Lãnh đạo Sở

01/07/2019

 

Giám đốc:       

 

 

Giám đốc: Trần Như Long

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ.
- Trình độ LLCT: Cao cấp.
- Điện thoại: 0203-363.3027
- Email: trannhulong@quangninh.gov.vn
 

  

- Là Thủ trưởng cơ quan, có trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành mọi hoạt động của Sở; quyết định các vấn đề quan trọng của Ngành; trực tiếp giữ mối quan hệ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

- Trực tiếp chỉ đạo, theo dõi các lĩnh vực:Công tác tổ chức cán bộ, đào tạo cán bộ, phát triển nguồn nhân lực; thi đua khen thưởng và kỷ luật; công tác kế hoạch - tài chính; công tác đối nội, đối ngoại của Sở; công tác thanh tra, kiểm tra; chương trình tổng thể cải cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; theo dõi tình hình nhân dân; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

- Chỉ đạo công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thẩm định phương án sử dụng đất.

- Là chủ tài khoản của Sở Tài nguyên và Môi trường; là người phát ngôn của cơ quan và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật.

- Kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường và Phát triển đất; Thường trực Ban đền bù giải phóng mặt băng tỉnh; Thành viên Ban chỉ đạo Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Quảng Ninh; Thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2016-2020; Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động ứng phó với biến đôi khí hậu tỉnh Quảng Ninh (theo QĐ số 3073/QĐ-UBND ngày 26/9/2016), thành viên Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp của tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách, theo dõi các phòng, đơn vị: (1) Văn phòng Sở; (2) Phòng Quy hoạch - Kế hoạch đất đai; (3) Thanh tra Sở; (4) Quỹ Bảo vệ môi trường và Phát triển đất tỉnh Quảng Ninh.

- Tham gia sinh hoạt tại phòng Quy hoạch, Kế hoạch đất đai.

 

Các Phó Giám đốc: 

 

 

Phó giám đốc: Cao Văn Chiến

- Trình độ chuyên môn: Đại học.
- Trình độ LLCT: Cao cấp.
- Điện thoại: 0203-383.3103
 

        

       

-Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn và biến đổi khí hậu;công tác quản lý tổng hợp biển và hải đảo.

- Giúp Giám đốc Sở triển khai các nội dungvề cải cách thủ tục hành chính;chủ trì triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và cấp Sở, chỉ số cải cách hành chính, chỉ số hài lòng của người dân; chỉ đạo xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án có liên quan đến lĩnh vực phụ trách,

- Tham gia một số ban chỉ đạo, hội đồng và tổ đề án, tổ công tác của tỉnh có liên quan đến các lĩnh vực: Quân sự, quốc phòng, an ninh trật tự;đổi mới và phát triển doanh nghiệp, phát triển năng lượng,thủy lợi,an ninh nguồn nước,ứng phó với biến đổi khí hậu;phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; phụ trách Hội cựu chiến binh.

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: (1) Phòng Tài nguyên nước - Khoáng sản và Biển đối khí hậu; (2) Chi cục Biển và Hải đảo; (3) Tổ Hành chính công (Tổ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường làm việc tại Trung tâm phục vụ Hành chính công Tỉnh).

 

- Tham gia sinh hoạt tại phòng Tài nguyên nước, Khoáng sản và Biến đổi khí hậu.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở.


 

Phó giám đốc:  Đàm Trung Hiếu

- Trình độ chuyên môn: Thạc Sỹ

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại: 0203-383.5838

- Email: damtrunghieu@quangninh.gov.vn

        - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực sau: Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; công tác đấu giá quyền sử dụng đất;công tác quản lý đo đạc, bản đồ và viễn thám; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, đăng ký đất đai, thống kê, kiểm kê đất đai; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Phụ trách công tác xây dựng, thẩm địnhgiá đất các loạingay sau khi kiện toàn Trưởng phòng Quy hoạch, Kế hoạch đất đai.

- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, đôn đốc, thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, các hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, phương án sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trước khi trình Giám đốc Sở ký theo thẩm quyền.

- Giúp Giám đốc Sở triển khai các nhiệm vụ vềcải cách tư pháp; tham gia tố tụng các vụ án hành chính theo quy định.

- Tham gia một số ban chỉ đạo, hội đồng và tổ đề án, tổ công tác của tỉnh có liên quan đến các lĩnh vực: Lâm nghiệp; các Tổ công tác đàm phán thực hiện các dự án đầu tư theo các hình thức đối tác công tư; phụ trách công tác dân vận chính quyền; Công đoàn, Đoàn thanh niên; các chương trình liên quan đến công tác nhân đạo, xóa đói giảm nghèo;vì sự tiến bộ của phụ nữ

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: (1) Phòng Đăng ký đất đai; (2)Văn phòng Đăng ký đất đai; (3) Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường.

- Tham gia sinh hoạt tại phòng Đăng ký đất đai.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở.

        

 

 

 Phó giám đốc: Phạm Văn Cường

- Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ.
- Trình độ LLCT:  Cao cấp.
- Điện thoại: 0203-361.6686
- Email:  phamvancuong@quangninh.gov.vn        
 

         

- Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực sau: Công tác bảo vệ môi trường; công tác quản lý đo đạc, bản đồ và viễn thám; tham gia Ban chỉ đạo an toàn và vệ sinh thực phẩm; giúp Giám đốc Sở thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới.

- Tham gia ban chỉ đạo, các tổ công tác, tổ đề án của tỉnh về xây dựng thành phố thông minh, phát triển đô thị xanh;thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án có liên quan đến lĩnh vực phụ trách; khoa học – công nghệ; công nghệ thông tin; cổng thông tin điện tử thành phần của Sở; giáo dục, đào tạo; phát triển nông nghiệp, nông thôn, văn hóa xã hội.

- Tiếp tục phụ trách công tác thẩm định, xây dựng giá đất các loại cho đến khi kiện toàn Trưởng phòng Quy hoạch, Kế hoạch đất đai.

- Giúp Giám đốc Sở thực hiện quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định của pháp luật.

- Trực tiếp phụ trách các phòng, đơn vị: (1) Phòng Quản lý đo đạc, Bản đồ và Viễn thám; (2) Chi cục Bảo vệ môi trường; (3) Trung tâm Quan trắc tài nguyên và Môi trường; (4) Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường.

- Tham gia sinh hoạt tại Chi cục Bảo vệ môi trường.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công, ủy quyền của Giám đốc Sở.

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1411
Đã truy cập: 1760306