P. Tài nguyên nước, Khoáng sản và Biến đổi khí hậu

24/08/2017
    

 

Trưởng phòng: Trần Thu Hà

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Sinh học; Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh Quốc tế.

- Trình độ LLCT: Cao cấp.

 

- Điện thoại: 0203-363.5068

- Email: tranthuha@quangninh.gov.vn

 

 

   
   

 

Phó Trưởng phòng: Đỗ Xuân Quang

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

 

- Điện thoại: 0203-383.9776

- Email: doxuanquang@quangninh.gov.vn 

 

 

   
   

 

 

 Chuyên viên: Đoàn Trọng Luật

- Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khai thác mỏ. 

- Trình độ LLCT:  

 - Điện thoại: 0203-383.9776

- Email: @quangninh.gov.vn

 

 

 

Chuyên viên: Đào Thị Hậu

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT:  

 - Điện thoại: 0203-363.5068

- Email: daothihau@quangninh.gov.vn

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Mai Trang

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư 

- Trình độ LLCT:  

 - Điện thoại: 0203-383.9776

- Email: nguyenthimaitrang@quangninh.gov.vn

   

 

 

 

Chuyên viên: Vy Toàn Thắng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT:  

 - Điện thoại: 0203-363.5068

- Email: vitoanthang@quangninh.gov.vn

 

 

 

Chuyên viên: Chu Thị Hoàng Yến

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT:  

 - Điện thoại: 0203-363.5068

- Email: chuthihoangyen@quangninh.gov.vn

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Anh Vũ

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT:  

 

- Điện thoại: 0203-383.9776

- Email: nguyenanhvu@quangninh.gov.vn

 

 

 Chuyên viên: Bùi Tuấn Dũng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT:  

 - Điện thoại: 0203-383.9776

- Email: buituandung@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Chuyên viên: Lương Diệu Kiên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT:  Trung cấp

 - Điện thoại: 0203-383.9776

- Email: luongdieukien@quangninh.gov.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Chức năng:

Phòng Tài nguyên nước - Khoáng sản và Biến đổi khí hậu là phòng chuyên môn trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý nhà nước và thực thi nhiệm vụ quản lý nhà nước về địa chất khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Nhiệm vụ:

1. Nhiệm vụ chung

Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án, dự án; xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật về lĩnh vực địa chất khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu sau khi được phê duyệt trên địa bàn Tỉnh;

Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Ủy ban nhân dân Tỉnh về lĩnh vực địa chất khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu theo quy định. Phối hợp xây dựng các văn bản pháp luật của các cấp, ngành có liên quan khi có yêu cầu;

Quản lý, lưu trữ, cung cấp thông tin, tư liệu, cơ sở dữ liệu về lĩnh vực địa chất khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu trên địa bàn Tỉnh theo quy định;

Tổ chức kiểm tra định kỳ theo quy định và kiểm tra đột xuất các tổ chức cá nhân được cấp phép hoạt động liên quan đến lĩnh vực quản lý trên địa bàn Tỉnh;

Phối hợp với các đoàn thanh tra của Sở, của Tỉnh và của Bộ Tài nguyên và Môi trường khi có yêu cầu thanh tra các vấn đề liên quan; tham gia giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị xử lý các vi phạm pháp luật về địa chất khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu theo quy định của pháp luật;

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao hoặc theo quy định của pháp luật.

2. Lĩnh vực Địa chất - khoáng sản

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan khoanh định các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản; xác định các khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân Tỉnh; tham mưu đề xuất các biện pháp bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; lập kế hoạch và tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân Tỉnh sau khi được phê duyệt;

Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên lập quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản của địa phương theo quy định; kịp thời phát hiện và báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường khi phát hiện khoáng sản mới; tổ chức thẩm định, báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản; thống kê, kiểm kê trữ lượng khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân Tỉnh;

Tổ chức thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, thu hồi, trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản; hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò, quyền khai thác khoáng sản; hồ sơ trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; đề án đóng cửa mỏ; hồ sơ đấu giá quyền khai thác khoáng sản; hồ sơ tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân Tỉnh);

Báo cáo định kỳ về hoạt động khoáng sản trên địa bàn Tỉnh theo quy định hoặc theo yêu cầu đột xuất của Ủy ban nhân dân Tỉnh và Bộ Tài nguyên và môi trường;

Phối hợp xây dựng giá tính thuế tài nguyên đối với loại khoáng sản chưa có tính giá thuế tài nguyên hoặc phải điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên do không còn phù hợp theo quy định;

3. Lĩnh vực tài nguyên nước

Lập và thực hiện quy hoạch tài nguyên nước, kế hoạch điều tra cơ bản, điều hòa, phân phối tài nguyên nước, phục hồi nguồn nước bị ô nhiễm, cạn kiệt; giám sát các hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên lưu vực sông nội Tỉnh;

Khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế, vùng đăng ký khai thác nước dưới đất, vùng cần bổ sung nhân tạo nước dưới đất và công bố dòng chảy tối thiểu, ngưỡng khai thác nước dưới đất theo thẩm quyền, khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm khai thác cát, sỏi và các khoáng sản khác trên sông; lập danh mục hồ, ao, đầm phá không được san lấp; lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt;

Đề xuất xây dựng, quản lý hệ thống giám sát hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước đối với lưu vực sông nội Tỉnh;

Tổ chức ứng phó, khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước; theo dõi, phát hiện và tham gia giải quyết sự cố ô nhiễm nguồn nước liên quốc gia theo thẩm quyền; lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước, vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt; bảo đảm nguồn nước phục vụ cung cấp nước sinh hoạt trong trường hợp hạn hán, thiếu nước hoặc xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước;

Thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, đình chỉ hiệu lực, thu hồi và cấp lại giấy phép về tài nguyên nước và cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước theo thẩm quyền; phối hợp thu phí, lệ phí về tài nguyên nước, thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của pháp luật; hướng dẫn việc đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước;

Tổ chức thực hiện các hoạt động điều tra cơ bản, giám sát tài nguyên nước theo phân cấp; kiểm kê, thống kê, lưu trữ số liệu tài nguyên nước trên địa bàn; Tổng hợp tình hình khai thác, sử dụng nước, các nguồn thải vào nguồn nước trên địa bàn; lập báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường kết quả điều tra cơ bản tài nguyên nước, tình hình quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, phòng, chống và khắc phục hậu quả tác hại do nước gây ra trên địa bàn;

Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc trám lấp giếng không sử dụng theo quy định của pháp luật.

4. Lĩnh vực khí tượng thủy văn

Tổ chức thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, thu hồi giấy phép hoạt động của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng ở địa phương thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân nhân dân Tỉnh; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện;

Chủ trì thẩm định các dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình khí tượng, thủy văn chuyên dùng; tham gia xây dựng phương án phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, kiểm tra việc thực hiện các quy định về dự báo, cảnh báo và truyền tin thiên tai trên địa bàn Tỉnh;

Thẩm định nội dung về khí tượng thủy văn trong quy hoạch, thiết kế các công trình, dự án đầu tư xây dựng ở địa phương theo quy định của pháp luật;

Thẩm định tiêu chuẩn kỹ thuật của công trình, thiết bị đo của công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng, thiết bị quan trắc, định vị sét do địa phương xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước;

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc bảo vệ, giải quyết các vi phạm hành lang an toàn kỹ thuật công trình khí tượng thủy văn của Trung ương trên địa bàn;

Thu thập, khai thác và sử dụng dữ liệu về khí tượng thủy văn ở địa phương theo quy định của pháp luật.

5. Lĩnh vực biến đổi khí hậu

Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của địa phương; hướng dẫn, điều phối việc tổ chức thực hiện;

Tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc phạm vi của Sở Tài nguyên và Môi trường trong các chiến lược, chương trình, kế hoạch quốc gia về biến đổi khí hậu, các đề án, dự án, chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức kiểm tra việc thực hiện các mục tiêu trong các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án biến đổi khí hậu trên địa bàn quản lý;

Theo dõi, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đối với điều kiện tự nhiên, con người và phát triển kinh tế - xã hội để đề xuất các biện pháp ứng phó;


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 778
Đã truy cập: 2449796