Một số ý kiến của Sở Tư pháp tại Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm

21/07/2020 14:21

6 tháng đầu năm 2020, mặc dù dịch bệnh Covid xảy ra song tỉnh Quảng Ninh đã kịp thời chỉ đạo hoàn thành mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Trong bối cảnh đó, toàn ngành tư pháp Quảng Ninh đã khắc phục khó khăn triển khai các nhiệm vụ công tác, một số mặt có kết quả rõ nét, như: (1)Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành đầy đủ các Chương trình, Kế hoạch công tác để triển khai toàn diện các lĩnh vực công tác tư pháp; (2) phục vụ 04 kỳ họp HĐND tỉnh (02 kỳ họp chuyên đề và 02 kỳ họp thường kỳ) với số văn bản thẩm định tăng 61,9 % so với cùng kỳ, đặc biệt đáp ứng kịp thời việc ban hành chính sách hỗ trợ khó khăn và phục hồi kinh tế;(3)rà soát, tham mưu cho Tỉnh chỉ đạo xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật điển hình liên quan đại dịch Covid-19; (4) Cải cách hành chính có nhiều kết quả nổi bật, trong đó đã thực hiện tích hợp 42 TTHC vào Cổng dịch vụ công quốc gia, nâng cấp 11 TTHC lên thực hiện trực tuyến cấp độ 4 với tần suất thực hiện cao. Riêng cấp phiếu LLTP đã thực hiện cấp 5.303 trường hợp, tăng76,7%so với cùng kỳ năm 2019 (trong đó, số hồ sơ trực tuyến 2.681 trường hợp = 50%); (5)Đã có giải pháp khắc phục tồn đọng thông tin lý lịch tư pháp, dự kiến hoàn thành trong năm 2020.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh báo cáo, tham gia, đề xuất một số nội dung như sau:

1. Về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2020

 Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcó hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021, như vậy thời gian để cơ quan nhà nước tại trung ương cũng như Chính quyền địa phương tổ chức triển khai thi hành Luật không còn nhiều; vì vậy cần quan tâm một số nội dung sau:

- Thứ nhất: Luật sửa đổi, bổ sung lần này có nhiều nội dung quan trọng liên quan đến địa phương. Tuy nhiên, ngay cả đối với những quy định không sửa đổi, bổ sung, thì việc thực hiện cũng còn nhiều tồn tại, hạn chế, nhất là việc tuân thủ trình tự thủ tục và thời gian trong xây dựng, thẩm định, ban hành văn bản còn chưa được triệt để; nguồn nhân lực, vật lực cho công tác văn bản chưa tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ, dẫn đến chất lượng VB chưa cao. Do đó cùng với việc chỉ đạo triển khai thi hành Luật, đề nghị Bộ Tư pháp quan tâm chỉ đạo địa phương tiếp tục quán triệt,thực hiện tốt, tạo chuyển biến trong công tác xây dựng VBQPPL ở địa phương. Triệt để tuân thủ trình tự thủ tục thời gian trong xây dựng văn bản QPPL, bố trí nguồn nhân lực và tài chính đảm bảo cho công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật. trong đó quan tâm bố trí đội ngũ cán bộ pháp chế có năng lực trong các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, trước mắt là một số sở ngành tham mưu nhiều chính sách quan trọng, để tham mưu có hiệu quả công tác này. Trên cơ sở chỉ đạo, Sở Tư pháp có căn cứ tham mưu, xây dựng đề án về nội dung này.

- Thứ hai: Việc Luật sửa đổi bổ sung lần này sửa khoản 1 Điều 146 “Các trường hợp xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn, trong đó có nội dung “trường hợp cấp bách để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn” là rất cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế tại các địa phương; vì các điều kiện của Điều 146 cũ khá chặt chẽ, khó áp dụng. Thực tế việc ban hành nhiều Nghị quyết tuy theo thủ tục chung song cũng không khác rút gọn là bao (nhất là khi sát kỳ họp), hoặc phải vận dụng thủ tục rút gọn khi căn cứ chưa thực sự đảm bảo. Vì vậy khi áp dụng điều luật sửa đổi bổ sung này, cần sớm có hướng dẫn cụ thể, tránh định tính (nên cụ thể các trường hợp cấp bách...), tránh dẫn đến lạm dụng, vô hiệu quá các quy trình, thời hạn.

2. Về công tác hộ tịch, chứng thực

Hiện nay, địa phương rất quan tâm đến việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (sau đây gọi tắt là Nghị định 45), đã có hiệu lực từ ngày 22/5/2020, trong đó  có điều 10về cấp bản sao điện tử từ sổ gốc. Sở dĩ như vậy vì đây được kỳ vọng sẽ tạo chuyển biến lớn về thực hiện các TTHC trực tuyến, là “nguyên liệu” đầu vào dạng bản ký số cho rất nhiều thủ tục, vốn hiện nay phải xem xét trực tiếp các giấy tờ… Hiện nay chỉ còn một số vướng mắc nhỏ, đề nghị Bộ sớm có hướng dẫn tháo gỡ để thực hiệu hiệu quả, ví dụ như:

- Luật giao dịch điện tử 2005 quy định “…Các quy định của Luật này không áp dụng đối với …giấy đăng ký kết hôn, quyết định ly hôn, giấy khai sinh, giấy khai tử…”. Như vậy cơ quan đăng ký hộ tịch hiện đang lưu giữ sổ có được cấp bản sao trích lục hộ tịch điện tử các loại việc như: Trích lục kết hôn, trích lục ghi chú kết hôn, trích lục khai sinh, trích lục khai tử để đưa vào sử dụng không?

- Theo Khoản 1 Điều 12 Nghị định 123/2015/NĐ-CP, hiện nay tại UBND cấp huyện và Sở Tư pháp đang lưu trữ bản sao Sổ hộ tịch do Ủy ban nhân dân cấp xã và cấp huyện gửi về. Như vậy cơ quan quản lý hộ tịch cấp trên có thể căn cứ vào những bản sao Sổ hộ tịch này để cấp bản sao trích lục hộ tịch điện tử khi có yêu cầu của công dân hay không? (bản chất là có được sao từ sổ sao hay không, bình thường ít xuất hiện, song khi cho phép cấp bản sao điện tử thì có thể nảy sinh nhu cầu lớn về việc này).

Đối với Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử (CSDLHTĐT) toàn quốc theo Quyết định số 2173/QĐ-BTP, Quảng Ninh thực hiện thí điểm từ năm 2016, đến nay đạt tiến độ chung, phát huy hiệu quả tốt. Vướng mắc chủ yếu là:

- Trong điều kiện triển khai chỉ đạo của Chính phủ về xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia, thì ở địa phương không có khả năng liên kết, chia sẻ dữ liệu của phần mềm dùng chung do Bộ quản lý. Thực tế cán bộ tư pháp - hộ tịch phải thao tác 2 lần, 1 trên hệ thống dùng chung của Bộ, 1 trên chính quyền điện tử của địa phương tích hợp vào hệ thống quốc gia, như vậy rất kém hiệu quả. Dữ liệu điện tử tạo lập trước năm 2016 hiện được quản lý rất kém, chưa được chỉnh sửa đồng bộ hoá, không đánh giá được mức độ nguyên vẹn…

- Việc số hoá sổ hộ tịch trước năm 2016 là hết sức cần thiết, song vẫn do địa phương chủ trì theo chỉ đạo chung. Kinh phí tương đối lớn nên chưa tham mưu bố trí được trong năm nay, dự kiến còn khó khăn do hậu quả dịch bệnh. Vậy kính đề nghị Bộ tiếp tục có chỉ đạo để địa phương quan tâm thực hiện.

  1. Về lĩnh vực đấu giá tài sản

Trong điều kiện hiện nay, khi tình hình đòi hỏi phải tăng cướng mãnh mẽ việc quản lý hoạt động đấu giá tài sản, đảm bảo khách quan, đúng pháp luật, tỉnh Quảng Ninh quan tâm nhiều đến quy định về đấu giá trực tuyến theo Điểm d khoản 1 Điều 40 Luật Đấu giá tài sản, xem như hướng đi mới quan trọng gắn với “4.0”, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng…; giao Sở Tư pháp nghiên cứu tham mưu. Tuy nhiên, việc này không chỉ đòi hỏi cao về hạ tầng kỹ thuật và vốn đầu tư, mà quan trọng nhất dưới góc độ quản lý Nhà nước là khả năng Thẩm định điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến; Phê duyệt tổ chức đấu giá tài sản đủ điều kiện thực hiện hình thức đấu giá trực tuyến (theo các Điều 14,15 Nghị định 62/2017/NĐ-CP). Với nội dung thẩm định như tại khoản 3 Điều 14 Nghị định này, nhất là về kỹ thuật, bảo mật, đánh giá tính khả thi…; trong khi thực tiễn, kinh nghiệm về việc này chưa có nhiều trên toàn quốc, thì hiện còn rất khó khăn cho Sở Tư pháp có thể thẩm định được. Vì vậy, đề nghị Bộ Tư pháp sớm chỉ đạo, hướng dẫn chi tiết hơn về nội dung này để thực hiện.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 46
Đã truy cập: 589533