Phòng Bổ trợ tư pháp

24/03/2020

 

 

 

 

 

Trưởng phòng: Hứa Quang Việt
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.3832530
Email: huaquangviet@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
Trình độ LLCT: Cao cấp
Điện thoại văn phòng:
Email: nguyenthithuylinh@quangninh.gov.vn

 

Phó trưởng phòng: Vũ Thị Huê
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Trung cấp  
Điện thoại văn phòng: 
Email: vuthihue@quangninh.gov.vn 

Trực tại Trung tâm PVHCC

 
Chuyên viên: Đỗ Thị Thương
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Sơ cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.6296960
Email: dothithuong.stp@quangninh.gov.vn

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng: Tham mưu giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về luật sư, tư vấn pháp luật, công chứng, chứng thực, giám định tư pháp, bán đấu giá tài sản, trọng tài thương mại, trợ giúp pháp lý, thừa phát lại, quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản.
2. Nhiệm vụ: tham mưu Lãnh đạo Sở:
a) Về luật sư và tư vấn pháp luật:
- Thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức và hoạt động tư vấn pháp luật tại địa phương;
- Thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép thành lập, phê chuẩn kết quả Đại hội của Đoàn luật sư, giải thể Đoàn luật sư; chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới;
- Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài tại Việt Nam, Trung tâm tư vấn pháp luật; cấp, thu hồi Thẻ tư vấn viên pháp luật;
- Cung cấp thông tin về việc đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư Việt Nam, tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài cho cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật; đề nghị Đoàn luật sư cung cấp thông tin về tổ chức và hoạt động của luật sư, yêu cầu tổ chức hành nghề luật sư báo cáo về tình hình tổ chức và hoạt động khi cần thiết;
- Lập danh sách, theo dõi người đăng ký hành nghề tại Đoàn luật sư tại địa phương.
b) Về công chứng, chứng thực:

- Tổ chức thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại địa phương;

- Đề nghị Bộ trưởng Bộ Tư pháp bổ nhiệm, miễn nhiệm Công chứng viên; quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng đối với công chứng viên;

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thành lập, chuyển đổi, giải thể Phòng Công chứng và cho phép thành lập, thay đổi, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng và thu hồi quyết định thành lập Văn phòng công chứng theo quy định;

- Cấp, thu hồi Giấy đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng; ghi nhận thay đổi danh sách công chứng viên là thành viên hợp danh của Văn phòng công chứng; xem xét, thông báo bằng văn bản cho Văn phòng công chứng về việc đăng ký danh sách công chứng viên làm việc theo chế độ hợp đồng;

- Xây dựng, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu về công chứng theo quy định.

- Thống kê, báo cáo, tổng hợp và hướng dẫn nghiệp vụ cho cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, công chức Tư pháp – Hộ tịch thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã về việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký.

 

c) Về giám định tư pháp

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp; chuyển đổi loại hình hoạt động, thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp;

- Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Văn phòng giám định tư pháp; phối hợp với các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp ở địa phương;

- Đánh giá về tổ chức, chất lượng hoạt động giám định tư pháp ở địa phương; đề xuất các giải pháp bảo đảm số lượng, chất lượng của đội ngũ người giám định tư pháp theo yêu cầu của hoạt động tố tụng tại địa phương;

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan chuyên môn giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về hoạt động của Văn phòng giám định tư pháp theo quy định của pháp luật.

 

d) Về bán đấu giá tài sản:

- Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các biện pháp hỗ trợ phát triển tổ chức và đội ngũ người bán đấu giá ở địa phương;

- Hướng dẫn nghiệp vụ bán đấu giá tài sản cho các tổ chức bán đấu giá tài sản trên địa bàn.

 

e) Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác trọng tài thương mại theo quy định của pháp luật.

 

f) Về trợ giúp pháp lý

- Quản lý, hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Trung tâm và Chi nhánh của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước; hoạt động tham gia trợ giúp pháp lý của các Văn phòng luật sư, Công ty luật, Trung tâm tư vấn pháp luật theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng cấp tỉnh;

- Đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm Trợ giúp viên pháp lý; quyết định công nhận, cấp và thu hồi thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý; cấp, thay đổi, thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của Văn phòng luật sư, Công ty luật và Trung tâm tư vấn pháp luật.

 

g) Tham mưu UBND tỉnh quản lý nhà nước về thừa phát lại; quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản theo quy định pháp luật.

 

h) Các nhiệm vụ khác:

- Thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế của Giám đốc Sở ban hành;

- Báo cáo hoạt động công tác định kỳ, đột xuất và báo cáo chuyên đề theo quy định;

- Chủ động nghiên cứu, đề xuất trình Giám đốc các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định pháp luật liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.

 


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 376
Đã truy cập: 433910