Thanh tra Sở

24/08/2017

 

          

 

 

Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Trìu

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

- Điện thoại: 0203-383.4163

- Email: nguyenvantriu@quangning.gov.vn

 

Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Văn Toàn

- Trình độ chuyên môn: CN Kinh Tế

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203-383.4163

- Email: nguyenvantoan@quangninh.gov.vn

 

Phó Chánh Thanh tra: Đặng Đình Biềng

- Trình độ chuyên môn: KS QLĐĐ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203-383.4163

- Email: dangdinhbieng@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 


CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng:

Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Thanh tra Sở) là cơ quan chuyên môn trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thanh tra Sở thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành về đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, địa chất, môi trường, khí tượng, thuỷ văn, đo đạc, bản đồ, quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo (sau đây gọi chung là tài nguyên và môi trường); Giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật và phân công, ủy quyền của Giám đốc sở.

 

Nhiệm vụ:

            1. Trình Ban Giám đốc Sở:

a) Dự thảo trình UBND tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành thuộc lĩnh vực được phân công;

b) Kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành các văn bản pháp luật phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường;

c) Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đình chỉ hành vi vi phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân; kiến nghị hủy bỏ quyết định trái pháp luật về tài nguyên và môi trường khi có đủ căn cứ cho rằng hành vi hoặc quyết định đó gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân;

2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính:

a) Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật và thực hiện nhiệm vụ được giao của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Thủ trưởng cùng cấp;

b) Nội dung, trình tự, thủ tục tiến hành thanh tra hành chính thực hiện theo quy định của Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thanh tra.

3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra chuyên ngành:

Thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tài nguyên và môi trường trong phạm vi quản lý nhà nước của Thủ trưởng cùng cấp đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến tài nguyên và môi trường, bao gồm:

a) Đất đai;

b) Tài nguyên nước;

c) Tài nguyên khoáng sản, địa chất;

d) Môi trường;

đ) Khí tượng, thuỷ văn;

e) Đo đạc, bản đồ;

g) Quản lý tổng hợp và thống nhất về biển và hải đảo;

h) Các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động tài nguyên và môi trường.

4. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

5. Thanh tra vụ việc do Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường giao.

6. Thực hiện nhiệm vụ giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

7. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

8. Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các quy định của pháp luật về công tác kiểm tra; hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra cho Thanh tra viên.

9. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường với các cơ quan quản lý theo quy định.

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 142
Đã truy cập: 2566422