Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Quảng Ninh

13/08/2020

TRUNG TÂM QUAN TRẮC TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG QUẢNG NINH

 Địa chỉ: Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203-383.3302;  Fax: 0203-383.3302

E-mail: ttqtvptmt.stnvmt@quangninh.gov.vn

Website http://www.emac.org.vn

 

BAN GIÁM ĐỐC

 


Giám Đốc:  

- Trình độ CM:            

- Trình độ LLCT:         

- ĐT văn phòng:

- ĐT di động:   

- Email:

Trần Thanh Tùng

Thạc Sỹ

Cao Cấp

 

0913.355.086

tranthanhtung@quangninh.gov.vn


 

Phó Giám Đốc:  

- Trình độ CM:            

- Trình độ LLCT:         

- Điện thoại văn phòng:  

- Điện thoại di động:

- Email:    

Nguyễn Quốc Anh

Đại Học

Trung Cấp

0203-363.3616

0912.000.250

nguyenquocanh@quangninh.gov.vn

 

a) Chức năng:

1. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức, thực hiện nhiệm vụ quan trắc và lập báo cáo hiện trạng môi trường phục vụ công tác quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn toàn tỉnh và chức năng cung cấp dịch vụ tư vấn về Tài nguyên Môi trường theo quy định của Pháp luật.

2. Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường có tư cách pháp nhân, tài khoản và con dấu riêng, hoạt động theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ “Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập” và các quy định khác liên quan của Pháp luật thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.

b) Nhiệm vụ:

 1. Thực hiện chức năng tham mưu phục vụ công tác Quản lý Nhà nước về Tài nguyên và Môi trường

Hàng năm phối hợp các đơn vị quản lý Nhà nước xây dựng kế hoạch nhiệm vụ được giao trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ Quan trắc Tài nguyên và Môi trường được giao; xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh 05 năm, các báo cáo chuyên đề về môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường.

Quản lý và vận hành các phòng thí nghiệm, trạm quan trắc và phân tích môi trường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao. Quản lý, vận hành Trung tâm Điều hành và theo dõi, quản lý hoạt động của các Trạm quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu chất lượng môi trường phục vụ công tác Quản lý Nhà nước về quản lý tài nguyên thiên nhiên và Bảo vệ môi trường. Tổ chức nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong quản lý Tài nguyên và Môi trường.

Tham gia công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

2. Thực hiện chức năng dịch vụ tư vấn về Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

Được quyền ký kết các Hợp đồng Dịch vụ Khoa học và Công nghệ về Môi trường và các hợp đồng kinh tế theo quy định của pháp luật.

Được quyền liên doanh, liên kết, tham gia hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thực hiện các chương trình, đề tài, dự án liên quan đến lĩnh vực bảo vệ môi trường; Chủ trì hoặc phối hợp chuyển giao công nghệ về môi trường theo quy định của Pháp luật.

Tham gia công tác truyền thông và giáo dục môi trường, tổ chức đào tạo kỹ năng quan trắc và phân tích môi trường cho tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

3. Nhiệm vụ thực hiện quyền tự chủ theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP

Thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc tổ chức công việc, sắp xếp lại bộ máy, sử dụng lao động và nguồn lực tài chính để hoàn thành nhiệm vụ được giao; phát huy mọi khả năng của đơn vị để cung cấp dịch vụ với chất lượng cao cho xã hội; tăng nguồn thu nhằm từng bước giải quyết thu nhập cho người lao động.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường giao hoặc theo quy định của pháp luật.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 518
Đã truy cập: 2607419