Tiêu đề Thủ tục xem xét việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới
Cơ quan Sở Tài Chính
Lĩnh vực văn bản Lĩnh vực Quản lý Công Sản
Nội dung

 * Trình tự thực hiện:

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị lập, hoàn thiện hồ sơ hoặc đến Trung tâm hành chính công tỉnh để được cung cấp, hướng dẫn lập hồ sơ theo quy định.

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

- Trung tâm Hành chính công tỉnh kiểm tra, tiếp nhận hồ sơ (nếu hồ  sở hợp lệ), viết phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả kết quả.

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào thời gian ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ đến Trung tâm Hành chính công tỉnh nhận kết quả.

* Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ  trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh hoặc gửi qua đường bưu điện

* Thành phần, số lượng hồ sơ

- Thành phần hồ sơ:

+ Văn bản đề nghị của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ đề nghị được sử dụng quỹ đất tại cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ để thanh toán Hợp đồng BT (bản chính);

+ Văn bản đề nghị của cơ quan chủ quản, người đại diện chủ sở hữu trực tiếp (bản chính);

+ Hồ sơ pháp lý về nhà, đất của cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ (bản sao);

+ Các hồ sơ liên quan khác (bản sao).

          - Số lượng hồ sơ: 01 bộ

          * Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

          - Tại Sở Tài chính: 05 ngày

          - Tại UBND tỉnh: 05 ngày;

          * Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính

Cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ.

          * Cơ quan phối hợp thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

          - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC:

+ Cơ quan chủ quản của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ; người đại diện chủ sở hữu trực tiếp của doanh nghiệp nhà nước trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại vị trí cũ.

+ Sở Tài chính.

          * Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có ý kiến bằng văn bản gửi cơ quan chủ quản (đối với cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp) hoặc người đại diện chủ sở hữu trực tiếp (đối với doanh nghiệp nhà nước) về việc sử dụng quỹ đất của cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước tại vị trí cũ do cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước thuộc địa phương quản lý, để thanh toán Dự án BT đầu tư xây dựng công trình tại vị trí mới.

          * Phí, lệ phí (nếu có): Không

          * Tên, mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có): Không

          * Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không

          * Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

- Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế Nhà nước thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư khi thực hiện Dự án đầu tư xây dựng theo hình thức Xây dựng - Chuyển giao.

-  Thông tư số 183/2015/TT-BTC ngày 17/11/2015 hướng dẫn thực hiện thanh toán bằng quỹ đất cho Nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Xây dựng - Chuyển giao quy định tại Quyết định số 23/2015/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Tệp tin đính kèm
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 267
Đã truy cập: 1863340