Kết luận Thanh tra việc chấp hành các quy định của Luật Đất đai đối với Công ty Cổ phần Đồng đội thương binh Quảng Ninh

26/09/2019 08:14

Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-TNMT ngày 31/7/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về Thanh tra việc chấp hành các quy định của Luật Đất đai đối với Công ty cổ phần Đồng đội thương binh Quảng Ninh trong quá trình thực hiện Dự án Trụ sở làm việc và cơ sở nuôi dưỡng người nhiễm chất độc màu da cam tại phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả.

Xét báo cáo của Đoàn thanh tra.

Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường kết luận như sau:

  1. Về đối tượng thanh tra:

- Công ty Cổ phần Đồng đội thương binh Quảng Ninh hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700513895, cấp thay đổi lần thứ 11 ngày 19/8/2014 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp;

+ Địa chỉ trụ sở Công ty: Số 3, ngách 4, ngõ 136, khu 1B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả.;

+ Người đại diện theo pháp luật: bà Trương Thị Tươi  - Giám đốc

- Căn cứ Quyết định số 489/QĐ-TNMT ngày 31/7/2019 của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Đoàn thanh tra đã gửi Giấy mời làm việc đến Công ty cổ phần Đồng đội thương binh Quảng Ninh theo địa chỉ đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Tuy nhiên qua 2 lần gửi giấy mời làm việc ngày 31/7/2019 và ngày 10/9/2019 (gửi bảo đảm) Bưu điện đều trả lại với lý do Công ty đã giải thể không có người nhận.

- Theo văn bản số 4179/KHĐT- ĐKKD ngày 27/8/2019 của Phòng đăng ký kinh doanh sở Kế hoạch và Đầu tư về việc cung cấp thông tin doanh nghiệp thì Công ty cổ phần Đồng đội thương binh Quảng Ninh thuộc trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do vi phạm quy định về không gửi báo cáo hoạt động của doanh nghiệp.

- Theo báo cáo của UBND phường Cẩm Sơn thì nhiều năm qua Công ty không có hoạt động trên địa bàn; theo điều tra của UBND phường thì Chủ doanh nghiệp (bà Trương Thị Tươi) đã đi khỏi nơi cư trú (phường Cẩm Bình) từ lâu không liên lạc được.

Do không làm việc trực tiếp đươc với Chủ đầu tư nên Đoàn thanh tra đã làm việc với Đại diện UBND thành phố Cẩm Phả và UBND phường Cẩm Sơn để rà soát lại các hồ sơ dự án hiện có và tiến hành kiểm tra thực địa; Kết quả kiểm tra như sau:

  1. Kết quả kiểm tra:
  2. Về hồ sơ pháp lý của dự án:

 (Theo hồ sơ lưu trữ của Thanh tra Sở khi tiến hành thanh tra đối với Công ty cổ phần Đồng đội thương binh Quảng Ninh năm 2017):

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 5700513895 cấp thay đổi lần thứ 11  ngày 19/8/2014;

- Quyết định số 1058/QĐ-UB ngày 18/4/2005 của UBND tỉnh “V/v phê duyệt địa điểm xây dựng Trụ sở làm việc, cơ sở nuôi dưỡng những người nhiễm chất độc màu da cam của Công ty cổ phần Đồng đội thương binh tại phường Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả”;

- Quyết định số 2911/QĐ-UBND ngày 28/9/2009 của UBND tỉnh Quảng Ninh “về việc gia hạn thời hạn thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-UB ngày 18/4/2005 của UBND tỉnh Quảng Ninh “Về việc phê duyệt địa điểm xây dựng Trụ sở làm việc, cơ sở nuôi dưỡng những người nhiễm chất độc màu da cam của Công ty cổ phần Đồng đội thương binh Quảng Ninh  tại phường Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả”;

- Quyết định số 196/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 của UBND thị xã Cẩm Phả “về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Trụ sở làm việc, cơ sở nuôi dưỡng những người nhiễm chất độc màu da cam tại phường Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả”;

- Quyết định phê duyệt dự án số 01/QĐ-ĐT ngày 24/10/2010 của Công ty CP Đồng đội thương binh Quảng Ninh.

- Quyết định số 1058/QĐ-UBND ngày 08/4/2011 của UBND tỉnh Quảng Ninh “về việc giao đất giai đoạn I cho Công ty cổ phần Đồng đội thương binh Quảng Ninh theo phương thức giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng Trụ sở làm việc, cơ sở nuôi dưỡng những người nhiễm chất độc màu da cam tại phường Cẩm Sơn, thị xã Cẩm Phả”;

- Biên bản bàn giao đất số 441/BB-TNMT ngày 18/4/2011 của UBND thành phố Cẩm Phả;

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BE 326525 cấp ngày 06/5/2011; Diện tích: 4.154,6m2; Thời hạn sử dụng: 50 năm

- Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số BE 326526 cấp ngày 06/5/2011; Diện tích: 371,4m2; Thời hạn sử dụng: 50 năm.

  1. Tình hình thực hiện dự án:

2.1. Quá trình triển khai dự án:

- Ngày 29/01/2010, UBND thị xã Cẩm Phả có Quyết định số 196/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Trụ sở làm việc, cơ sở nuôi dưỡng những người nhiễm chất độc màu da cam tại phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả do Công ty cổ phần Đồng đội thương binh Quảng Ninh làm chủ đầu tư  với tổng diện tích đất quy hoạch 5.891,77 m2, bao gồm;

+ Đất xây dựng: 1.577,85 m2;

+ Đất sân, đường nội bộ: 2.314,61 m2;

+ Đất cây xanh: 2.019,31 m2;

- Ngày 24/10/2010, Công ty cổ phần Đồng đội thương binh Quảng Ninh có  Quyết định số 01/QĐ-ĐT phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở nuôi dưỡng những người nhiễm chất độc màu da cam tại phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả. Theo Quyết định phê duyệt dự án của Chủ đầu tư thì tiến độ thực hiện dự án là 3 năm.

- Ngày 08/4/2011,UBND Tỉnh có Quyết định số 1058/QĐ-UBND  giao đất giai đoạn I cho Công ty cổ phần Đồng đội thương binh Quảng Ninh theo phương thức giao đất có thu tiền sử dụng đất (nhưng được miễn) để xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở nuôi dưỡng những người nhiễm chất độc màu da cam tại phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả; Tổng diện tích giao đất là 4.526 m2, cơ cấu sử dụng đất như sau:

+ Đất xây dựng: 1.103,5 m2;

+ Đất sân, đường nội bộ: 2.201,9 m2;

+ Đất cây xanh: 1.220,6 m2;

- Ngày 18/4/2011, Công ty được UBND thị xã Cẩm Phả bàn giao đất tại thực địa với diện tích nhận bàn giao 4.526 m2 (gồm 02 khu: khu 1 có diện tích 4.154,6 m2 và Khu 2 có diện tích 371,4 m2)

- Ngày 05/5/2011, Công ty được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số BE 326525 có diện tích 4.154,6 m2 đất và số BE 326525 có diện tích 371,4 m2

- Ngày 03/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành thanh tra đối với  dự án của Công ty và ngày 14/7/2017, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Kết luận thanh tra số 3970/KL-TNMT-TTr, trong đó xác định: Dự án đầu tư xây dựng trụ sở làm việc, cơ sở nuôi dưỡng những người nhiễm chất độc màu da cam tại phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả  của Công ty cổ phần Đồng đội thương binh Quảng Ninh chậm tiến độ 3 năm 3 tháng; Đoàn Thanh tra đã lập biên bản xác định hành vi vi phạm và đề nghị UBND Tỉnh xem xét gia hạn tiến độ sử dụng đất của dự án theo quy định tại Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

2.2. Kết quả kiểm tra thực địa:

Tại thời điểm thanh tra, khu đất đã giao cho Công ty chưa san gạt mặt bằng (trũng sâu so với khu vực tiếp giáp) chưa xây dựng công trình gì.

2.3. Về thực hiện nghĩa vụ tài chính:

 Công ty được miễn nộp tiền sử dụng đất theo Nghị định số 69/2008/NĐ- CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ.

  1. Ý kiến của Đại diện UBND phường Cẩm Sơn:

Dự án của Công ty cổ phần Đồng đội thương binh Quảng Ninh từ khi được bàn giao đất đến nay đơn vị không thực hiện dự án. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét báo cáo UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi đất của dự án.

III. Nhận xét, kiến nghị:

  1. Nhận xét:

- Công ty cổ phần Đồng đội thương binh Quảng Ninh đã có đầy đủ hồ sơ pháp lý về đất đai để thực hiện dự án.

- Về tiến độ thực hiện dự án: Theo dự án do Công ty cổ phần Đồng đội thương binh Quảng Ninh phê duyệt thì thời hạn thực hiện dự án là 3 năm. Ngày 18/4/2011, Công ty đã được nhận bàn giao đất tại thực địa; Theo quy định thì Công ty phải hoàn thành dự án vào ngày 18/4/2014; tuy nhiên đến nay dự án vẫn chưa tiến hành việc đầu tư xây dựng; Như vậy dự án đã không sử dụng đất quá 12 tháng liên tục kể từ ngày nhận bàn giao đất trên thực địa và chậm tiến độ 5 năm 5 tháng theo tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ ngày nhận bàn giao đất trên thực địa; Hành vi này đã vi phạm quy định Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013. Mặc dù Công ty không có mặt tại buổi làm việc nhưng Đoàn Thanh tra vẫn tiến hành lập biên bản vi phạm dưới sự chứng kiến của Đại diện UBND thành phố Cẩm Phả và UBND phường Cẩm Sơn.

  1. Kiến nghị:

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Sở Tài nguyên và Môi trường kính đề nghị Ủy ban Nhân dân Tỉnh:

- Đồng ý chủ trương thu hồi đất đã giao cho Công ty cổ phần Đồng đội thương binh Quảng Ninh để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc và cơ sở nuôi dưỡng người nhiễm chất độc màu da cam tại phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả

Lý do thu hồi: Công ty cổ phần Đồng đội thương binh Quảng Ninh đã vi phạm quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013.

- Giao cho UBND thành phố Cẩm Phả công khai chủ trương thu hồi đất của Công ty cổ phần Đồng đội thương binh Quảng Ninh làm trên chương trình truyền hình của thành phố (03 buổi liên tục); Chỉ đạo phường Cẩm Sơn niêm yết công khai Kết luận thanh tra này tại Trụ sở UBND phường và tại địa điểm khu đất thực hiện dự án. Sau 15 ngày công khai các thông tin nêu trên mà không nhận được ý kiến phản hồi từ phía Công ty và các đối tượng có liên quan về việc thu hồi đất thì gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để lập hồ sơ thu hồi đất.

- Giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần Đồng đội thương binh Quảng Ninh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Trên đây là Kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định của Luật Đất đai đối với Công ty cổ phần Đồng đội thương binh Quảng Ninh trong quá trình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc và cơ sở nuôi dưỡng người nhiễm chất độc màu da cam tại phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả.

Chi tiết Kết luận xem và tải xuống tại đây:

Tệp đính kèm


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 140
Đã truy cập: 2530146