Ưu đãi trong lĩnh vực cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo

22/09/2016 11:00

TT

Văn bản quy định

Khoản mục ưu đãi

Quy định/Đối tượng ưu đãi liên quan đến biển, hải đảo

Hình thức ưu đãi

Thời hạn ưu đãi

1

Quyết định 2081/QĐ-TTg ngày 08/11/2013 Phê duyệt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020

Mục a, khoản 6, điều 1

Đối với các dự án cấp điện nông thôn, miền núi, hải đảo (sau đây gọi tắt là dự án cấp điện nông thôn hoặc dự án)

- Đối với dự án cấp điện nông thôn từ nguồn điện lưới quốc gia:
+ Nguồn vốn ngân sách Trung ương và vốn ODA chiếm 85% vốn đầu tư.
+ Chủ đầu tư tự cân đối 15% vốn đầu tư.
- Đối với dự án cấp điện nông thôn từ nguồn điện ngoài lưới điện quốc gia:
+ Nguồn vốn ngân sách Trung ương và vốn ODA chiếm 100% vồn mua sắm và xây lắp.
+ Chủ đầu tư tự cân đối phần vốn còn lại.

Đến hết năm 2020

Tệp đính kèm

Chi cục Biển và Hải đảo


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 440
Đã truy cập: 929097