thiết phải thay đổi giá...);

- Các căn cứ định giá hoặc điều chỉnh giá;

- Bảng tính toán các yếu tố hình thành giá mua, giá bán; các mức giá kiến nghị được tính theo phương pháp định giá chung do Bộ Tài chính quy định và hướng dẫn phương pháp định giá của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

+ So sánh các yếu tố hình thành giá, mức giá của phương án giá đề nghị với các yếu tố hình thành giá, mức giá của phương án giá được duyệt lần trước liền kề; nêu rõ nguyên nhân tăng, giảm;

+ So sánh mức giá đề nghị với mức giá hàng hóa, dịch vụ tương tự ở thị trường - Dự kiến tác động của mức giá mới đến sản xuất, đời sống và đến thu chi của ngân sách nhà nước (nếu có);

- Các biện pháp tổ chức triển khai thực hiện mức giá mới (nếu có).

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Giá số 11/2012/QH13 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2013);

- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá;

- Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá.

- Quyết định số: 334/2015/QĐ-UBND ngày 04/02/2015 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc ban hành Quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tệp tin đính kèm

Biểu mẫu.doc
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 454
Đã truy cập: 1806630