Từ ngày 01/7/2011, Kết luận thanh tra phải được công khai

27/07/2011 00:00

Luật Thanh tra năm 2010, quy định về tổ chức, hoạt động thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân. So với Luật Thanh tra năm 2004, Luật này quy định rõ các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra gồm có thanh tra nhà nước (thanh tra Chính phủ; thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ; thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; thanh tra sở; thanh tra huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) và cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành. Cơ quan thanh tra nhà nước trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình giúp cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
Một nguyên tắc quan trọng của hoạt động thanh tra được Luật này quy định là việc thanh tra được thực hiện phải bảo đảm không trùng lặp về phạm vi, đối tượng, nội dung, thời gian thanh tra giữa các cơ quan thực hiện chức năng thanh tra; không làm cản trở hoạt động bình thường của cơ quan, tổ chức, cá nhân là đối tượng thanh tra. Kết luận thanh tra phải được công khai, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Việc công khai kết luận thanh tra được thực hiện bằng các hình thức: công bố tại cuộc họp với thành phần bao gồm người ra quyết định thanh tra, đoàn thanh tra, đối tượng thanh tra, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan hoặc tổ chức họp báo; thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng; đưa lên trang thông tin điện tử của cơ quan thanh tra nhà nước, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành hoặc cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp; niêm yết tại trụ sở cơ quan, tổ chức là đối tượng thanh tra; cung cấp theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày ký kết luận thanh tra, người ra quyết định thanh tra có trách nhiệm thực hiện việc công khai kết luận thanh tra.

Anh Hiếu

Tài khoản Hệ thống


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 238
Đã truy cập: 323376