P. Quy hoạch, Kế hoạch đất đai

24/08/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trưởng phòng  : Đặng Tiến Sĩ

- Trình độ chuyên môn: Tiến Sĩ chuyên ngành quản lý đất đai

- Trình độ LLCT: Cao cấp

 - Điện thoại:  038.2266888

- Email: 

  

 

 

 

 Phó Trưởng phòng : Trần Mạnh Hùng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Đất đai

- Trình độ LLCT: Cao cấp

 - Điện thoại: 0203-383.5838

- Email: tranmanhhung.stnvmt@quangninh.gov.vn

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Phạm Thị Hồng Kiên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý Đất đai

- Trình độ LLCT: Cao cấp

 - Điện thoại: 0203-383.5838

- Email: phamthihongkien@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Chuyên viên: Trần Thị Hoàng Huệ

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Quản lý Đất đai

- Trình độ LLCT: Trung cấp

 - Điện thoại: 0203-383.5838

- Email: tranthihoanghue@quangninh.gov.vn

 

 

  

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Mai Anh

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư QLĐĐ

- Trình độ LLCT: 

 - Điện thoại: 0203-383.5838

- Email: nguyenthimaianh@quangninh.gov.vn

 

   

 

 

 

 

 

   

 

Chuyên viên: Phạm Hùng Cường

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QL đất đai

- Trình độ LLCT: 

 

- Điện thoại: 0203-383.5838

- Email: @quangninh.gov.vn

 

     

 

 

 

 

 

Chuyên viên: Lê Hải Ninh

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư

- Trình độ LLCT: 

 

- Điện thoại: 0203-383.5838

- Email: lehaininh@quangninh.gov.vn

 

 
 

 Chuyên viên: Nguyễn Đức Dưỡng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

 

- Điện thoại: 0203-383.5838

- Email: nguyenducduong@quangninh.gov.vn

 

 

 

 


Chuyên viên: Phùng Minh Sơn

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

 

- Điện thoại: 0203-383.5838

- Email: phungminhson@quangninh.gov.vn


 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Hằng

- Trình độ chuyên môn: Hành Chính học

- Trình độ LLCT: 

 

- Điện thoại: 0203-383.5838Email: nguyenthihang.stnvmt@quangninh.gov.vn

 

     

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng:

Phòng Quy hoạch, Kế hoạch đất đai là phòng chuyên môn, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giao đất, cho thuê đất, gia hạn thời gian sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; Là đầu mối giúp Giám đốc Sở tham gia ý kiến về chủ trương, địa điểm các dự án và các vấn đề khác liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất thu hồi đất.

Nhiệm vụ:

Giúp Giám đốc Sở dự thảo các văn bản, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Tỉnh trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, gia hạn thời gian sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất.

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; báo cáo Ủy ban Nhân dân Tỉnh để trình Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định và trình Chính phủ phê duyệt theo quy định.

Hướng dẫn Ủy ban Nhân dân cấp huyện lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện; Chủ trì tổ chức thẩm định và trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt.

Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

Tổ chức thẩm định hồ sơ về giao đất, cho thuê đất, gia hạn thời gian sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất để Giám đốc Sở trình Ủy ban Nhân dân Tỉnh quyết định. Giúp Giám đốc Sở ký các hợp đồng thuê đất sau khi có quyết định cho thuê đất.

Chủ trì phối hợp với các phòng chuyên môn của Sở tham gia ý kiến về chủ trương, địa điểm thực hiện các dự án; Thống kê, tổng hợp và báo cáo các nội dung liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất.

Tham gia kiểm tra việc sử dụng đất của các tổ chức sau khi được giao đất, cho thuê đất.

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 697
Đã truy cập: 2444301