Ban hành Thông tư liên tịch Bộ Tài chính - Bộ Tư pháp trong lĩnh vực nuôi con nuôi

17/10/2012 00:00

Nội dung Thông tư hướng dẫn việc thực hiện các quy định của Điều 12 Luật Nuôi con nuôi và các Điều 45, 46, 47, 49 của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Nuôi con nuôi

Theo quy định tại Thông tư này, đối với lệ phí đăng ký nuôi con nuôi trong nước và tại cơ quan đại diện, UBND cấp xã và cơ quan đại diện được phép để lại sử dụng.

Đối với lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài thì Cục Con nuôi Bộ Tư pháp được để lại sử dụng 50% lệ phí đăng ký nuôi con nuôi nước ngoài, chuyển cho Sở Tư pháp (nơi giải quyết hồ sơ) 50%  lệ phí.

Đối với chi phí giải quyết việc nuôi con nuôi nước ngoài, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em được cho làm con nuôi được sử dụng 15% số thu chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài để bổ sung quỹ lương và nâng cao năng lực cho nhân viên cơ sở nuôi dưỡng; 70% số thu từ được từ chi phí giải quyết nuôi con nuôi nước ngoài để nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em và cải thiện các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ nhu cầu, lợi ích của trẻ em; 15% còn lại Cục Con nuôi Bộ Tư pháp và Tư pháp được sử dụng để xác minh nguồn gốc trẻ em được cho làm con nuôi; hoàn tất thủ tục, giao nhận con nuôi và thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

Đối với số thu được từ lệ phí cấp, gia hạn, sửa đổi giấy phép của tổ chức con nuôi nước ngoài theo quy định tại Điều 45 và Điều 46 Nghị định số 19/2011/NĐ-CP Cục Con nuôi Bộ Tư pháp được để lại sử dụng.

Việc sử dụng kinh phí từ lệ phí, chi phí được để lại của các cơ quan, đơn vị nêu trên phải được thực hiện theo nội dung chi và mức chi theo quy định của pháp luật, cụ thể như: Chi thanh toán cho cá nhân trực tiếp thực hiện công việc thu lệ phí; chi phí phục vụ trực tiếp cho việc giải quyết nuôi con nuôi; chi mua sắm, sửa chữa tài sản, thiết bị phục vụ trực tiếp công tác thu lệ phí; chi mua sắm vật tư, nguyên liệu, hội nghị sơ kết, tập huấn...

Đối với một số mức chi chưa có quy định nhưng cần thiết để phục vụ công việc, thì thủ trưởng cơ quan, đơn vị được vận dụng các mức chi tương ứng với các công việc tương tự đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và quy định trong Quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 25/10/2012.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 93
Đã truy cập: 787969