Tiêu đề 77. Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH
Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực văn bản Môi trường
Nội dung

77.1 Trình tự thực hiện

* Trường hợp không đăng ký tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Chủ nguồn thải CTNH nộp hồ sơ đăng ký cấp lại sổ chủ nguồn thải CTNH (bao gồm đơn đăng ký cấp lại và các giấy tờ kèm theo quy định tại Phụ lục 6A) trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Trung tâm Hành chính công tỉnh (sau đây gọi tắt là Trung tâm HCC) hoặc qua trang dichvucong.quangninh.gov.vn.

Bộ phận Tài nguyên và Môi trường - Trung tâm HCC kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp Hồ sơ đầy đủ: Viết phiếu hẹn ngày trả kết quả, chuyển Bước 2. 

+ Trường hợp Hồ sơ chưa đầy đủ: Không tiếp nhận và hướng dẫn chủ nguồn thải CTNH hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

2.1. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Bộ phận Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo nêu rõ lý do, gửi chủ nguồn thải CTNH thông qua Trung tâm HCC. Chủ nguồn thải CTNH tiếp nhận văn bản thông báo chỉnh sửa, bổ sung của Bộ phận Tài nguyên và Môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm HCC hoặc qua chuyển phát bưu phẩm (trường hợp gửi qua bưu điện), hồ sơ đã chỉnh sửa nộp lại chuyển bước 1.

2.2. Trường hợp hồ sơ hợp lệ: Chuyển bước 3.

Bước 3: Xem xét và cấp lại Sổ

Bộ phận Tài nguyên và Môi trường – Trung tâm Hành chính công thực hiện cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo mẫu tại Phụ lục 6B và trả kết quả cho Chủ nguồn thải CTNH qua Trung tâm HCC.

- Bước 4: Trung tâm HCC nhận kết quả, trả cho tổ chức, cá nhân

* Trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH

Bước 1: Nộp hồ sơ

Chủ nguồn thải CTNH nộp hồ sơ đăng ký cấp lại sổ chủ nguồn thải CTNH (bao gồm đơn đăng ký cấp lại sổ chủ nguồn thải CTNH và các giấy tờ kèm theo quy định tại Phụ lục 6A) trực tiếp đến Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH qua Bộ phận Tài nguyên và Môi trường - Trung tâm HCC hoặc qua trang dichvucong.quangninh.gov.vn.

Bộ phận Tài nguyên và Môi trường – Trung tâm Hành chính công kiểm tra thành phần hồ sơ:

+ Trường hợp Hồ sơ đầy đủ: Viết phiếu hẹn ngày trả kết quả và chuyển đến Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Bảo vệ Môi trường) để giải quyết, chuyển Bước 2. 

+ Trường hợp Hồ sơ chưa đầy đủ: Không tiếp nhận và hướng dẫn chủ nguồn thải CTNH hoàn thiện hồ sơ.

Bước 2: Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

2.1. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do, gửi chủ nguồn thải CTNH thông qua Trung tâm HCC. Chủ nguồn thải CTNH tiếp nhận văn bản thông báo chỉnh sửa, bổ sung của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Trung tâm HCC hoặc qua chuyển phát bưu phẩm (trường hợp gửi qua bưu điện), hồ sơ đã chỉnh sửa nộp lại chuyển bước 1.

2.2. Trường hợp hồ sơ hợp lệ:Chuyển bước 3.

Bước 3: Xem xét và cấp lại Sổ

- Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản thông báo kiểm tra cơ sở tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH.

- Thực hiện kiểm tra, có biên bản kiểm tra  :

+ Trường hợp đủ điều kiện tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH, Sở Tài nguyên và Môi trườngthực hiện cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH theo mẫu tại Phụ lục 6B và trả kết quả cho Chủ nguồn thải CTNH qua Trung tâm HCC.

+ Trường hợp không đủ điều kiện tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH (cần chỉnh sửa hoàn thiện theo quy định), có văn bản thông báo cho chủ nguồn thải trong đó nêu rõ lý do, biện pháp khắc phục, chuyển lại mục 2.1.

Bước 4: Trung tâm HCC nhận kết quả, trả cho tổ chức, cá nhân

* Lưu ý: Trường hợp các cá nhân, tổ chức không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH (theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT) phải thực hiện theo trình tự sau:

- Chủ nguồn thải CTNH lập báo cáo quản lý CTNH lần đầu (mẫu quy định tại Phụ lục 4A) và nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện đến Sở Tài nguyên và Môi trường;

- Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản tiếp nhận ngay khi nhận được báo cáo quản lý CTNH. Văn bản tiếp nhận này hoặc giấy xác nhận của đơn vị có chức năng chuyển phát bưu phẩm kèm theo một bản sao báo cáo quản lý CTNH lần đầu có giá trị tương đương Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

77.2 Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Trung tâm HCC hoặc qua trang dichvucong.quangninh.gov.vn.

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trung tâm HCC trả kết quả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Tổ chức, cá nhân.

- Địa chỉ: Trung tâm hành chính công tỉnhQuảng Ninh. Tầng 1, Trụ sở liên cơ quan số 2, km 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

77.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:

  * Thành phần hồ sơ:

  - Đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNH (mẫu cấp lại quy định tại Phụ lục 6A);

  -Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương.

- Bản giải trình các điểm sửa đổi bổ sung.

  * Đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH bao gồm các giấy tờ sau:

  - Bản sao báo cáo ĐTM, Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương (Bản cam kết bảo vệ môi trường, Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường, Đề án bảo vệ môi trường hoặc giấy tờ về môi trường khác) kèm theo quyết định phê duyệt hoặc văn bản xác nhận tương ứng;

  - Bản sao văn bản chấp thuận phương án tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH trong trường hợp chưa nằm trong báo cáo ĐTM hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc hồ sơ, giấy tờ tương đương;

  - Văn bản xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường đối với cơ sở thuộc đối tượng lập báo cáo ĐTM (trừ trường hợp tích hợp vào thủ tục cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải);

- Bản mô tả chi tiết hệ thống, thiết bị hoặc phương án cho việc tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH kèm theo kết quả 03 (ba) lần lấy mẫu, phân tích đạt QCKTMT đối với các hệ thống, thiết bị xử lý và bảo vệ môi trường.

- Bản giải trình các điểm sửa đổi bổ sung:

*/ Số lượng hồ sơ: 01 bộ

77.4 Thời gian giải quyết:

- Trường hợp không đăng ký tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH:Trong thời hạn Ba (03)  ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ cấp sổ chủ nguồn thải CTNH trên hệ thống.

- Trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH: Mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ cấp sổ chủ nguồn thải CTNH trên hệ thống.

* Lưu ý:Thời gian sửa đổi, bổ sung hồ sơ không tính vào thời hạn xem xét, cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH.

77.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH phải đăng ký chủ nguồn thải CTNH. Nguyên tắc xác định chủ nguồn thải CTNH như  sau:

+ Căn cứ vào nơi phát sinh CTNH;

+ Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có phát sinh CTNH bên ngoài cơ sở của mình phải có văn bản thỏa thuận với tổ chức, cá nhân quản lý nơi phát sinh về việc lựa chọn giữa một trong hai đối tượng này để đăng ký chủ nguồn thải CTNH trừ trường hợp CTNH phát sinh do sự cố hoặc trường hợp bất khả kháng;

+ Chủ nguồn thải CTNH được đăng ký chung cho các cơ sở phát sinh CTNH do mình sở hữu hoặc điều hành trong phạm vi một tỉnh hoặc được lựa chọn một điểm đầu mối để đại diện đăng ký chung đối với cơ sở phát sinh CTNH có dạng tuyến trải dài trên phạm vi một tỉnh.

- Các đối tượng sau không phải thực hiện thủ tục lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH mà chỉ phải đăng ký bằng báo cáo quản lý CTNH định kỳ, bao gồm:

+ Cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 (một) năm;

+ Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng không quá 600 (sáu trăm) kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (sau đây gọi tắt là Công ước Stockholm);

+ Cơ sở dầu khí ngoài biển.

77.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện:

+ Trường hợp không đăng ký tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH: Bộ phận Tài nguyên và Môi trường – Trung tâm HCC.

+ Trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, sơ chế, tái chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH: Chi cục Bảo vệ môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường.

77.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại(cấp lại) hoặc Văn bản từ chối cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải.

77.8 Phí, lệ phí:

Không quy định

77.9 Tên mẫu đơn:

Mẫu đơn được quy định tại Thông tư số 36/2015/TT- BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về quản lý chất thải nguy hại:

- Phụ lục 6A: Mẫu đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNH;

- Phụ lục 4A: Mẫu báo cáo quản lý CTNH định kỳ của chủ nguồn thải CTNH dành cho đối tượng không phải thực hiện thủ tục đăng ký cấp Sổ.

77.10 Yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Không quy định

77.11 Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

  - Luật bảo vệ môi trường năm 2014;

  - Nghị định số 38/2015/NĐ-CP  ngày 14/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;

   - Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

Tệp tin đính kèm

Phụ lục 6A-4A.docx


Các thủ tục liên quan

Các thủ tục đã đăng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 18
Đã truy cập: 2446808