Ban Giám đốc

16/01/2020

 

  

Giám đốc: Nguyễn Thị Hạnh

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ
 • Trình độ LLCT: Cao cấp
 • Điện thoại văn phòng: 02033845028 
 • Điện thoại di động: 0912441268
 • Email: 
 • Trực tiếp phụ trách:

  - Công tác tổ chức cán bộ, công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc Sở;

  - Xây dựng Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ; quan hệ đối nội, đối ngoại; là người phát ngôn của Sở, trực tiếp làm việc với cơ quan hoặc đại diện của cơ quan truyền thông.

  - Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, khiếu nại, tố cáo;

  - Công tác quản lý nhà nước về quy hoạch phát triển sự nghiệp văn hóa, gia đình, thể thao.

  - Công tác Kế hoạch, Tài chính, Đầu tư xây dựng cơ bản; Quy chế dân chủ trong cơ quan;

  - Chủ tịch Hội đồng thi đua, khen thưởng, kỷ luật; khoa học công nghệ; sáng kiến của Sở;

  - Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phần Sở Văn hóa và Thể thao.

  - Đại diện Lãnh đạo Sở tham gia các Hội đồng, Ban chỉ đạo cấp tỉnh thuộc các lĩnh vực: An ninh quốc phòng, Bảo vệ an ninh tổ quốc; hoạt động đấu tranh chống âm mưu, diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ; Thi đua, khen thưởng, kỷ luật và các lĩnh vực khác do Tỉnh phân công.

  - Giữ mối liên hệ, phối hợp công tác với các địa phương: thành phố Móng Cái, Hạ Long, Uông Bí.

  - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động của các phòng: Văn phòng Sở (trừ lĩnh vực hành chính), Thanh tra Sở;

 

 

 

 

Phó Giám đốc:  Trần Tiến Dũng

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn hóa, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
 • Trình độ LLCT: Cao cấp 
 • Điện thoại văn phòng: 02033834173
 • Điện thoại di động: 0936622959   
 • Email: trantiendung@quangninh.gov.vn  
 • Trực tiếp phụ trách:

  - Quản lý nhà nước về công tác biểu diễn nghệ thuật; tượng đài, tranh hoành tráng; sự nghiệp phát hành phim và chiếu bóng, tuyên truyền, thông tin cổ động, triển lãm;

  - Công tác xã hội hóa lĩnh vực văn hóa.

  - Xây dựng, nâng cao chất lượng sản phẩm văn hóa - nghệ thuật phục vụ phát triển kinh tế ban đêm.

  - Ký phê duyệt các thủ tục hành chính theo ủy quyền của Giám đốc Sở đối với mảng công việc phụ trách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

  - Phó Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phần Sở Văn hóa và Thể thao (trực tiếp chỉ đạo viết tin, bài thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách).

  - Đại diện Lãnh đạo Sở tham gia Hội đồng, Ban chỉ đạo cấp tỉnh về: phong tặng các danh hiệu nghệ sỹ; khoa học và công nghệ; xây dựng thương hiệu Quảng Ninh; phổ biến giáo dục pháp luật; phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

  - Giúp Giám đốc Sở giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công, ủy quyền.

  - Giữ mối liên hệ, phối hợp công tác với các huyện, thành phố: Cẩm Phả, Hải Hà, Đầm Hà.

  -Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động các phòng, đơn vị thuộc Sở: Phòng Nghiệp vụ Văn hóa và Gia đình (trừ mảng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gia đình); Trung tâm Văn hóa  Điện ảnh tỉnh; Đoàn Nghệ thuật Quảng Ninh.

 
 

Phó Giám đốc: Nguyễn Hồng Phương

 • Trình độ chuyên môn: Đại học Sư phạm Ngữ Văn.
 • Trình độ LLCT: Cử nhân
 • Điện thoại văn phòng: 02032481569
 • Điện thoại di động: 0912081949
 • Email:nguyenhongphuong@quangninh.gov.vn
 • Trực tiếp phụ trách:

  - Quản lý nhà nước về di sản trên địa bàn tỉnh.

  - Sự nghiệp bảo tồn, bảo tàng.

  - Công tác xã hội hóa lĩnh vực di sản.

  - Ký phê duyệt các thủ tục hành chính theo ủy quyền của Giám đốc Sở đối với mảng công việc phụ trách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

  - Đại diện Lãnh đạo Sở tham gia Hội đồng, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về xếp hạng, bảo tồn, phát huy giá trị di tích trên địa bàn tỉnh; công tác dân tộc, tôn giáo; phong tặng danh hiệu các nghệ nhân; công tác môi trường, tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; ứng phó biến đổi khí hậu.

  - Giữ mối liên hệ, phối hợp công tác với các huyện: Vân Đồn, Bình Liêu.

  - Phó Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phần Sở Văn hóa và Thể thao (trực tiếp chỉ đạo viết tin, bài thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách).

  - Trực tiếp theo dõi, chỉ dạo hoạt động các phòng, đơn vị thuộc Sở: Phòng Quản lý Di sản, Bảo tàng Quảng Ninh.

 

Phó Giám đốc: Ninh Văn Thương

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Cử nhân kinh tế.
 • Trình độ LLCT: Cao cấp
 • Điện thoại di động: 0913262818
 • Email:ninhvanthuong@quangninh.gov.vn
 • Trực tiếp phụ trách:

  - Quản lý nhà nước về công tác gia đình;

  - Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” của tỉnh, địa phương và các ngành trong tỉnh.

  - Sự nghiệp thư viện;

  - Hoạt động của Cụm, khối thi đua;

  - Chỉ đạo công tác đoàn thể trong Ngành Văn hóa và Thể thao;

  - Chủ tài khoản số 2 của Sở (nếu được ủy quyền).

  - Chỉ đạo công tác hành chính của Văn phòng, của Sở.

  - Ký phê duyệt các thủ tục hành chính theo ủy quyền của Giám đốc Sở đối với mảng công việc phụ trách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

  -Phó Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phần Sở Văn hóa và Thể thao (trực tiếp chỉ đạo viết tin, bài thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách).

  - Đại diện Lãnh đạo Sở tham gia Hội đồng, Ban chỉ đạo cấp tỉnh vì sự tiến bộ phụ nữ; giáo dục - đào tạo; xây dựng xã hội học tập; công tác dân số, gia đình và trẻ em; người cao tuổi; công tác dân vận, dân vận chính quyền; 389, y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm; xây dựng nông thôn mới; OCOP; cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; các tổ chức hữu nghị, văn học, nghệ thuật.

  - Giúp Giám đốc Sở giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công, ủy quyền.

  - Giữ mối liên hệ, phối hợp công tác với các huyện, thị xã: Đông Triều, Cô Tô, Ba Chẽ.

  - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động các phòng, đơn vị thuộc Sở: Phòng Nghiệp vụ Văn hóa và Gia đình (mảng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, gia đình); Văn phòng Sở (Lĩnh vực hành chính), Thư viện tỉnh Quảng Ninh.

 

 

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Thanh Tùng

 • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Chính trị học, cử nhân Thể dục Thể thao, cử nhân Chính trị học.
 • Trình độ LLCT: Cử nhân
 • Điện thoại văn phòng: 
 • Điện thoại di động: 0915626689
 • Email:nguyenthanhtungvhttqn@gmail.com
 • Trực tiếp phụ trách:

  - Quản lý nhà nước về Thể dục thể thao;

  - Xây dựng và triển khai việc huấn luyện, đào tạo, phát triển lực lượng huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao tuyến năng khiếu, tuyến trẻ và tuyến đội tuyển của tỉnh; công tác thi đấu của các đội tuyển thể thao của tỉnh tại các giải thể thao quốc gia, khu vực và quốc tế;

  - Chỉ đạo, điều hành tổ chức các giải thi đấu thể thao của tỉnh, các giải thể thao quốc gia, khu vực và quốc tế do tỉnh đăng cai.

  - Hoạt động của các Liên đoàn, Hiệp hội, CLB Thể dục Thể thao thuộc tỉnh;

  - Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN;

  - Công tác xã hội hóa lĩnh vực Thể dục thể thao.

  - Công tác CCHC, xây dựng thành phố thông minh; xây dựng chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh của Sở Văn hóa và Thể thao (DDCI).

  - Ký phê duyệt các thủ tục hành chính theo ủy quyền của Giám đốc Sở đối với mảng công việc phụ trách thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh;

  - Phó Trưởng Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử thành phần Sở Văn hóa và Thể thao (trực tiếp chỉ đạo viết tin, bài thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách).

  - Đại diện lãnh đạo Sở tham gia Hội đồng, Ban chỉ đạo cấp tỉnh về phát triển TDTT xã, phường, thị trấn; an toàn giao thông; hợp tác phát triển về văn hóa, thể thao với tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài; phòng không nhân dân; phòng cháy chữa cháy; phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn; phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã;

  - Giữ mối liên hệ, phối hợp công tác với các huyện, thị xã: Quảng Yên, Tiên Yên.

  - Giúp Giám đốc Sở giải quyết các công việc, nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công, ủy quyền.

  - Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hoạt động các phòng, đơn vị thuộc Sở: Nghiệp vụ Thể dục thể thao; Trường Thể dục Thể thao; Trung tâm Huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao.

 

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3212
Đã truy cập: 49296665.