Phòng Tổng hợp và Phổ biến, giáo dục pháp luật

05/05/2021

 

Trưởng Phòng: Vũ Viết Quỳnh
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật
Trình độ LLCT: Cao cấp.
Điện thoại văn phòng: 0203.2227236
Email: vuvietquynh@quangninh.gov.vn

 

Phó trưởng phòng: Nguyễn Văn Sơn

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý HCC, Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.6571838

Email:nguyenvanson@quangninh.gov.vn

 

Phó Trưởng phòng: Hoàng Minh Đức

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.2227826

Email: hoangminhduc@quangninh.gov.vn

 

Chuyên viên chính: Phạm Thùy Nhung

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư CNTT; Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.2227826

Email: phamthuynhung.stp@quangninh.gov.vn

 

Chuyên viên: Vũ Thị Mơ

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Cao cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.2227826

Email: vuthimo.stp@quangninh.gov.vn

 

Chuyên viên: Đỗ Thanh Hải
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Ngoại ngữ, Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp
Điện thoại văn phòng: 0203.6571838
Email: dothanhhai.stp@quangninh.gov.vn

 

Kế toán: Vũ Thị Lan

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán, Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Trung cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.6551908

Email: vuthilan.ktstp@quangninh.gov.vn

 

Nhân viên: Trần Nữ Hoàng Oanh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại văn phòng: 0203.3835226

Email: trannuhoangoanh.stp@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Công tác Văn thư , lưu trữ

 

Nhân viên: Trần Thu Thảo

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

Trình độ LLCT: Sơ cấp

Điện thoại: 0203.3835226

Email: tranthuthao@quangninh.gov.vn

Phụ trách: Công tác Văn thư, cấp phát biểu mẫu hộ tịch

Nhân viên phục vụ: Dương Thị Hoa

Nhiệm vụ: Thực hiện các công việc phục vụ, tạp vụ của cơ quan

Lái xe: Nguyễn Xuân Trường

Phụ trách xe: 14A-002.38

Lái xe: Trịnh Văn Lương

Phụ trách xe: 14A-000.99

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

1. Chức năng

- Tham mưu Giám đốc Sở về công tác văn phòng, bao gồm: theo dõi, tổng hợp, điều phối các hoạt động của cơ quan; công tác tổng hợp, thi đua khen thưởng, văn thư, lưu trữ, quản trị hành chính, tài vụ, quản lý tài sản công, cải cách hành chính, công nghệ thông tin.

- Tham mưu Giám đốc Sở về công tác tổ chức cán bộ của Sở, ngành Tư pháp; công tác bảo vệ chính trị nội bộ; công tác bảo vệ bí mật nhà nước, quốc phòng an ninh của Sở Tư pháp.

- Tham mưu Giám đốc Sở về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật.

2. Nhiệm vụ

a) Công tác văn phòng:

- Xây dựng, theo dõi, đôn đốc triển khai các chương trình, kế hoạch công tác dài hạn, 5 năm và hàng năm của Sở Tư pháp;

- Xây dựng lịch công tác hàng tháng, chuẩn bị nội dung các kỳ họp giao ban, thông báo kết luận và theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận cuộc họp giao ban của Lãnh đạo Sở, của cơ quan. Thực hiện việc thông tin, truyền đạt các quyết định, văn bản ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Sở trong toàn ngành;

- Giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về hợp tác quốc tế về pháp luật tại địa phương; thực hiện hợp tác quốc tế về pháp luật và công tác tư pháp theo quy định pháp luật và theo phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

- Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ thông tin trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp.

- Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch về cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp ở 03 cấp chính quyền tỉnh; thực hiện quy chế dân chủ; cải cách công vụ; triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015.

- Thực hiện công tác tổng hợp; báo cáo, thống kê hàng tháng, quý, 6 tháng, 01 năm; báo cáo cải cách hành chính, báo cáo theo các chuyên đề và báo cáo đột xuất của Sở Tư pháp theo quy định;

- Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, theo dõi và quản lý việc sử dụng chứng thư số, chữ ký số; phần mềm văn bản dùng chung và quản lý cổng thông tin điện tử của Sở;

- Thực hiện công tác thường trực, giúp việc cho Giám đốc Sở và Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Tư pháp về công tác thi đua khen thưởng, xét đề nghị tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp tư pháp;

- Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định pháp luật và theo phân công, phân cấp hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các tổ chức sự nghiệp trực thuộc Sở Tư pháp theo quy định pháp luật.

- Thực hiện công tác quản trị hành chính, văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện và theo dõi, đôn đốc thực hiện các Quy chế, Quy định do Giám đốc Sở ban hành;

  • Thực hiện cấp phát biểu mẫu hộ tịch ngành tư pháp.
  • b) Công tác tổ chức cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ bí mật nhà nước, quốc phòng an ninh của Sở Tư pháp.

- Dự thảo, trình UBND tỉnh quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp;

- Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ công tác của các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp;

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập;

- Tham mưu công tác tuyển dụng, sử dụng, bố trí, sắp xếp, phân công công tác đối với công chức, viên chức và người lao động;

- Tham mưu xây dựng và triển khai các Đề án, chương trình, kế hoạch ngắn hạn và dài hạn về công tác tổ chức cán bộ;

- Tham mưu thực hiện công tác quy hoạch cán bộ;

- Tham mưu việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động, biệt phái, chuyển đổi vị trí công tác với công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Giám đốc Sở;

- Tham mưu các văn bản trao đổi với cấp ủy địa phương về công tác tổ chức cán bộ;

- Tham mưu việc chuyển loại, chuyển ngạch công chức, viên chức;

- Tham mưu thực hiện việc đánh giá, xếp loại công chức, viên chức, người lao động hàng năm;

- Tham mưu thực hiện phân cấp thẩm quyền quản lý cán bộ công chức, viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở;

- Tham mưu giải quyết thôi việc, thủ tục nghỉ hưu đối với công chức, viên chức, người lao động;

- Thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật... đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở Tư pháp theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch và triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, công chức tư pháp cấp huyện và công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã;

- Thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan Sở; Tổng hợp, thống kê cán bộ công chức, viên chức và người lao động của Sở và của ngành theo quy định;

- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước, công tác quốc phòng an ninh của Sở.

c) Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở

- Xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch, đề án về phổ biến, giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi các chương trình, kế hoạch, đề án được ban hành;

- Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại Tỉnh; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan, tổ chức có liên quan và UBND cấp huyện trong việc tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn;

- Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh;

- Xây dựng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật; phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện chuẩn hóa đội ngũ giáo viên dạy môn giáo dục công dân, giáo viên, giảng viên dạy pháp luật trên địa bàn theo quy định pháp luật;

- Quản lý Trang thông tin Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Ninh;

- Theo dõi, hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn vị khác theo quy định pháp luật;

- Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi về tổ chức và hoạt động hòa giải ở cơ sở; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ và kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho hòa giải viên tại địa phương theo quy định pháp luật.

d) Giúp UBND tỉnh thực hiện nhiệm vụ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định pháp luật.

e) Các nhiệm vụ khác

- Chủ trì thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến các chỉ số: (1) Cải cách hành chính PAR INDEX, (2) Hiệu quả quản trị và hành chính công PAPI, (3) Sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước SIPAS, (4) Sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ICT của Sở Tư pháp;

- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo, Tổ công tác, Hội đồng của Tỉnh, của Bộ Tư pháp phân công Lãnh đạo Sở Tư pháp làm thành viên;

- Thực hiện nhiệm vụ theo các Quy chế, Quy định của Sở Tư pháp;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Sở phân công.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 144
Đã truy cập: 1062561