Thanh tra Sở

24/03/2020

Chánh thanh tra: Nguyễn Đăng Vĩnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.2219236
Email: nguyendangvinh@quangninh.gov.vn
 
 
 
 
Phó Chánh Thanh tra: Nguyễn Thị Thu
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.2227.235
Email: nguyenthithu.stp@quangninh.gov.vn
 
 
Phó Chánh Thanh tra: Hoàng Minh Đức
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.2227.235
Email: hoangminhduc@quangninh.gov.vn
 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
 

1. Chức năng: Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở phê duyệt; tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra thuộc trách nhiệm của Thanh tra Sở; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thanh tra của cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành thuộc Sở;

- Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở;

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao;

- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý thanh tra; quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý, kiến nghị về tố cáo của Giám đốc Sở;

- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế của Giám đốc Sở ban hành

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của Sở;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 82
Đã truy cập: 319150