Thanh tra Sở

24/03/2020

 

Chánh thanh tra: Nguyễn Hùng Tân
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Cử nhân Báo chí
Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.2219236
Email: nguyenhungtan@quangninh.gov.vn

 

Phó Chánh thanh tra: Nguyễn Gia Quang
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.2219236
Email: nguyengiaquang@quangninh.gov.vn
 
CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ
 
  1. Chức năng

Giúp Giám đốc Sở về công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý các hành vi vi phạm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng theo quy định pháp luật hoặc theo sự phân cấp, ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

  1. Nhiệm vụ

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm sau khi được Giám đốc Sở phê duyệt;

 - Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở;

- Thanh tra việc chấp hành pháp luật chuyên ngành của cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Sở;

- Thanh tra vụ việc khác do Giám đốc Sở giao;

- Hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

- Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý thanh tra; quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, quyết định xử lý, kiến nghị về tố cáo của Giám đốc Sở;

- Thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo;

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng;

- Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trong phạm vi quản lý của Sở;

- Thực hiện nhiệm vụ theo các Quy chế, Quy định của Sở Tư pháp;

- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo, Tổ công tác, Hội đồng của Tỉnh, của Bộ Tư pháp phân công Lãnh đạo Sở Tư pháp làm thành viên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 172
Đã truy cập: 976046