Tiêu đề 73.Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản
Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực văn bản Môi trường
Nội dung

73.1 Trình tự thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (sau đây gọi tắt là Hồ sơ XNHT PACTPHMT, PACTPHMTBS) trực tiếp tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh hoặc qua trang dichvucong.quangninh.gov.vn.

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

Bộ phận Tài nguyên và Môi trường trực tại Trung tâm HCC tỉnh thực hiện rà soát tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ XNHT PACTPHMT, PACTPHMTBS:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết phiếu hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Bảo vệ Môi trường), chuyển Bước 3.

- Trường hợp hồ chưa đầy đủ, hợp lệ: Không tiếp nhận và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện.

Bước 3: Thẩm định và thông báo kết quả

3.1. Trong thời hạn không quá 05 (năm) ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận được hồ sơ XNHT PACTPHMT, PACTPHMTBS đầy đủ, hợp lệ Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Sở TN&MT) ra quyết định thành lập đoàn kiểm tra. Thành phần đoàn kiểm tra gồm: đại diện của cơ quan xác nhận, đại diện cơ quan cấp phép khai thác khoáng sản, các chuyên gia về môi trường, khoáng sản và lĩnh vực liên quan; đại diện cơ quan quản lý môi trường địa phương, quỹ bảo vệ môi trường nơi tổ chức, cá nhân ký quỹ. Trường hợp cần thiết, Sở Tài nguyên và Môi trường mời thêm đơn vị giám sát chất lượng công trình, chất lượng môi trường và một số đơn vị liên quan tham gia đoàn kiểm tra.

3.2.Trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày thành lập đoàn kiểm tra, Sở TN&MT tiến hành kiểm tra thực địa.

Trường hợp cần thiết, Sở TN&MT lấy ý kiến bằng văn bản cơ quan cấp phép khai thác khoáng sản về trữ lượng khoáng sản nằm trong diện tích khu vực đã thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường.

3.3.  Sở TN&MT thông báo bằng văn bản kết quả thẩm định cho tổ chức, cá nhân thông qua Trung tâm HCC:

+Trường hợp hạng mục, công trình đã thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường có chất lượng và khối lượng không phù hợp với phương án CTPHMT, phương án CTPHMT bổ sung đã được phê duyệt: Sở TN&MT có văn bản thông báo nêu rõ các vấn đề tồn tại gửi để tổ chức, cá nhân khắc phục và hoàn thiện thông qua Trung tâm HCC.

+ Trường hợp hạng mục, công trình đã thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường có chất lượng và khối lượng phù hợp với phương án CTPHMT, phương án CTPHMT bổ sung đã được phê duyệt, chuyển Bước 4.

3.4. Bộ phận Tài nguyên và Môi trường - Trung tâm HCC tiếp nhận hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung của tổ chức, cá nhân và chuyển hồ sơ đến Sở TN&MT.

3.5.Sở TN&MT rà soát hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung:

- Trường hợp hồ sơ chưa chỉnh sửa, hoàn thiện theo yêu cầu tại văn bản thông báo kết quả thẩm định: Có văn bản gửi Trung tâm HCC để thông báo cho tổ chức/cá nhân hoàn thiện. Hồ sơ nộp lại thực hiện từ mục 3.4.

- Trường hợp hồ sơ chỉnh sửa, hoàn thiện theo yêu cầu tại văn bản thông báo kết quả thẩm định, chuyển Bước 4.

Bước 4: Xác nhận và trả kết quả

4.1. Sở TN&MT cấp Giấy Xác nhận hoàn thành từng phần phương án CTPHMT, phương án CTPHMT bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản và chuyển hồ sơ cho Trung tâm HCC.

4.2. Trung tâm HCC trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.

73.2 Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ:  Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ xin xác nhận hoàn thành từng phần phương án CTPHMT, phương án CTPHMT bổ sung trực tiếp tại Bộ phận Tài nguyên và Môi trường trực tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh hoặc qua trang dichvucong.quangninh.gov.vn.

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trung tâm HCC trả kết quả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Tổ chức, cá nhân.

- Địa chỉ: Trung tâm Hành chính công- Tầng 1, Trụ sở liên cơ quan số 2, km 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

73.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:

*/ Thành phần hồ sơ

(1) Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần nội dung cải tạo, phục hồi môi trường theo phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đã phê duyệt – 02 bản.

(2) Báo cáo hoàn thành từng phần phương án, phương án bổ sung - 07 bản.

- Ngoài ra, số lượng hồ sơ yêu cầu được nộp thêm sẽ do Cơ quan có thẩm quyền xử lý hồ sơ thông báo (trong trường hợp cần thiết).

*/ Số lượng hồ sơ:    01 bộ

73.4 Thời hạn giải quyết:

Hai mươi (20) ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (không bao gồm thời gian tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền).

73.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

- Tổ chức, cá nhân thực hiện khai thác khoáng sản có Phương án CTPHMT, Phương án CTPHMT bổ sung được phê duyệt.

73.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ngành, địa phương liên quan.

73.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Giấy xác nhận hoàn thành từng phần cải tạo, phục hồi môi trường theo mẫu tại Phụ lục số 18 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.

73.8 Phí, lệ phí:

Chưa quy định

73.9 Tên mẫu đơn:

Mẫu đơn quy định tại Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản:

- Phụ lục số 14: Văn bản đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành từng phần phương án/phương án bổ sung.

- Phụ lục số 15: Mẫu báo cáo hoàn hành từng phần phương án/phương án bổ sung.

- Phụ lục số 18: Mẫu Giấy xác nhận hoàn thành từng phần phương án/phương án bổ sung.

73.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Không quy định.

73.11 Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 ngày 17/11/2010.

- Luật Bảo vệ Môi trường số 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014;

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ Môi trường;

- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Tệp tin đính kèm

Phụ lục 14-Phụ lục 15-Phụ lục 18.docx


Các thủ tục liên quan

Các thủ tục đã đăng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 43
Đã truy cập: 2562750