Quỹ Bảo vệ môi trường và phát triển đất tỉnh Quảng Ninh

01/07/2019

QUỸ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN ĐẤT TỈNH QUẢNG NINH 

Địa chỉ: Tầng 8, Trụ sở Liên cơ quan số 2 - Phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 0203-353.3268; Fax: 0203-353.3268;  E-mail: qbvmt.stnmt@quangninh.gov.vn  

 

BAN GIÁM ĐỐC  

  Giám Đốc:                       Trần Như Long                       

 (Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kiêm nhiệm Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường và phát triển đất tỉnh Quảng Ninh)

- Trình độ CM:                Thạc sỹ

- Trình độ LLCT:              Cao cấp

- Điện thoại:     0203-353.3268

- Email: trannhulong@quangninh.gov.vn

 

Phó Giám Đốc:                 Phan Thị Duyên

- Trình độ CM:                   Thạc sỹ

- Trình độ LLCT:                 Cao cấp

- Điện thoại:      0203-353.3268

- Email:  phanthiduyen@quangninh.gov.vn

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

a) Chức năng:

Quỹ Bảo vệ môi trường và phát triển đất tỉnh Quảng Ninh là tổ chức tài chính  trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường trực tiếp quản lý và chịu sự quản lý nhà nước về tài chính của Sở Tài chính.

Quỹ Bảo vệ môi trường và phát triển đất tỉnh Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp có thu tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động thường xuyên; có tư cách pháp nhân, có vốn điều lệ, có bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Quỹ Bảo vệ môi trường và phát triển đất tỉnh Quảng Ninh có chức năng tiếp nhận các nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; các nguồn tài trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường trên địa bàn Tỉnh và thực hiện nhiệm vụ ứng vốn cho Ủy ban nhân dân các địa phương (Tổ chức phát triển quỹ đất) để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

b) Nhiệm vụ:

Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn: Vốn điều lệ do ngân sách nhà nước cấp; Phí bảo vệ môi trường (đối với nước thải công nghiệp); Các khoản bồi thường cho Nhà nước về thiệt hại môi trường; Các khoản hỗ trợ, đóng góp, ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; Vốn hoạt động bổ sung hàng năm để tạo nguồn vốn hoạt động của Quỹ nhằm hỗ trợ tài chính cho các hoạt động bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Cho vay vốn với lãi suất ưu đãi đối với các dự án bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Hỗ trợ lãi suất vay vốn cho các dự án bảo vệ môi trường vay vốn từ các tổ chức tín dụng theo quy định của pháp luật.

Tài trợ, đồng tài trợ cho các hoạt động bảo vệ môi trường: Xử lý khắc phục ô nhiễm môi trường, ứng phó, khắc phục hậu quả do sự cố môi trường, thiên tai gây ra; thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch, nhiệm vụ theo Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; hỗ trợ trao các giải thưởng về môi trường, các hình thức khen thưởng nhằm tôn vinh tổ chức, cá nhân điển hình tiên tiến về bảo vệ môi trường; thực hiện các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường được quy định tại Điều lệ này.

Tiếp nhận kinh phí ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; trình tự, thủ tục nhận ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường trong khai thác khoáng sản theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổ chức thẩm định, phê duyệt mức, thời gian và hình thức hỗ trợ tài chính cho các dự án, nhiệm vụ bảo vệ môi trường sử dụng vốn hỗ trợ đầu tư từ Quỹ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường và phát triển đất tỉnh Quảng Ninh.

Ứng vốn cho Ủy ban nhân dân các địa phương (Tổ chức phát triển quỹ đất) để thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng và tạo quỹ đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Sử dụng vốn nhàn rỗi không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước và có sự thỏa thuận của tổ chức, cá nhân cung cấp vốn để mua trái phiếu Chính phủ theo quy định của pháp luật.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao và theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

 

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 145
Đã truy cập: 2395996