Chức năng - Nhiệm vụ

 

1. Chức năng

Sở Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật, công chứng, chứng thực, hộ tịch, quốc tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài, lý lịch tư pháp, luật sư, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, giám định tư pháp, hoà giải ở cơ sở, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực công tác tư pháp theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

2. Nhiệm vụ

2.1. Trình Uỷ ban nhân dântỉnh chương trình, kế hoạch dài hạn, 5 năm và hàng năm về lĩnh vực quản lý củaSở phù hợp với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và tổchức, hướng dẫn thực hiện chương trình, kế hoạch đó sau khi được phê duyệt. 
2.2. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật: Phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, điều chỉnh chương trình xâydựng văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh banhành các quyết định, chỉ thị về công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật và phân cấp của Chính phủ. 
            Tham gia soạn thảo các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do các cơ quan chuyên môn khác của Uỷ ban nhân dân chủ trì soạn thảo theo sự phân công của Uỷ ban nhân dântỉnh. 

Thẩm định và chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân tỉnh về nội dung thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành theo quy định củapháp luật. 

Tổ chức việc rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dântỉnh. 

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo sự chỉ đạo của Uỷ ban nhândân tỉnh và Bộ Tư pháp 

2.3. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật: Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh tự kiểm tra văn bản quy phạmpháp luật do Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành. 

Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các phường, xã, thị trấn theo quy định của pháp luật. 

Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với văn bản trái pháp luật. 

Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định các biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật đối với văn bản trái pháp luật. 

2.4. Về phổ biến, giáo dục pháp luật: Xây dựng, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm ở thành phố; tổ chức, hướng dẫn thực hiện kế hoạch đó sau khi được phê duyệt. 

Làm thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh. 

Chủ động biên soạn, Biên tập và phát hành các tài liệu sách, báo phục vụ công tác phổ biến, giáo dục phápluật trên địa bàn tỉnh theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
            Xây dựng và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật các cấp trên địa bàn tỉnh. 

Hướng dẫn, kiểm tra việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở phường, xã, thị trấn và các cơ quan đơn vị khác trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 
            Chủ trì,phối hợp với sở Văn hoá thông tin giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc xây dựng hương ước, quy ước của thôn, làng, khu dân cư phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế ở địa phương. 

2.5. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ đối với công tác pháp chế của các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh và doanh nghiệp nhà nước của thành phố. 

2.6. Hướng dẫn, kiểm tra công tác hoà giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

2.7. Quản lý Nhà nước về tổ chức, hoạt động công chứng của Phòng Công chứng thuộc Sở theo quy định của pháp luật;hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ trong hoạt động chứng thực của Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các phường, xã, thị trấn trên địabàn tỉnh. 

2.8.  Về quản lý hộ tịch, quốc tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài và lý lịch tư pháp: 
            Hướng dẫn, kiểm tra công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn tỉnh. 
            Chịu trách nhiệm giải quyết các công việc về quốc tịch, con nuôi có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 
            Cấp Phiếu lý lịch tư pháp và chịu trách nhiệm về việc cập nhật nội dung Phiếu lý lịch tưpháp theo quy định của pháp luật. 

2.9. Quản lý luật sư và hoạt động tư vấn pháp luật; 

Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép thành lập, tổ chức lại, giải thể Đoàn Luật sư. 

Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng Luật sư, Công ty luật hợp danh, Chi nhánh Văn phòng Luật sư,Chi nhánh Công ty luật hợp danh, Trung tâm tư vấn pháp luật; Giấy chứng nhận tưvấn viên pháp luật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. 

Thực hiện đăng ký hoạt động, đăng ký thay đổi nội dung Giấy phép thành lập tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam, đăng ký hoạt động của Chi nhánh Công ty luật nước ngoài tại Việt Nam trên địa bàn tỉnh, theo quy định của pháp luật. 
            Theo dõi việc thuê luật sư nước ngoài, luật sư Việt Nam, việc hợp tác hành nghề, việcnhận luật sư thực tập Việt Nam của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tạiViệt Nam, việc thuê và hợp đồng hành nghề của luật sư nước ngoài tại Văn phòngluật sư, Công ty luật hợp danh Việt Nam trên địa bàn tỉnh. 

Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng tưvấn pháp luật cho tư vấn viên pháp luật. 

Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh kiểmtra hoạt động của Đoàn Luật sư, tổ chức hành nghề luật sư của Việt Nam, tổ chứchành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam và Trung tâm tư vấn pháp luật theo thẩm quyền. 

2.10. Giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước và trực tiếp tổ chức một số hoạt động trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đối tượng chính sách ở địa phương theo quy định của phápluật. 

2.11. Giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công tác giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại trong phạm vi tỉnh theo quy định của pháp luật. 
2.12. Xây dựng, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh chương trình cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp và tổ chức thực hiện chương trình đó sau khi được phê duyệt. 

2.13. Thanh tra, kiểm tra việc thi hành pháp luật về lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý của Sở; giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng, lãng phí theo quy định của pháp luật hoặc theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

2.14. Thực hiện hợp tác quốc tế về lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật hoặc theo sự phân công, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

2.15. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ công nghệ, xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về tư pháp. 

2.16. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao theo quy định của Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp. 

2.17. Quản lý về tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ làm công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh theoquy định của pháp luật. 

2.18. Quản lý tài chính, tài sản của Sở theo quy định của pháp luật và phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

2.19. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh giao.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 234
Đã truy cập: 1063002