Phòng Hành chính tư pháp

24/03/2020

 

Trưởng phòng: Đỗ Mạnh Hùng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.6292131

Email: domanhhung@quangninh.gov.vn


 

Phó trưởng phòng: Vũ Thị Lan
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.6571863
Email: vuthilan.sotp@quangninh.gov.vn

 
Nguyen Van Son.jpg

Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý HCC

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.6581160

Email:nguyenvanson@quangninh.gov.vn

 

Chuyên viên: Phạm Thị Thu Huyền

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật.

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.6571863

Email: phamthithuhuyen.stp@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Chuyên viên: Trần Thị Hiền

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.6571863

Email: tranthihien.stp@quangninh.gov.vn

 

   

    

 

Chuyên viên: Phạm Hải Hà

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.6581160

Email: phamhaiha.stp@quangninh.gov.vn

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Mai Phương

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.6571863

Email: nguyenthimaiphuong.stp@quangninh.gov.vn

 

Chuyên viên: Hoàng Thị Tuyết Nhung

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.6581160

Email: hoangthituyetnhung@quangninh.gov.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng: Tham mưu Giám đốc Sở quản lý nhà nước trên các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm, lý lịch tư pháp.

2. Nhiệm vụ: tham mưu Lãnh đạo Sở:

a) Trong công tác hộ tịch, quốc tịch và nuôi con nuôi:

- Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, quốc tịch tại địa phương;

- Xây dựng hệ thống tổ chức đăng ký và quản lý hộ tịch; quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử theo quy định; thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ tịch theo quy định của pháp luật;

- Giải quyết các việc về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các việc về nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định của pháp luật; đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi, hủy bỏ những giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp huyện cấp trái với quy định của pháp luật (trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật);

- Thực hiện các nhiệm vụ để giải quyết hồ sơ xin nhập, xin thôi, xin trở lại quốc tịch Việt Nam; xác nhận có quốc tịch Việt Nam; xin cấp giấy xác nhận là người có quốc tịch Việt Nam; thông báo có quốc tịch Việt Nam; quản lý và lưu trữ hồ sơ về quốc tịch theo quy định của pháp luật.

b) Trong công tác bồi thường nhà nước:

- Hướng dẫn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước cho công chức thực hiện công tác bồi thường nhà nước của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường nhà nước trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường nhà nước theo quy định của pháp luật; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật;

- Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính.

c) Trong công tác đăng ký giao dịch bảo đảm:

- Thực hiện kiểm tra định kỳ các Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại địa phương theo quy định của pháp luật;

- Định kỳ báo cáo Bộ Tư pháp về việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương.

d) Trong công tác lý lịch tư pháp:

- Xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ và sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp theo quy định của pháp luật;

- Tiếp nhận, xử lý thông tin lý lịch tư pháp do Tòa án, cơ quan Thi hành án dân sự, các cơ quan, tổ chức có liên quan và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cung cấp; cung cấp Lý lịch tư pháp, thông tin bổ sung cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia; cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp khác;

- Lập Lý lịch tư pháp, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp bổ sung theo quy định;

- Cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo thẩm quyền.

e) Các nhiệm vụ khác:

- Thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế của Giám đốc Sở ban hành;

- Báo cáo hoạt động công tác định kỳ, đột xuất và báo cáo chuyên đề theo quy định;

- Chủ động nghiên cứu, đề xuất trình Giám đốc các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 36
Đã truy cập: 319104