P. Đăng ký đất đai

24/08/2017
   

 

 

 

Phó Trưởng phòng - phụ trách phòng : Nguyễn Quang Thụy

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ LLCT:

 

- Điện thoại: 0203-383.4149

- Email:nguyenquangthuy@quangninh.gov.vn
   

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Đặng Thế Mạnh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203-383.5838

- Email: dangthemanh@quangninh.gov.vn

 

 

 

Chuyên viên: Đặng Thị Phương Trâm

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QL đất đai 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

 

- Điện thoại: 0203-383.4149

- Email: @quangninh.gov.vn

 

 

Chuyên viên: Phạm Anh Khôi

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ QLĐĐ

- Trình độ LLCT:

 

- Điện thoại: 0203-383.4149

- Email: phạmanhkhoi@quangninh.gov.vn
 

Chuyên viên: Đỗ Xuân Quế

- Trình độ chuyên môn: Cử Nhân

- Trình độ LLCT: Trung cấp

 

- Điện thoại: 0203-383.4149

- Email: doxuanque@quangninh.gov.vn
   

 

 

 

Chuyên viên: Đặng Thị Hường

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư QLĐĐ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

 

- Điện thoại: 0203-383.4149

- Email: @quangninh.gov.vn
   

 

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Hương Thảo

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

- Trình độ LLCT:

 

- Điện thoại: 0203-383.4149

- Email: nguyenthihuongthao@quangninh.gov.vn

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Vũ Hưng

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

 

- Điện thoại: 0203-383.4149

- Email: nguyenvuhung@quangninh.gov.vn

 

 

Chuyên viên: Trịnh văn khởi

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ 

- Trình độ LLCT: cao cấp

- Điện thoại: 0203-383.4149

- Email:  trinhvankhoi@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Xuân Tiến

- Trình độ chuyên môn:  Kỹ sư

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại: 0203-383.4149

- Email:  nguyenxuantien5@quangninh.gov.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng:

Giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai trên các lĩnh vực: công tác xác định giá đất định kỳ hàng năm, đăng ký đất đai; lập, quản lý, chỉnh lý, lập hồ sơ địa chính; thống kê, kiểm kê đất đai; phân hạng đất; chuyển quyền sử dụng đất; thẩm định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

1- Hướng dẫn, kiểm tra việc đăng ký đất đai ban đầu và đăng ký biến động đất đai, lập hồ sơ địa chính (vào sổ địa chính, sổ mục kê, sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, sổ đăng ký biến động đất đai) cho các địa phương;

2- Hướng dẫn và thực hiện kiểm tra công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp huyện. Thẩm định hồ sơ làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đối tượng thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của UBND tỉnh do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất của Sở chuyển đến;

3. Thực hiện đính chính, chỉnh lý biến động quyền sử dụng đất trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà sau khi đính chính, chỉnh lý đối tượng sử dụng đất thuộc thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng của UBND tỉnh.

4. Xử lý vướng mắc khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tổng hợp báo cáo tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn tỉnh.

5-Hướng dẫn việc thực hiện các quyền (chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất) cho các đối tượng, các địa phương;

6. Hướng dẫn các địa phương xây dựng bảng giá đất hàng năm, chủ trì phối hợp cùng với Hội đồng định giá đất của tỉnh xác định bảng giá đất hàng năm trình UBND tỉnh ban hành vào ngày 01/01 hàng năm. Giải quyết kịp thời các phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

7- Hướng dẫn, thẩm định hồ sơ thống kê đất đai hàng năm, kiểm kê đất 5 năm một lần theo quy định của Luật Đất đai  do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở chuyển đến.

8- Tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật quản lý và sử dụng đất đai, về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

9. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan, hướng dẫn, kiểm tra, tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các trường hợp bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật tham mưa đề xuất giải quyết kịp thời các vướng mắc trong lĩnh vực này.

10. Cùng với văn phòng Sở quản lý xê ri Phôi giấy chứng nhận QSDĐ mua tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, chuyển cho các địa phương, các đơn vị thuộc sở.

11. Tổng hợp tình hình thực hiện các giao dịch đảm bảo về quyền sử dụng đất trên cơ sở báo cáo của các địa phương, của Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc sở Tài nguyên và Môi trường. Xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện các giao dịch đảm bảo về quyền sử dụng đất của các địa phương.

12. Giải quyết các đơn kiến nghị về chế độ chính sách thuộc chức năng, nhiệm vụ của phòng.

13- Tham gia hội đồng cổ phần hoá doanh nghiệp, tham gia với Sở Tài Chính định giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; tham gia việc phân chia tài sản về quyền sử dụng đất của tổ chức, hộ gia đình khi có yêu cầu của Toà án.

14. Phối hợp với phòng Kế hoạch – Tài chính, phòng Đo đạc và Bản đồ trong việc giao đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức đang sử dụng đất chưa có hồ sơ quản lý đất đai theo quy định hiện hành.

15. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo Sở.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 496
Đã truy cập: 2566776