Tham gia ý kiến Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số vị trí giá đất trong bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019

21/06/2019 09:06

Căn cứ Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 44/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về giá đất; Nghị định số 104/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về khung giá đất của Chính phủ; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết phương pháp định giá đất; xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất; định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất;

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các sở ban ngành và các đơn vị có liên quan, Sở Tài nguyên và Môi trường đã hoàn chỉnh Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số vị trí giá đất trong bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2015 đến 31/12/2019. Để đảm bảo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều 129 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015 trước khi ban hành. Sở Tài nguyên và Môi trường đăng Dự thảo trên Cổng thông tin để lấy ý kiến rộng rãi của các tổ chức, cá nhân trên toàn tỉnh. (có dự thảo đính kèm).

Các ý kiến tham gia, đóng góp đối với bản dự thảo xin gửi về Sở Tài nguyên và môi ; Địa chỉ: Tầng 7, Trụ sở Liên cơ quan số 2, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh./.

Chi tiết các bản dự thảo xem và tải xuống tại đây:


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 659
Đã truy cập: 2318772