Phòng Văn bản và Theo dõi thi hành pháp luật

24/03/2020

Trưởng phòng: Lê Huy Du 
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính, Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.3834873
Email: lehuydu@quangninh.gov.vn
 
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Vân Anh
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật
Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.6285830
Email: nguyenthivananh@quangninh.gov.vn

 
Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Dung
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.6285830

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Hà
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.6285830
Email: nguyenthiha.stp@quangninh.gov.vn


 
 
     
Chuyên viên: Nguyễn Hà Chi
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 0203.6285830
Email: nguyenhachi.stp@quangninh.gov.vn
 
 

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

2. Chức năng

Tham mưu Giám đốc Sở quản lý công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ

a) Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, tổ chức có liên quan lập danh mục nghị quyết của HĐND tỉnh, danh mục quyết định của UBND tỉnh quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên;

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan thẩm định, tham gia xây dựng, góp ý đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh do UBND tỉnh trình; phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh xem xét kiểm tra việc đề nghị ban hành quyết định của UBND tỉnh; tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND và UBND tỉnh theo quy định pháp luật;

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, báo cáo việc xây dựng văn bản quy định chi tiết văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên ở địa phương để bảo đảm tiến độ soạn thảo và chất lượng dự thảo văn bản quy định chi tiết.

b) Về theo dõi tình hình thi hành pháp luật

- Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn;

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện trong việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại địa phương; kiến nghị với UBND tỉnh về việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật;

- Tổng hợp, xây dựng báo cáo tình hình thi hành pháp luật ở địa phương và kiến nghị các biện pháp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong thi hành pháp luật với UBND tỉnh và Bộ Tư pháp;

- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực tư pháp thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh.

c) Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

- Là đầu mối giúp UBND tỉnh tự kiểm tra văn bản do UBND tỉnh ban hành;

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra, xử lý văn bản của HĐND và UBND cấp huyện;

- Kiểm tra, xử lý đối với các văn bản có chứa quy phạm pháp luật do HĐND hoặc UBND cấp huyện ban hành nhưng không được ban hành bằng hình thức nghị quyết của HĐND hoặc quyết định của UBND, các văn bản có chứa quy phạm pháp luật hoặc có thể thức như văn bản quy phạm pháp luật do Chủ tịch UBND cấp huyện, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện ban hành;

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định pháp luật.

d) Về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật

- Là đầu mối giúp UBND, Chủ tịch UBND tỉnh tổ chức thực hiện việc rà soát, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh theo quy định pháp luật;

- Đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp kết quả rà soát, hệ thống hóa văn bản chung của HĐND, UBND tỉnh;

- Giúp Chủ tịch UBND tỉnh cập nhật văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành trên cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật.

e) Về quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

- Giúp UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính tại địa phương; đề xuất việc nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn theo quy định pháp luật;

- Phổ biến, tập huấn nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

- Xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu về xử lý vi phạm hành chính và tích hợp vào cơ sở dữ liệu quốc gia về xử lý vi phạm hành chính tại Bộ Tư pháp.

f) Triển khai thi hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh

g) Các nhiệm vụ khác

- Thực hiện nhiệm vụ theo các Quy chế, Quy định của Sở Tư pháp;

- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo, Tổ công tác, Hội đồng của Tỉnh, của Bộ Tư pháp phân công Lãnh đạo Sở Tư pháp làm thành viên;

- Báo cáo hoạt động công tác định kỳ, đột xuất và báo cáo chuyên đề theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 2
Đã truy cập: 1076986