Tiêu đề 71. Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)
Cơ quan Sở Tài nguyên và Môi trường
Lĩnh vực văn bản Môi trường
Nội dung

71.1 Trình tự thực hiện

Bước 1: Nộp hồ sơ

Tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản nộp hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) (sau đây gọi tắt là phương án CTPHMT) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh (sau đây gọi tắt là Trung tâm HCC).

Bước 2: Kiểm tra hồ sơ

Bộ phận Tài nguyên và Môi trường trực tại Trung tâm HCC thực hiện rà soát tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Viết phiếu hẹn trả kết quả và chuyển hồ sơ đến Sở Tài nguyên và Môi trường (Chi cục Bảo vệ Môi trường) để giải quyết, chuyển Bước 3.

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ: Không tiếp nhận và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn thiện.

Bước 3. Thẩm định phương án

3.1. Sở Tài nguyên và Môi trường (sau đây gọi tắt là Sở TN&MT) ra quyết định thành lập Hội đồng thẩm định phương án CTPHMT.

-  Trường hợp cần thiết, Sở TN&MT tiến hành các hoạt động: kiểm chứng các thông tin, số liệu về hiện trạng môi trường tại địa điểm thực hiện dự án và khu vực kế cận; Lấy mẫu phân tích kiểm chứng; Tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp phản biện nội dung của phương án CTPHMT.

3.2. Sở TN&MT tổ chức họp Hội đồng thẩm định và thông báo kết quả thẩm định bằngvăn bản thông báo kết quả thẩm định và biên bản phiên họp chính thức hội đồng thẩm định cho tổ chức cá nhân thông qua Trung tâm HCC:

+ Trường hợp hồ sơ không được thông qua: Sở TN&MT trả lại hồ sơ kèm theo văn bản thông báo kết quả thẩm định và biên bản phiên họp chính thức hội đồng thẩm định cho tổ chức, cá nhân thông qua Trung tâm HCC. Tổ chức, cá nhân lập lại phương án CTPHMT; Hồ sơ nộp lại thực hiện từ Bước 1.

+ Trường hợp hồ sơ được thông qua với điều kiện chỉnh sửa, bổ sung: Sở TN&MT gửi văn bản thông báo kết quả thẩm định và biên bản phiên họp chính thức hội đồng thẩm định cho tổ chức, cá nhân thông qua Trung tâm HCC. Tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ theo văn bản thông báo kết quả thẩm định và biên bản phiên họp chính thức hội đồng thẩm định và gửi hồ sơ sau chỉnh sửa, bổ sung đến Sở TN&MT thông qua Trung tâm HCC.

+ Trường hợp hồ sơ được thông qua không cần chỉnh sửa, bổ sung: Chuyển bước 4.

3.3. Bộ phận Tài nguyên và Môi trường - Trung tâm HCC tiếp nhận hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung theo văn bản thông báo kết quả thẩm định và biên bản phiên họp chính thức hội đồng thẩm định phương án CTPHMT của tổ chức, cá nhân và chuyển hồ sơ đến Sở TN&MT.

3.4. Sở TN&MT rà soát hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung theo văn bản thông báo kết quả thẩm định và biên bản phiên họp chính thức hội đồng thẩm định:

- Trường hợp hồ sơ chưa đạt yêu cầu: Có văn bản gửi Trung tâm HCC để thông báo cho tổ chức, cá nhân chỉnh sửa, hoàn thiện. Hồ sơ nộp lại thực hiện từ  mục 3.3.

- Trường hợp hồ sơ đạt yêu cầu: Chuyển Bước 4.

Bước 4: Phê duyệt và trả kết quả

4.1. Sở TN&MT hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành quyết định phê duyệt phương án CTPHMT.

4.2.  UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt phương án CTPHMT và chuyển về Sở TN&MT.

4.3. Sở TN&MT tiếp nhận Quyết định phê duyệt phương án CTPHMT của UBND tỉnh, thực hiện xác nhận vào mặt sau trang phụ bìa của phương án CTPHMT và chuyển hồ sơ đã xác nhận kèm quyết định phê duyệt về Trung tâm HCC.

4.4. Trung tâm HCC trả kết quả cho tổ chức/cá nhân.

71.2 Cách thức thực hiện:

- Nộp hồ sơ: Tổ chức, cá nhân nộp trực tiếp tại Bộ phận Tài nguyên và Môi trường -Trung tâm HCC hồ sơ đề nghị thẩm định và phê duyệt phương án CTPHMT đối với hoạt động khai thác khoáng sản.

- Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính: Trung tâm HCC trả kết quả trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện cho Tổ chức, cá nhân.

- Địa chỉ: Trung tâm Hành chính công Tỉnh, Tầng 1, Trụ sở liên cơ quan số 2, km 8, phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

71.3 Thành phần, số lượng hồ sơ:

* Đối với hồ sơ đề nghị thẩm định:

(1) Văn bản đề nghị thẩm định Phương án cải tạo phục hồi môi trường theo mẫu tại Phụ lục 1A của Thông tư số 38/2015/TT - BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường – 02 bản.

(2) Phương án CTPHMT theo mẫu quy định tại Phụ lục 2 của Thông tư 38/2015/TT - BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Trường hợp số lượng thành viên hội đồng thẩm định nhiều hơn bảy (07) người, Chủ dự án phải cung cấp thêm số lượng Phương án cải tạo phục hồi môi trường.

(3) Bản sao báo cáo đánh giá tác động môi trường/kế hoạch bảo vệ môi trường/cam kết bảo vệ môi trường/bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường/đề án bảo vệ môi trường đơn giản/đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt hoặc xác nhận – 01 bản.

* Đối với hồ sơ trình phê duyệt, xác nhận:

(1) Bản Phương án cải tạo phục hồi môi trường đã chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội đồng thẩm định (ký đóng dấu, đóng giáp lai) – 05 bản.

(2) Văn bản giải trình cụ thể những nội dung đã chỉnh sửa bổ sung theo ý kiến của Hội đồng thẩm định – 01 bản.

(3) Đĩa CD ghi toàn bộ nội dung Phương án cải tạo phục hồi môi trường đã chỉnh sửa, bổ sung.

71.4 Thời hạn giải quyết:

Tổng thời gian thẩm định, phê duyệt Hồ sơ là Hai mươi hai (22) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ (thời gian chỉnh sửa hồ sơ của tổ chức, cá nhân không tính vào thời gian thẩm định, phê duyệt).

71.5 Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân có hoạt động khai thác khoáng sản.

71.6 Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo quy định: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện: Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh.

- Cơ quan phối hợp: các Sở, Ban, Ngành, địa phương liên quan.

71.7 Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Quyết định phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường theo mẫu quy định tại Phụ lục số 9A và phương án được xác nhận theo mẫu quy định tại Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT.

71.8 Lệ phí:

Theo Nghị quyết số 62/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định thu phí, lệ phí, thay thế Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 07/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh, phí thẩm định Phương án cải tạo phục hồi môi trường: 4.000.000 đồng/phương án.

71.9 Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Mẫu đơn, tờ khai quy định tại Thông tư số 38/2015/TT- BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoảng sản:

- Phụ lục 1A: Văn bản đề nghị thẩm định phương án.

- Phụ lục 2: Cấu trúc và hướng dẫn xây dựng nội dung phương án.

- Phụ lục 10: Mẫu xác nhận mặt sau trang phụ bìa của Phương án.

71.10 Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

Không quy định

71.11 Căn cứ pháp lý thực hiện thủ tục hành chính:

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;

- Luật Khoáng sản năm 2010;

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

Tệp tin đính kèm

Phụ lục 1A - Phụ lục 2 - Phụ lục 9A.docx


Các thủ tục liên quan

Các thủ tục đã đăng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 58
Đã truy cập: 2446848