Phòng Hành chính tư pháp

24/03/2020

 

 

Trưởng phòng: Hứa Quang Việt

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.6292131

Email: huaquangviet@quangninh.gov.vn


 

Phó trưởng phòng: Vũ Thị Lan
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.6581160
Email: vuthilan.sotp@quangninh.gov.vn
(Trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)


Phó Trưởng phòng: Vũ Văn Minh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật; Cử nhân Kinh tế

Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.6571863
Email: vuvanminh.stp@quangninh.gov.vn

 

 

Chuyên viên: Hoàng Thị Tuyết Nhung

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.6571863

Email: hoangthituyetnhung@quangninh.gov.vn

 


 Chuyên viên: Đỗ Thị Thương

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.6581160

Email: dothithuong@quangninh.gov.vn

(Trực tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh)


 

Chuyên viên chính: Nguyễn Thị Mai Phương

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.6571863

Email: nguyenthimaiphuong.stp@quangninh.gov.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

Tham mưu Giám đốc Sở quản lý nhà nước các lĩnh vực: Hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước, đăng ký biện pháp bảo đảm, lý lịch tư pháp.

2. Nhiệm vụ

a) Về hộ tịch, quốc tịch và nuôi con nuôi

- Giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, quốc tịch, nuôi con nuôi tại địa phương;

- Giúp UBND tỉnh thực hiện việc quản lý, cập nhật, khai thác Cơ sở dữ liệu hộ tịch;

- Quản lý, sử dụng Sổ hộ tịch, biểu mẫu hộ tịch: lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch; cấp bản sao trích lục hộ tịch theo quy định pháp luật;

- Đề nghị UBND tỉnh quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch do Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp trái với quy định pháp luật (trừ trường hợp kết hôn trái pháp luật); đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh quyết định thu hồi, hủy bỏ giấy tờ hộ tịch do Sở Tư pháp cấp mà phát hiện không đúng quy định pháp luật;

- Thẩm định hồ sơ, trình UBND tỉnh giải quyết các việc về nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; giải quyết các việc về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài thuộc thẩm quyền theo quy định pháp luật và chỉ đạo của UBND tỉnh;

- Thực hiện các nhiệm vụ để giải quyết hồ sơ xin nhập, xin trở lại, xin thôi quốc tịch Việt Nam, cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam, cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt Nam; quản lý và lưu trữ hồ sơ, sổ sách về quốc tịch theo quy định pháp luật.

b) Về lý lịch tư pháp

- Xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ và sử dụng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp trong phạm vi cấp tỉnh;

- Tiếp nhận, xử lý thông tin lý lịch tư pháp do Tòa án nhân dân, Việt Kiểm sát nhân dân, cơ quan Công an, cơ quan Thi hành án dân sự, các cơ quan, tổ chức có liên quan và Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia cung cấp; lập lý lịch tư pháp, cập nhật thông tin lý lịch tư pháp bổ sung; cung cấp thông tin lý lịch tư pháp cho Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia và Sở Tư pháp theo quy định pháp luật;

- Cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo thẩm quyền.

c) Về bồi thường nhà nước

- Hướng dẫn, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác bồi thường nhà nước theo quy định pháp luật;

- Hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường trong phạm vi địa phương; đề xuất UBND tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc giải quyết bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án tại địa phương;

- Đề xuất, trình UBND tỉnh xác định cơ quan giải quyết bồi thường theo quy định pháp luật; tham gia vào việc xác minh thiệt hại khi được cơ quan giải quyết bồi thường đề nghị; tham gia thương lượng việc bồi thường tại địa phương thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác bồi thường nhà nước;

- Đề xuất UBND tỉnh kiến nghị người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án có nội dung giải quyết bồi thường, kiến nghị thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ xem xét lại quyết định hoàn trả, giảm mức hoàn trả theo quy định pháp luật; yêu cầu thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp người thi hành công vụ gây thiệt hại hủy quyết định giải quyết bồi thường theo quy định pháp luật;

- Giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước tại địa phương.

d) Về đăng ký biện pháp bảo đảm

- Giúp UBND tỉnh hướng dẫn việc đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; thực hiện kiểm tra định kỳ các Văn phòng đăng ký đất đai và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại địa phương theo quy định pháp luật;

- Giúp UBND tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho người thực hiện đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

- Giúp UBND tỉnh xây dựng hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại địa phương, hướng dẫn Văn phòng đăng ký đất đai cập nhật, tích hợp thông tin về biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất vào Hệ thống dữ liệu quốc gia về biện pháp bảo đảm.

e) Các nhiệm vụ khác

- Thực hiện nhiệm vụ theo các Quy chế, Quy định của Sở Tư pháp;

- Báo cáo hoạt động công tác định kỳ, đột xuất và báo cáo chuyên đề theo quy định;

- Chủ động nghiên cứu, đề xuất trình Giám đốc các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng;

- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo, Tổ công tác, Hội đồng của Tỉnh, của Bộ Tư pháp phân công Lãnh đạo Sở Tư pháp làm thành viên;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 294
Đã truy cập: 1039478