Ưu đãi đối với CB, CC, VC làm việc tại các xã đảo, hải đảo, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo

22/09/2016 11:00

TT

Văn bản quy định

Khoản mục ưu đãi

Quy định/Đối tượng ưu đãi liên quan đến biển, hải đảo

Hình thức ưu đãi

Thời hạn ưu đãi

1

Thông tư liên tịch 10/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2005
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thu hút

Mục 2, phần I và Điểm a, b, mục 1, phần II

Các đối tượng nêu tại điểm 1 mục I Thông tư này được hưởng phụ cấp thu hút khi mới đến làm việc ở vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn như xa xôi, hẻo lánh, xa khu dân cư; chưa có mạng lưới giao thông, đi lại khó khăn; chưa có hệ thống cung cấp điện, nước sinh hoạt; nhà ở thiếu thốn; chưa có trường học, nhà trẻ, bệnh viện.

Phụ cấp thu hút gồm 4 mức: 20%, 30%, 50% và 70% so với mức lương hiện hưởng (theo ngạch, bậc, chức vụ, chuyên môn, nghiệp vụ) cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

 Từ 3 năm đến 5 năm đầu

2

Thông tư liên tịch 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/11/2005 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực

Điểm a, mục 1 và điểm a, mục 2, phần II

Khi xác định phụ cấp khu vực có thể xem xét bổ sung các yếu tố đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, sình lầy.

Phụ cấp khu vực được quy định gồm 7 mức: 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5;  0,7 và 1,0 so với mức lương tối thiểu chung

 

3

Thông tư 09/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005
Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Phần I;
Điểm a, b mục 1, phần II

Những người làm việc ở các địa bàn đảo xa đất liền và vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn quy định tại phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này được hưởng phụ cấp đặc biệt, gồm: 1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, chiến sĩ, công nhân trong biên chế của các cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân, công an nhân dân và tổ chức cơ yếu.

2. Cán bộ, công chức (kể cả công chức dự bị), viên chức, những người đang trong thời gian tập sự, thử việc và lao động hợp đồng đã được xếp lương theo bảng lương do Nhà nước quy định làm việc trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước, các hội và các tổ chức phi Chính phủ được cấp có thẩm quyền quyết định thành lập.

3. Cán bộ chuyên trách và công chức ở xã, phường, thị trấn.

a. Phụ cấp đặc biệt được tính bằng tỷ lệ % so với mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có);
b. Phụ cấp gồm 3 mức: 30%; 50% và 100% áp dụng đối với các đối tượng quy định tại mục I Thông tư này
 (địa bàn các xã đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh được hưởng 30%)

 

4

Nghị định 64/2009/NĐ-CP ngày 30/7/2009
Về chính sách đối với cán bộ, viên chức y tế công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Điều 5,6,7,8

Cán bộ, nhân viên quân y đang công tác tại các Trạm y tế kết hợp quân dân y ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo được quy định tại các Quyết định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ.

Phụ cấp ưu đãi; Phụ cấp thu hút; Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; Phụ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch

Thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm

5

Nghị định 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 và NĐ 19/2013/NĐ-CP ngày 23/2/2013
 về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Điều 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15

Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ

Phụ cấp ưu đãi; Phụ cấp thu hút; Trợ cấp lần đầu; Trợ cấp tham quan, học tập, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; Phụ cấp lưu động; Phụ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch; Phụ cấp dạy bằng tiếng và chữ viết của người dân tộc thiểu số

Thời gian hưởng phụ cấp thu hút không quá 5 năm

6

Nghị định 116/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010
Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Khoản 1, Điều 4

 Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội nhân dân và công an nhân dân) công tác ở các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ;

Phụ cấp thu hút bằng 70% tiền lương tháng hiện hưởng; Phụ cấp công tác lâu năm ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Trợ cấp lần đầu (bằng 10 tháng lương tối thiểu chung) và trợ cấp chuyển vùng (bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình); Trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch; Trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu.

Thời gian hưởng phụ cấp thu hút  không quá 5 năm

7

Nghị định 112/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011
Về công chức xã, phường, thị trấn

Điều 4; Điểm b, khoản 1, Điều 7

Công chức tại các xã miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

- Ưu tiên trong tuyển dụng: Có thể sử dụng hình thức xét tuyển.
- Điều kiện tuyển dụng: Tiêu chuẩn về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ có thể thấp hơn một cấp trình độ

 

8

Quyết định 569/QĐ-TTg ngày 22/4/2014
Ban hành tiêu chí, điều kiện, thủ tục công nhận xã đảo

Điều 2

Chính sách ưu đãi đối với xã đảo

1. Các xã đảo được công nhận theo quy định tại khoản 3, Điều 1 Quyết định này thì Ủy ban nhân dân cấp huyện có xã đảo căn cứ Quyết định số 568/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế đảo Việt Nam đến năm 2020 để xây dựng Dự án phát triển kinh tế - xã hội của xã trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế và ngân sách của địa phương; đồng thời được thực hiện các chính sách ưu đãi liên quan khác do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành đối với xã đảo.
2. Các xã đảo thuộc huyện đảo đang thực hiện chính sách ưu đãi đặc thù theo Quyết định của cơ quan có thẩm quyền, ngoài việc thực hiện các chính sách theo quy định tại khoản 1 Điều này thì vẫn tiếp tục được thực hiện các chính sách ưu đãi đặc thù đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
3. Các xã đảo đặc biệt
khó khăn theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ tiếp tục được thực hiện các chính sách ưu đãi do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành đối với xã đặc biệt khó khăn.

 

9

CV 839/BNV-TL ngày 25/2/2016 Về chế độ phụ cấp thu hút

Điểm a, b, mục 1

Chế độ phụ cấp thu hút đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Vườn Quốc gia Bái Tử Long và huyện Cô Tô

Kéo dài thời gian hưởng phụ cấp thu hút thêm 5 năm, kể từ ngày 01/3/2016.
a) Đối với Vườn Quốc gia Bái Tử Long:
- Mức 50% so với mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đối với cán hộ, viên chức và người lao động làm việc tại các Trạm thuộc Vườn Quốc gia Bái Tử Long ở đảo Ba Mùn thuộc xã Minh Châu và các đảo: Sậu Đông, Sậu Nam, Hòn Chín, Lỗ Hôa, Cái Lim, Đông Ma, Trà Ngọ thuộc xã Vạn Yên.
- Mức 30% so với mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nêu có) đối với cán hộ, viên chức và người lao động làm việc tại các địa bàn còn lại thuộc Vườn Quốc gia Bái Tử Long.
b) Đối với huyện Cô Tô:
Mức 50% so với mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại huyện Cô Tô, gồm: Thị trấn Cô Tô, xã Đồng Tiến và xã Thanh Lân.

 

Chi cục Biển và Hải đảo


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 464
Đã truy cập: 929121