Trung tâm Công nghệ thông tin Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh

04/04/2018

 

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG NINH

  Địa chỉ: Tầng 3, Trụ sở Liên cơ quan số 3 - Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203-383.4137;  Fax: 0203-383.4137

E-mail: ttcntt.stnvmt@quangninh.gov.vn

 

 

  BAN GIÁM ĐỐC

 

   

 

Phó Giám đốc ( Phụ trách trung tâm): Vũ Ngọc Thái

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203-247.0733

Điện thoại di động: 0983.091.147

Email: vungocthai@quangninh.gov.vn

   

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Vị trí và Chức năng:

1.Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường (sau đây gọi tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo quy định tại Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ, có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, có trụ sở làm việc tại Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2.Trung tâm chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Tài nguyên và Môi trường; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan.

3.Trung tâm có chức năng thực hiện các hoạt động về ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở; lưu trữ, chỉnh lý, số hoá hồ sơ, cập nhật dữ liệu tài nguyên và môi trường, tổ chức thực hiện các dịch vụ công về tài nguyên và môi trường theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Xây dựng kế hoạch ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường, tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.

2.Tổ chức xây dựng và quản lý vận hành cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường của cấp tỉnh theo phân công của Giám độc Sở Tài nguyên và Môi trường, gồm:

a) Xây dựng Quy chế thu thập, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng dữ liệu về tài nguyên và môi trường áp dụng trên địa bàn cấp tỉnh;

b) Xây dựng kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và môi trường hàng năm và phối hợp tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

c) Tiếp nhận, xử lý dữ liệu về tài nguyên và môi trường; xay dựng, tích hợp, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường của địa phương;

d) Xây dựng danh mục dữ liệu về tài nguyên và môi trường của địa phương và phối hợp tổ chức công bố trên cổng thông tin hoặc trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường và của tỉnh;

đ) Tham gia kiểm tra và đề xuất hình thức xử lý các đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về thu thập, quản lý cơ sở dữ liệu, khai thác và sử dụng dữ liệu tài nguyên và môi trường của tỉnh.

3.Tổ chức thực hiện công tác tin học hóa quản lý hành chính nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường; tổ chức các hoạt động thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành tài nguyên và môi trường ở địa phương; hướng dẫn, giám sát, quản lý các hệ thống thông tin và các phần mềm quản lý chuyên ngành

4.Xây dựng, triển khai chương trình ứng dụng công nghệ thông tin của Sở Tài nguyên và Môi trường; quản trị vận hành hạ tầng kỹ thuật, duy trì hoạt động của cổng thông tin điện tử hoặc trang thông tin điện tử, thư viện điện tử, bảo đảm việc cung cấp dịch vụ hành chính công trên mạng thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

5.Thực hiện hoạt động lưu trữ, chỉnh lý tài liệu giấy (số), tổ chức cung cấp, dịch vụ, số hoá hồ sơ tổ chức, cá nhân, thu phí khai thác về thông tin, cơ sở dữ liệu về tài nguyên và môi trường thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

6.Thẩm định các dự án về ứng dụng công nghệ thông tin, các phần mềm chuyên ngành và cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường.

7.Tổ chức tập huấn, thực hiện dịch vụ, cập nhật kiến thức và chuyển giao các ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm ứng dụng chuyên ngành cho cơ sở và các đối tượng sử dụng theo kế hoạch và chương trình được duyệt.

8.Tổ chức xây dựng, nghiên cứu và thực hiện các chương trình, đề tài, đề án về công nghệ thông tin, tư liệu, dữ liệu tài nguyên và môi trường theo phân công của Giám độc Sở Tài nguyên và Môi trường

9.Phối hợp với các đơn vị thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các tổ chức có liên quan thực hiện công tác bảo đảm an toàn và bảo mật hệ thống thông tin, các cơ sở dữ liệu điện tử về tài nguyên và môi trường ở địa phương.

10.Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công nghệ thông tin và thực hiện chiến lược ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn cấp tỉnh.

11.Thống kê, báo cáo về lĩnh vực công nghệ thông tin và dữ liệu về tài nguyên và môi trường theo quy định.

12.Tư vấn đo vẽ, thành lập các loại bản đồ, thống kê, kiểm kê đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành.

13.Tư vấn điều tra lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành.

14.Cung cấp dịch vụ tư vấn xác định bảng giá đất các loại, xây dựng bản đồ giá đất cho các tổ chức và cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành.

15.Tham mưu, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, các tiêu chuẩn, quy chuẩn về công nghệ thông tin trong chuyển đổi số tài nguyên và môi trường; triển khai hạ tầng số, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, nền tảng số, ứng dụng, dịch vụ số dùng chung của ngành.

16.Quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động, tài chính, tài sản thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo phân cấp của Sở Tài nguyên và Môi trường và quy định của pháp luật.

17.Được quyền ký hợp đồng kinh tế, liên doanh liên kết theo quy định của pháp luật hiện hành.

18.Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám độc Sở Tài nguyên và Môi trường giao hoặc theo quy định của pháp luật.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 235
Đã truy cập: 2520148