Văn phòng Đăng ký đất đai Quảng Ninh

01/07/2019

VĂN PHÒNG ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI QUẢNG NINH  

Địa chỉ: Tầng 3, Trụ sở Liên cơ quan số 3 - Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203-363.3398;  Fax: 0203-363.3398;  E-mail: vpdkqsdd.stnvmt@quangninh.gov.vn

 

BAN GIÁM ĐỐC

 

Giám Đốc:  Vương Văn Toàn

- Trình độ CM:      Đại Học

- Trình độ LLCT:    Cao Cấp

- Điện thoại:  0203-363.3398

- Email:    vuongvantoan@quangninh.gov.vn

 

Phó Giám Đốc: Bùi Minh Tuấn

- Trình độ CM:           Thạc Sỹ

- Trình độ LLCT:  

- Điện thoại:  0203-363.3398

- Email: buiminhtuan@quangninh.gov.vn

 

Phó Giám Đốc:  Dương Văn Quý

- Trình độ CM:    Đại Học

- Trình độ LLCT:  Trung Cấp

- Điện thoại:  0203-363.3398

- Email:    duongvanquy@quangninh.gov.vn

 

Phó Giám Đốc:  Lê Văn Kiên

- Trình độ CM:        Thạc sỹ.

- Trình độ LLCT:     Trung cấp.

- Điện thoại:  0203-363.3398

- Email:    levankien@quangninh.gov.vn

 

 

 a) Chức năng:

 Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp tỉnh trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, là cơ quan dịch vụ công có chức năng thực hiện đăng ký sử dụng đất và chỉnh lý thống nhất biến động về sử dụng đất, quản lý hồ sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; giúp Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện thủ tục hành chính về quản lý, sử dụng đất đai theo quy định của pháp luật.

b) Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Giúp Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối thực hiện các thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đối với tổ chức; cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp mua nhà ở ngắn với quyền sử dụng đất ở), tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

2. Đăng ký sử dụng đất và chỉnh lý biến động về sử dụng đất theo qui định của pháp luật khi thực hiện các quyền của người sử dụng đất là tổ chức; cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp mua nhà gắn với quyền sử dụng đất ở), tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

3. Lập và quản lý toàn bộ hồ sơ địa chính gốc đối với tất cả các thửa đất thuộc phạm vi địa giới hành chính cấp tỉnh; cấp bản sao hồ sơ địa chính từ hồ sơ gốc cho phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn.

4. Chỉnh lý hồ sơ địa chính gốc khi có biến động về sử dụng đất theo thông báo của phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện; chuyển trích sao hồ sơ địa chính gốc đã chỉnh lý cho phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện và Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn để chỉnh lý bản sao hồ sơ địa chính.

5. Cung cấp số liệu địa chính cho cơ quan chức năng xác định mức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các loại thuế có liên quan đến đất đai đối với người sử dụng đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (trừ trường hợp được mua nhà ở gắn liền với đất ở), tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài.

Thực hiện việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê lại, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

6. Lưu trữ, quản lý bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ khác hình thành trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

7. Thực hiện việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất cấp tỉnh

8. Xây dựng, quản lý và phát triển hệ thống thông tin đất đai; cung cấp bản đồ địa chính, trích lục bản đồ địa chính, trích đo bản đồ địa chính, trích sao hồ sơ địa chính, các thông tin khác về đất đai phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước và nhu cầu của cộng đồng.

9. Thực hiện việc thu phí, lệ phí trong quản lý đất đai, thực hiện các dịch vụ có thu về cấp thông tin đất đai theo quy định của pháp luật.

10. Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định hiện hành về tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

11. Quản lý viên chức, người lao động và tài chính, tài sản thuộc Văn phòng theo quy định của pháp luật.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 4
Đã truy cập: 2563464