Trang chủ Văn bản chỉ đạo
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Cơ quan ban hành Đính kèm
Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Văn bản số 5484/STP-TĐKT ngày 27/9/2012 về việc hướng dẫn tổng kết thi đua năm 2012. 05/10/2012

Công văn đề nghị các đơn vị báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2012 26/09/2012
Sở Tư pháp ban hành Văn bản phối hợp thực hiện chế độ báo cáo thống kê ngành Tư pháp năm 2012 26/09/2012Triển khai thực hiện Quyết định số 2063/QĐ-UBND ngày 17/8/2012 của UBND tỉnh về Công bố thủ tục hành chính. 26/09/2012              
Lãnh đạo Sở Tư pháp chỉ đạo: Các Phòng Tư pháp khai thác, sử dụng hiệu quả Cổng thông tin điện tử 28/07/2011 Trong thời gian vừa qua, công tác Tư pháp từ tỉnh đến các địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Một số phòng Tư pháp đã sử dụng có hiệu quả cổng thông tin điện tử của địa phương mình để đưa các chương trình, nội dung hoạt động của ngành Tư pháp đến cơ sở xã, phường và thị trấn. Tuy nhiên, các lĩnh vực hoạt động của ngành Tư pháp đưa lên cổng thông tin điện  tử chưa nhiều còn rất khiêm tốn so với kết quả đã làm được.
Công văn về việc chuyển giao các hợp đồng, giao dịch từ UBND sang tổ chức hành nghề công chứng 28/07/2011              Việc chuyển giao các hợp đồng, giao dịch từ Ủy ban nhân dân sang tổ chức hành nghề công chứng đã được 61 tỉnh, thành phố thực hiện. Hiện nay các địa phương đang lần lượt chuyển giao tiếp các đợt 2 khi có tổ chức hành nghề công chứng thành lập đến đâu sẽ chuyển giao đến đó.
17/06/2011

17/06/2011
3975/QĐ-UBND 23/12/2010 Về việc phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2011 UBND tỉnh Quảng Ninh
149/QĐ-STP 14/12/2010 ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp Quảng Ninh trên Internet Sở Tư Pháp
1995/STP-QLHCTP 22/06/2010 V/v triển khai thực hiện biểu mẫu hộ tịch Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp Sở Tư Pháp

16/2009/NĐ-CP 16/02/2009 Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chính phủ
2390/QĐ-UBND 30/07/2008 Phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 UBND tỉnh Quảng Ninh

66/2008/NĐ-CP 28/05/2008 Về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Chính phủ
37/2008/QĐ-TTG 12/03/2008 Phê duyệt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2008 đến năm 2012 Thủ tướng Chính phủ
13/2008/NĐ-CP 04/02/2008 Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Chính phủ
61/2007/NQ-CP 07/12/2007 Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng 12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa IX) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. Chính phủ
82/2006/QH11 29/11/2006 luật công chứng Quốc hội
63/2005/TT-BTC 05/08/2005 Hướng dẫn việc quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật Bộ Tài chính
67/2005/NĐ-CP 19/05/2005 Quy định chi tiết thi hành một số điều của pháp lệnh giám định tư pháp Chính phủ
24/2004/PL-UBTVQH11 29/09/2004 về Giám định tư pháp Ủy ban thường vụ Quốc hội
Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 76
Đã truy cập: 319144