Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt; chất thải rắn công nghiệp thông thường; chất thải nguy hại; bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng

14/12/2019 08:45

Thực hiện Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy định về quản lý chất thải và phế liệu (sau đây gọi tắt là Nghị định 38); Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định 40); Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại (sau đây gọi tắt là Thông tư 36); Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-BNNPTNT-BTNMT ngày 16/5/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài nguyên và Môi trường về hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng (sau đây gọi tắt là Thông tư 05); Quyết định số 663/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 của UBND Tỉnh về việc Hướng dẫn việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là Quyết định 663), Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị sản xuất, kinh doanh dịch vụ, các đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải và UBND các địa phương thực hiện nghiêm một số nội dung sau:

Chi tiết xem và tải văn bản xuống tại đây:

qt.stnmt


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 497
Đã truy cập: 939074