Văn phòng Sở

10/08/2022

 

 
   
   
   

 

 

 Chánh Văn phòng: Đoàn Duy Vinh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT:  Cao cấp

- Điện thoại: 0203-363.5068

- Email: doanduyvinh@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Phó Chánh Văn Phòng: Bùi Đức Quảng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

 - Điện thoại: 0203-363.5002

- Email: buiducquang@quangninh.gov.vn

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Hải Hường

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

 - Điện thoại: 0203-363.5003

- Email: nguyenhaihuong@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

  

Chuyên viên: Hoàng Thị Hồng Hạnh

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ LLCT: Trung cấp

 

- Điện thoại: 0203-383.5838

- Email: hoangthihonghanh@quangninh.gov.vn

 

  

Chuyên viên: Cao Trần Nhật
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
- Trình độ LLCT:  
- Điện thoại: 0203-363.5002
- Email: 

  

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Minh Nguyệt
- Trình độ chuyên môn: Đại học.
- Trình độ LLCT: 
- Điện thoại văn phòng: 0203-383.5641

 

 

 

HĐ: Kim Văn Tuyên

- Trình độ chuyên môn: Lái xe.
- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại: 0203-363.5002

 

 

 

HĐ68: Nguyễn Đức Long
- Trình độ chuyên môn: Lái xe.
- Trình độ LLCT: .
- Điện thoại: 0203-363.5002

 

 

 

HĐ68: Phạm Đình Tuấn
- Trình độ chuyên môn: Lái xe.
- Trình độ LLCT: Sơ cấp.
- Điện thoại: 0203-363.5002

 

  
 
HĐ 68: Nguyễn Thị Loan
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân
- Trình độ LLCT: Sơ cấp.
- Điện thoại: 0203-363.5002

 

 
 
 HĐ 68: Đỗ Thị Ngọc Châm
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân.
Trình độ LLCT: Sơ cấp.
- Điện thoại văn phòng: 0203-383.5641
   

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ 

I. Chức năng:

Văn phòng Sở thực hiện chức năng tham mưu, thông tin tổng hợp, điều phối các hoạt động theo chương trình, kế hoạch công tác của lãnh đạo Sở; quản lý công tác hành chính quản trị, quản lý tài chính, tài sản của Sở, công tác pháp chế, văn thư lưu trữ; thường trực Hội đồng Thi đua, khen thưởng của cơ quan và của ngành; làm công tác tổ chức của cơ quan Sở; phối hợp và đôn đốc các phòng, đơn vị trong cơ quan tổ chức triển khai nhiệm vụ được giao.

   II. Nhiệm vụ:

1. Tổng hợp, xây dựng và đôn đốc việc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác tháng, quý, năm; xây dựng các văn bản theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của Sở.

2. Thực hiện nhiệm vụ thông tin tổng hợp:

a) Tổng hợp, khai thác, quản lý các cơ sở dữ liệu, thông tin, các văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường, của UBND tỉnh phục vụ sự điều hành, khai thác, sử dụng của lãnh đạo Sở và cán bộ, công chức trong cơ quan Sở.

b) Xây dựng các báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất của Sở, của ngành; xây dựng, tham gia xây dựng và góp ý vào các Đề án, văn bản theo sự phân công của Giám đốc.

c) Xây dựng phương án về tổ chức bộ máy, tuyển dụng, đào tạo, bố trí, điều động, thuyên chuyển, bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan và các đơn vị sự nghiệp, trình lãnh đạo Sở xem xét, quyết định và tổ chức thực hiện.

3. Thực hiện các nhiệm vụ thư ký giúp việc cho Lãnh đạo Sở.
Chuẩn bị nội dung, chương trình các cuộc họp, buổi làm việc, ghi biên bản, dự thảo các thông báo, kết luận của lãnh đạo Sở.

4. Thực hiện các nhiệm vụ pháp chế:

a) Soạn thảo, tham gia soạn thảo, tiến hành rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của ngành theo sự phân công của Giám đốc.

b) Tổ chức phổ biến và kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật trong ngành.

c) Dự thảo các nội quy, quy chế hoạt động của cơ quan.

5. Thường trực Cải cách hành chính của Sở theo Hệ thống quản lý chất lượng (ISO); phối hợp, quản lý hoạt động liên quan đến hành chính công của Sở.

6. Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của cơ quan và của ngành.

7. Thực hiện các nhiệm vụ hành chính, văn thư, lưu trữ.

8. Tổ chức hướng dẫn và thực hiện công tác lưu trữ của cơ quan theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện công tác quản lý tài chính và tài sản của Sở:

a) Tổng hợp, xây dựng dự toán ngân sách hàng năm, công tác kế toán, thống kê, thông tin kinh tế và quản lý các nguồn kinh phí trong ngành tài nguyên môi trường theo quy định của pháp luật.

b) Tổ chức công tác kiểm tra, kế toán trong nội bộ ngành tài nguyên môi trường (bao gồm các đơn vị trực thuộc).

c) Thực hiện báo cáo kết quả hoạt động của toàn ngành.

d) Thẩm định báo cáo quyết toán của các đơn vị trực thuộc, thực hiện công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước, công khai tài chính của ngành theo quy định của pháp luật.

đ) Thực hiện quản lý sử dụng tài sản của Nhà nước giao cho Sở và nguồn kinh phí được cấp; thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí.

e) Thực hiện chế độ kế toán, thống kê,  chế độ báo cáo tài chính theo các quy định của Luật ngân sách.

10. Thực hiện các nhiệm vụ quản trị:

a) Tổ chức quản trị công sở, bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của các phòng.

b) Quản lý và điều hành các phương tiện phục vụ công tác; đảm bảo các điều kiện về an ninh trật tự, cảnh quan môi trường trong trụ sở cơ quan.

11. Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo mật nội bộ cơ quan, bảo đảm kỷ luật lao động, kỷ luật, kỷ cương hành chính theo nội quy, quy chế làm việc của cơ quan Sở.Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan.

12. Xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác khoa học- công nghệ trong lĩnh vực tổ chức nhà nước và tham gia thực hiện các đề án, đề tài khoa học được giao.

13. Thực hiện công nghệ thông tin:

a) Xây dựng, quản lý và khai thác có hiệu quả hệ thống công nghệ thông tin của Sở.

b) Cập nhật kịp thời các thông tin về triển khai các nội dung công tác theo chức năng, nhiệm vụ của Sở lên Cổng thông tin điện tử của Sở.

14. Chánh Văn phòng Sở được ký thừa lệnh (TL) Giám đốc một số giấy tờ như: Giấy công tác, giấy giới thiệu, giấy nghỉ phép của cán bộ, công chức, nhân viên trong cơ quan và những văn bản khác khi được Giám đốc Sở giao.

15. Chánh Văn phòng giúp Giám đốc Sở quản lý, theo dõi công tác tổ chức cán bộ và thực hiện các chế độ chính sách của nhà nước đối với cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên của cơ quan.

16. Phối hợp với công đoàn chăm lo đời sống cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên cơ quan; có trách nhiệm giúp Đảng uỷ cơ quan trong các hoạt động.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 651
Đã truy cập: 2444255