Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

24/03/2020

 

 

 

 

Trưởng Phòng: Vũ Viết Quỳnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Cao cấp.

Điện thoại văn phòng: 0203.6571839
Email: vuvietquynh@quangninh.gov.vn
Nguyền Thùy Trang.jpg

 

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thuỳ Trang
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.6571838
Email: nguyenthuytrang.stp@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý HCC

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.6571838

Email:nguyenvanson@quangninh.gov.vn

Chuyên viên: Đỗ Thanh Hải
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.6571838
Email: dothanhhai.stp@quangninh.gov.vn

 

 

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

1. Chức năng: Tham mưu Giám đốc Sở quản lý công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng hương ước, quy ước, xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật.

2. Nhiệm vụ: tham mưu Lãnh đạo Sở:

a) Về phổ biến, giáo dục pháp luật:

- Xây dựng, trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi chương trình, kế hoạch được ban hành;

- Theo dõi, hướng dẫn công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn;

- Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp tỉnh;

- Xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; tham gia với các cơ quan có liên quan thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật theo quy định của pháp luật;

- Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở cấp xã và ở các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật;

b) Về hòa giải ở cơ sở:

Hướng dẫn về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở theo quy định của pháp luật; hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên theo Quy chế phối hợp giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

c) Về xây dựng hương ước, quy ước:

Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch và các Sở có liên quan giúp Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn việc xây dựng hương ước, quy ước của thôn, làng, bản; tổ dân phố, khu phố và một số hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

d) Về xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật:

Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ về xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật theo quy định.

e) Các nhiệm vụ khác:

- Thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế của Giám đốc Sở ban hành;

- Báo cáo hoạt động công tác định kỳ, đột xuất và báo cáo chuyên đề thuộc nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

- Xây dựng đề cương, tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 20
Đã truy cập: 997759