Chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường sinh hoạt chuyên đề Chuyển đổi số trong quản lý bảo vệ môi trường tại Chi cục Bảo vệ môi trường

31/03/2023 09:24

Triển khai thực hiện các Nghị quyết, chương trình, văn bản chỉ đạo của Tỉnh Quảng Ninh và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Nghị quyết số 41-NQ/ĐU ngày 16/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển đổi số toàn diện Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 1411/KH-TNMT ngày 22/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi trường về chuyển đổi số của Sở Tài nguyên và Môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường đã đề ra các nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số trong Nghị quyết Đại hội Chi bộ, phương hướng, nhiệm vụ và Chương trình công tác năm 2023, chỉ đạo chuyên môn ban hành Kế hoạch số 382/KH-BVMT ngày 02/6/2022 về việc chuyển đổi số tại Chi cục Bảo vệ môi trường đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 nhằm cụ thể hóa, triển khai các nhiệm vụ của cấp trên chỉ đạo. 

Căn cứ chương trình, kế hoạch của Chi bộ về việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2023 theo văn bản số 05-CV/CB ngày 16/01/2023, ngày 31/3/2023, Ngày 31/3/2023, Chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường tổ chức họp sinh hoạt chuyên đề tháng 3/2023 với chủ đề Chuyển đổi số trong quản lý bảo vệ môi trường tại Chi cục Bảo vệ môi trường; với sự tham dự của Đồng chí Phạm Văn Cường – Phó Bí thư Đảng ủy Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện Chi bộ Văn phòng Sở, Chi bộ Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường và các Đảng viên, quần chúng thuộc Chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường.

Tại buổi sinh hoạt, đại diện phòng Hành chính Tổng hợp trình bày tóm tắt nghiên cứu Chuyển đổi số trong quản lý bảo vệ môi trường tại Chi cục Bảo vệ môi trường với các nội dung chính: (1) Vai trò, ý nghĩa của chuyển đổi số tại cơ quan Chi cục Bảo vệ môi trường trong thực hiện các mục tiêu chuyển đổi số của Sở Tài nguyên và Môi trường và xây dựng chính quyền số tại tỉnh Quảng Ninh; (2) Thực trạng triển khai chuyển đổi số tại Chi cục Bảo vệ môi trường; (3) Những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân; (4) Các đề xuất nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm triển khai và kiến nghị liên quan.

Buổi sinh hoạt đã nhận được 7 ý kiến tham gia bổ sung để hoàn thiện nội dung báo cáo sinh hoạt chuyên đề. Kết thúc buổi sinh hoạt chuyên đề, đồng chí Bí thư Chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường kết luận: (1) Yêu cầu mỗi cán bộ, Đảng viên, quần chúng thuộc Chi bộ tiếp tục chủ động nghiên cứu nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, các kỹ năng số; chủ động xây dựng bộ cơ sở dữ liệu cá nhân, lãnh đạo các phòng chuyên môn tổng hợp dữ liệu nội bộ phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo chức năng nhiệm vụ phòng được giao, xong trong tháng 4/2023; đồng chí Phó Bí thư Chi bộ trực tiếp chủ trì kiểm tra, giám sát, đôn đốc triển khai trong Chi bộ; (2) Giao phòng Hành chính Tổng hợp tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện nội dung báo cáo sinh hoạt chuyên đề, dự thảo Nghị quyết sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Chi cục Bảo vệ môi trường, Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Chi cục Bảo vệ môi trường, các văn bản đề xuất các đơn vị liên quan như Văn phòng Sở, Trung tâm Công nghệ Thông tin Tài nguyên và Môi trường phối hợp hỗ trợ Chi cục triển khai chuyển đổi số … để trình Ban Chi ủy Chi bộ, Lãnh đạo Chi cục xem xét, phê duyệt ban hành để triển khai

Một số hình ảnh tại buổi sinh hoạt:


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm