Tiêu đề 67. Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực văn bản Môi trường
Nội dung

67.1 Trình tự thực hiện

Bước 1:  Nộp hồ sơ:

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (chủ cơ sở) nộp hồ sơ đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 26/2015/TT- BTNMT trực tiếp tại Trung tâm HCC hoặc qua trang dichvucong.quangninh.gov.vn.

Bộ phận Tài nguyên và Môi trường trực tại Trung tâm HCC kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợpHồ sơ đầy đủ: Viết phiếu hẹn ngày trả kết quả, chuyển Bước 2. 

+ Trường hợp Hồ sơ chưa đầy đủ: Không tiếp nhận và hướng dẫn chủ cơ sở hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

2.1. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ:Bộ phận Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo nêu rõ lý do, gửi chủ cơ sở thông qua Trung tâm HCC. Chủ cơ sở tiếp nhận văn bản thông báo chỉnh sửa, bổ sung của Bộ phận Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm HCC hoặc qua chuyển phát bưu phẩm (trường hợp gửi qua bưu điện), hồ sơ đã chỉnh sửa nộp lại chuyển bước 1.

2.2. Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Chuyển bước 3.

Bước 3: Xem xét cấp giấy xác nhận

Bộ phận Tài nguyên và Môi trường trực tại Trung tâm Hành chính công trình Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy xác nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT kèm theođề án đơn giản đã xác nhận theo mẫu tại Phụ lục 10B và trả kết quả cho chủ cơ sở qua Trung tâm HCC.

67.2 Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ: Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (chủ cơ sở) nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết trực tiếp tại Trung tâm HCC hoặc qua trang dichvucong.quangninh.gov.vn.

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trung tâm HCC trả kết quả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho cơ sở.

- Địa chỉ: Trung tâm Hành chính công Tỉnh, Tầng 1, Trụ sở liên cơ quan số 2, km 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

67.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:

*/ Thành phần hồ sơ:

(1) Văn bản đăng ký đề án đơn giản của chủ cơ sở - 01 bản

(2) Bản đề án đơn giản; trường hợp cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, chủ cơ sở có trách nhiệm gửi bổ sung số lượng bản đề án đơn giản theo yêu cầu – 03 bản

*/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

67.4 Thời hạn giải quyết:

Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký đề án đơn giản trên hệ thống

* Lưu ý:Thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ không tính vào thời hạn xem xét, cấp giấy xác nhận đăng ký đề án đơn giản.

67.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Chủ cơ sở

67.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Bộ phận Tài nguyên và Môi trường – Trung tâm HCC.

67.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản theo mẫu quy định tại Phụ lục 15 ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT kèm theo Đề án đơn giản đã xác nhận theo mẫu tại phụ lục 10b ban hành kèm theo Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT.

67.8 Phí, lệ phí:

Không quy định

67.9 Tên các mẫu đơn

Mẫu đơn quy định tạiThông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản:

- Phụ lục 10b: Mẫu xác nhận đã cấp giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

- Phụ lục 13: Mẫu văn bản đề nghị xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

- Phụ lục 14: Bìa, phụ bìa, nội dung và cấu trúc của đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

- Phụ lục 15: Mẫu giấy xác nhận đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

67.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không quy định

67.11 Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật bảo vệ môi trường năm 2014.

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

Tệp tin đính kèm

Phụ lục 10b- Phụ lục 13- Phụ lục 14- Phụ lục15.docx


Các thủ tục liên quan

Các thủ tục đã đăng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 117
Đã truy cập: 2530123