HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG TỦ SÁCH PHÁP LUẬT

27/07/2011 00:00

Ngày 19/8/2008, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổng kết 10 năm thực hiện Quyết định số 1067/QĐ-TTg ngày 25/11/1998 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng và quản lý khai thác Tủ sách pháp luật, qua đó đã đánh giá Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trường học là một trong những công cụ để pháp luật thực sự phát huy tác dụng trong đời sống xã hội, góp phần quan trọng trong công tác quản lý nhà nước, nâng cao dân trí pháp lý, tăng cường pháp chế ở cơ quan, doanh nghiệp, trường học, địa phương, cơ sở. Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh đề nghị:

1. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố giao cho Phòng Tư pháp tổng hợp Tủ sách pháp luật các phòng, ban của huyện và xã, phường, thị trấn.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp Tủ sách pháp luật các trường học kể cả trường phổ thông và chuyên nghiệp, dạy nghề.

3. Công an tỉnh tổng hợp Tủ sách pháp luật ở các phòng, ban cấp tỉnh, các đơn vị cấp huyện, khu vực xã, phường, thị trấn thuộc Công an tỉnh.

4. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổng hợp Tủ sách pháp luật ở các phòng, ban, đ ơn vị thuộc quyền quản lý.

5. Bộ đội biên phòng tỉnh tổng hợp Tủ sách pháp luật ở các phòng, ban, đ ơn vị thuộc quyền quản lý.

6. Các tổ chức, đoàn thể (Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân tỉnh, Liên đoàn lao động tỉnh) tổng hợp Tủ sách pháp luật của các tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh, huyện, xã, phường, thị trấn.

7. Các sở, ban, ngành tổng hợp Tủ sách pháp luật ở các phòng, đơn vị sự nghiệp trực thuộc.

8. Các doanh nghiệp tổng hợp Tủ sách pháp luật ở các phòng, ban, đơn vị của doanh nghiệp.

Nội dung báo cáo cần đảm bảo các tiêu chí sau:

1. Tổng số Tủ sách pháp luật = ….tủ.

2. Tổng số đầu sách = …quyển. Trong đó:

- Văn bản quy phạm pháp luật: các Bộ luật, luật, pháp lệnh = …quyển.

- Tài liệu pháp luật phổ thông: sách hỏi đáp, bình luận, giải thích pháp luật, tờ gấp, đề cương, băng, đĩa tuyên truyền, phổ biến pháp luật =…

- Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; báo pháp luật, bản tin pháp luật của Trung ương và địa phương =…

- Ngoài các tiêu chí trên, đối với Tủ sách pháp luật ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi là cấp xã) sách, tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác chính quyền, hành chính, tư pháp cơ sở = ?. Đối với Tủ sách pháp luật ở trường học, Công an, Quân đội, Biên phòng, các sở, ban, ngành, doanh nghiệp, các tổ chức, đoàn thể (sau đây gọi là cơ quan, đơn vị) thì sách, tài liệu pháp lý phục vụ cho công tác quản lý, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ, giảng dạy và học tập = ?

3. Địa điểm đặt Tủ sách pháp luật?

4. Bố trí cán bộ phụ trách: chuyên trách hay kiêm nhiệm?

5. Khai thác sử dụng Tủ sách pháp luật:

- Đã xây dựng nội quy khai thác sử dụng chưa?

- Thời gian phục vụ?

- Hình thức phục vụ?

6. Kinh phí xây dựng Tủ sách pháp luật:

- Nguồn kinh phí xây dựng Tủ sách pháp luật và cấp bổ sung hàng năm (cụ thể: kinh phí ngân sách cấp trên cấp, của đơn vị, huy động)?

- Tổng số kinh phí cấp xây dựng, quản lý và bổ sung hàng năm (Năm 2009 = ?; Năm 2010 = ?)

Số liệu báo cáo tình hình xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật tính từ tháng 01 năm 2009 đến 31/8/2010. Trong trường hợp nếu Tủ sách pháp luật cấp xã hoặc cơ quan, đơn vị chưa được cấp kinh phí, bố trí cán bộ quản lý thì đề nghị nêu rõ nguyên nhân.

Sở Tư pháp đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị tổng hợp báo cáo tình hình xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật và gửi về Sở Tư pháp trước ngày 15/10/2010 để Sở Tư pháp tổng hợp tham mưu trình UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg.

Phòng phổ biến, giáo dục tuyên truyền pháp luậ


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 143
Đã truy cập: 976191