Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính

23/08/2017

       

                

Trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Hiếu
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Anh văn, Thạc sĩ Quản lý kinh tế
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp
Điện thoại cơ quan: 033.3839.641
Điện thoại di động: 0912392293
Phụ trách chung công tác của phòng.

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Thuý Hằng

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại văn phòng:


 

 

 

Chuyên viên: Đoàn Thị Hồng Hạnh
Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật
Điện thoại cơ quan: 033.3533028
Điện thoại di động: 0918633628

 

 

Chuyên viên: Phạm Ngọc Mai
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh
Điện thoại cơ quan: 033.3533028
Điện thoại di động: 0985209488

 CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

 

1. Chức năng: tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định.

2. Nhiệm vụ: tham mưu Lãnh đạo Sở:

- Hướng dẫn, tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính; tổ chức thực hiện việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

- Cho ý kiến, thẩm định về thủ tục hành chính trong dự thảo văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đôn đốc các sở, ngành, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện việc thống kê các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ; kiểm soát chất lượng và nhập dữ liệu thủ tục hành chính, văn bản liên quan đã được công bố vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính; tạo đường kết nối giữa trang tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh với Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính;

- Tổ chức tiếp nhận, nghiên cứu và đề xuất việc phân công xử lý các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi thẩm quyền của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; theo dõi, đôn đốc việc xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính tại các sở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các đơn vị khác có liên quan;

- Tổ chức nghiên cứu, đề xuất, trình Ủy ban nhân dân tỉnh các sáng kiến cải cách thủ tục hành chính và quy định có liên quan; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh thiết lập hệ thống công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chế độ kiêm nhiệm tại các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và đơn vị liên quan ở địa phương;

- Thực hiện các nhiệm vụ theo Quy chế của Giám đốc Sở ban hành;

- Báo cáo hoạt động công tác định kỳ, đột xuất và báo cáo chuyên đề theo quy định;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 243
Đã truy cập: 300559