Lãnh đạo Sở

01/07/2019

 

Giám đốc:       

 

 Giám đốc: Trần Như Long
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.
- Trình độ LLCT: Cao cấp.
- Điện thoại: 0203-363.3027
- Email: trannhulong@quangninh.gov.vn
 

  

- Là Thủ trưởng cơ quan, có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành mọi hoạt động của Sở; quyết định các vấn đề quan trọng của Ngành; trực tiếp giữ mối quan hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các lĩnh vực: Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo cán bộ, phát triển nguồn nhân lực; thi đua khen thưởng và kỷ luật; công tác kế hoạch - tài chính; công tác đối nội, đối ngoại của Sở; công tác thanh tra, kiểm tra; chương trình tổng thể cải cách hành chính; đổi mới và phát triển doanh nghiệp; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; theo dõi tình hình nhân dân; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Chỉ đạo công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (theo uỷ quyền của Chủ tịch UBND tỉnh), thẩm định phương án sử dụng đất.

- Là chủ tài khoản thứ nhất của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Là người phát ngôn của cơ quan và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật.

- Kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường và Phát triển đất; Thường trực Ban đền bù giải phóng mặt bằng tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Quảng Ninh; Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh; Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ninh, thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Quảng Ninh, uỷ viên Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Ninh.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các phòng, đơn vị: (1) Văn phòng Sở; (2) Phòng Quy hoạch, Kế hoạch đất đai; (3) Thanh tra Sở; (4) Quỹ Bảo vệ môi trường và Phát triển đất tỉnh Quảng Ninh.

 

Các Phó Giám đốc: 

 

 

 Phó giám đốc: Phạm Văn Cường

- Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ.
- Trình độ LLCT:  Cao cấp.
- Điện thoại: 0203-361.6686
- Email:  phamvancuong@quangninh.gov.vn        
 
 

- Trực tiếp chỉ đạo các nội dung quản lý môi trường; các đề án, dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, nền địa lý; công tác tài chính cơ quan (nguồn chi thường xuyên tự chủ bao gồm chi lương, các khoản đóng góp theo lương, công tác phí, điện, nước, xăng xe, vật tư văn phòng,...; nguồn chi thường xuyên không tự chủ bao gồm các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất hàng năm; nguồn phí lệ phí bao gồm các khoản chi: công tác phí, điện, nước,... và các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho công tác thu phí, lệ phí).

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật.

- Được ủy quyền là chủ tài khoản thứ hai của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Tham gia Ban Chỉ đạo, các Tổ công tác, Tổ đề án của tỉnh về nhiệm vụ được phân công; thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án có liên quan đến lĩnh vực, đơn vị phụ trách.

- Tiếp tục công tác thẩm định, xây dựng giá đất đối với các phương án giá đã tham gia hội đồng thẩm định cho đến khi được phê duyệt.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các phòng, đơn vị: (1) Phòng Quản lý đo đạc, Bản đồ và Viễn thám; (2) Chi cục Bảo vệ môi trường; (3) Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường.

- Tham gia sinh hoạt tại Chi cục Bảo vệ môi trường.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền

 

 Phó giám đốc:  Đàm Trung Hiếu

- Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203-383.5838

- Email: damtrunghieu@quangninh.gov.vn

 

  

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực sau: Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; đăng ký đất đai, thống kê, kiểm kê đất đai; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Phụ trách công tác xây dựng, thẩm định giá đất (trừ các trường hợp đồng chí Phạm Văn Cường đã tham gia hội đồng).

- Giúp Giám đốc Sở triển khai các nhiệm vụ về cải cách tư pháp; công tác pháp chế về đất đai; tham gia tố tụng các vụ án hành chính theo quy định.

- Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại khoản 3 Điều 105 Luật Đất đai 2013 (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai); thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án có liên quan đến lĩnh vực, đơn vị phụ trách.

- Tham gia một số Ban chỉ đạo, Hội đồng và Tổ đề án, Tổ công tác của tỉnh có liên quan đến các lĩnh vực: Lâm nghiệp; các Tổ công tác đàm phán thực hiện các dự án đầu tư theo các hình thức đối tác công tư; phụ trách công tác dân vận chính quyền; Công đoàn, Đoàn thanh niên; các chương trình liên quan đến công tác nhân đạo, xóa đói giảm nghèo; vì sự tiến bộ của phụ nữ.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các phòng, đơn vị: (1) Phòng Đăng ký đất đai; (2) Văn phòng Đăng ký đất đai; (3) Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.

- Tham gia sinh hoạt tại Phòng Đăng ký đất đai.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền.

 

Phó giám đốc: Ngọc Thái Hoàng

- Trình độ đào tạo: Thạc sĩ Kinh tế 
- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp
- Điện thoại : 0912 080 660
- Email: ngocthaihoang@quangninh.gov.vn
               
 
 

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu; công tác quản lý tổng hợp biển và hải đảo; lĩnh vực công nghệ thông tin.

- Giúp Giám đốc Sở triển khai các nội dung về cải cách thủ tục hành chính; các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cấp Sở, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân; phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn tỉnh và phòng thủ dân sự.

- Trực tiếp chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; các lĩnh vực giáo dục – y tế - khoa học – công nghệ - văn hóa xã hội; cổng thông tin điện tử thành phần của Sở; thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án có liên quan đến lĩnh vực, đơn vị phụ trách.

- Tham gia một số Ban chỉ đạo, Hội đồng, Tổ đề án, Tổ công tác của tỉnh có liên quan đến các lĩnh vực: Quân sự, quốc phòng, an ninh trật tự; phát triển năng lượng, thủy lợi, an ninh nguồn nước, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các phòng, đơn vị: (1) Phòng Tài nguyên nước - Khoáng sản và Biển đổi khí hậu; (2) Chi cục Biển và Hải đảo; (3) Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường; (4) Tổ Hành chính công.

- Tham gia sinh hoạt tại Phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Biến đổi khí hậu.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở phân công hoặc ủy quyền.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 108
Đã truy cập: 2272909