Văn phòng sở

16/01/2020
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chánh Văn phòng: Nguyễn Trung Hà 

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn hoá

- Trình độ LLCT:  Trung cấp

- Điện thoại di động: 0985908207

- Email: Nguyentrungha@quangninh.gov.vn

1. Giúp lãnh đạo Sở quản lý, tổ chức, triển khai các nhiệm vụ công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về các hoạt động của Văn phòng theo Quyết định số 668/QĐ-SVHTT, ngày 15/6/2016 của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Sở.

2. Trực tiếp phụ trách:

- Công tác tham mưu giúp lãnh đạo Sở điều hành các hoạt động của Sở, công tác phối hợp giữa các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;

- Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng và năm của Sở; theo dõi, đôn đốc tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở;

- Công tác tổ chức cán bộ, tài chính, thi đua khen thưởng toàn ngành và cơ quan Văn phòng Sở;

- Chương trình cải cách hành chính, áp dụng tiêu chuẩn ISO trong hoạt động của cơ quan;

- Quản lý, kiểm tra việc thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, số hóa tài liệu;

- Công tác ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ;

- Thực hiện công tác pháp chế của cơ quan: Là đầu mối tổng hợp, xây dựng, rà soát, kiểm tra và đôn đốc thực hiện văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Sở;

- Quản lý việc mua sắm, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, tài sản, phương tiện phục vụ công tác, đảm bảo các điều kiện hoạt động của cơ quan Văn phòng Sở;

- Quản lý cán bộ, công chức thuộc Văn phòng Sở theo thẩm quyền, ký phiếu trình, phiếu thanh quyết toán và ký thừa lệnh Giám đốc Sở: Thông báo, Giấy đi đường, giấy giới thiệu, sao y văn bản, lệnh điều xe, phiếu xăng;

- Chủ trì, phối hợp phục vụ tổ chức hội nghị, hội thảo, cuộc họp, làm việc, ngày lễ, ngày tết; công tác lễ tân, hậu cần và các công việc hiếu, hỷ;

3. Trực tiếp duyệt tin, bài đăng trên Cổng Thông tin điện tử thành phần Sở Văn hóa và Thể thao.

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó Chánh Văn phòng (Phụ trách KHTC): Vũ Ngọc Hà 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý kinh tế.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại di động: 0974.367.899

- Email: vungocha.svhvtt@quangninh.gov.vn

1. Chịu trách nhiệm trước đồng chí Chánh Văn phòng, lãnh đạo Văn phòng và trước pháp luật về phạm vi công việc được giao. Tham gia điều hành chung, giúp Chánh Văn phòng phụ trách các nội dung:

- Công tác quản lý tài chính: Hướng dẫn nghiệp vụ, chính sách chế độ, kế toán tài chính cho các đơn vị trực thuộc; kiểm tra quyết toán công tác tài chính các đơn vị trực thuộc; Đề xuất và tham mưu cho lãnh đạo các giải pháp phục vụ yêu cầu quyết định về kinh tế của đơn vị;

- Công tác kế toán xây dựng cơ bản, chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án khác, công tác xây dựng kế hoạch, phụ trách kế toán toàn bộ nguồn kinh phí chi thường xuyên Văn phòng Sở;

- Tham gia hội đồng duyệt giá của Sở;

- Định kỳ tháng, quí, năm báo cáo công tác của phòng cho lãnh đạo Sở;

- Thực hiện, triển khai các loại báo cáo liên quan đến công việc được giao.

2. Tham gia các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.

 

Chuyên viên: Đoàn Kim Dung

- Trình độ chuyên môn: Đại học Ngoại ngữ (Tiếng Anh); Thạc sỹ Quản lý giáo dục.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại di động: 0982407306

- Email: 

1. Chịu trách nhiệm trước đồng chí Chánh Văn phòng, lãnh đạo Văn phòng và trước pháp luật về phạm vi công việc được giao.

2. Trực tiếp thực hiện các công việc: 

- Công tác tổng hợp; xây dựng các báo cáo về các hoạt động của ngành;

- Việc thực hiện nội quy, quy chế, quy định của cơ quan Văn phòng Sở;

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác Chánh Văn phòng, lãnh đạo Văn phòng phụ trách phân công.

 

Chuyên viên: Đỗ Thị Hải Yến

- Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại di động: 

- Email: 

1.Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, lãnh đạo Văn phòng và trước pháp luật về phạm vi công việc được giao.

2. Trực tiếp thực hiện các công việc:

- Tham mưu về công tác cải cách hành chính, công tác ISO, khoa học công nghệ; Thực hiện lập kế hoạch và báo cáo công tác đánh giá chỉ số DCCI.

- Theo dõi và tham mưu công tác thi đua khen thưởng của ngành.

- Theo dõi về an toàn thông tin của đơn vị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do đồng chí Chánh Văn phòng, lãnh đạo Văn phòng phụ trách phân công.

 

 

Chuyên viên: Đặng Thị Nga

- Trình độ chuyên môn: Đại học

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại di động:  0983.962.889

- Email: 

1.Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, lãnh đạo Văn phòng và trước
pháp luật về phạm vi công việc được giao.

2. Trực tiếp thực hiện các công việc:

- Kế toán thanh toán, quyết toán quĩ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các Dự án xây dựng cơ bản, Chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án khác;

- Kế toán theo dõi nguồn kinh phí sự nghiệp Thể dục thể thao;

- Kế toán theo dõi kinh phí bổ sung cấp ngoài kế hoạch do văn phòng Sở quản lý;

- Tổng hợp dự toán và tổng hợp quyết toán tài chính ngành gồm Văn phòng Sở và 06 đơn vị trực thuộc, tham gia cùng lãnh đạo phòng phê duyệt quyết toán hàng năm;

- Định khoản, hạch toán vào chứng từ ghi số, các tài khoản liên quan đến công việc được giao;

- Lập báo cáo, đối chiếu thanh toán với kho bạc hàng tháng, quý, năm phần công việc được giao, lập sổ sách kế toán phần công việc được giao. Cung cấp số liệu để tổng hợp đối chiếu kho bạc kinh phí của Văn phòng Sở.

- Lập các loại báo cáo liên quan đến công việc;

- Tổng hợp báo cáo quyết toán các dự án hoàn thành trình Sở Tài chính phê duyệt;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác Chánh Văn phòng, lãnh đạo Văn phòng phụ trách phân công.

 

Chuyên viên: Vũ Thị Na

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Lưu trữ học và Quản trị Văn phòng; Cử nhân Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại di động:  0989.002205

- Email: 

1.Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, lãnh đạo Văn phòng và trước
pháp luật về phạm vi công việc được giao.

2. Trực tiếp thực hiện các công việc:

 

Chuyên viên: Đinh Thị Thu Thủy.

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại di động: 0912.698.665

- Email: 

1. Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, lãnh đạo phòng và trước
pháp luật về phạm vi công việc được giao.

2. Trực tiếp thực hiện các công việc:

- Theo dõi, kiểm tra các loại hồ sơ liên quan đến dự án, lập và tổng hợp quyết toán các dự án công trình hoàn thành trình các cấp có thẩm định phê duyệt;

- Phối hợp xây dựng kế hoạch liên quan đến các dự án XDCB, quy hoạch và các dự án khác (nếu có).

- Giám sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình, thi công xây dựng công trình, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình gồm: Thực hiện các thủ tục hồ sơ từ khâu chuẩn bị đầu tư cho đến khi kết thúc Dự án; Lập các loại báo cáo liên quan đếncông việc đầu tư;

- Phối hợp tổng hợp báo cáo quyết toán các dự án hoàn thành trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do đồng chí Chánh Văn phòng, lãnh đạo Văn phòng phụ trách phân công.

 

Chuyên viên: Vũ Thị Tố Loan.

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại di động: 0938.355.588

- Email: 

1. Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng; lãnh đạo Văn phòng và trước pháp luật về phạm vi công việc được giao.

2. Trực tiếp thực hiện các công việc:

- Thủ quĩ, thủ kho cho tất cả các nguồn kinh phí của đơn vị.

- Lập các sổ sách theo dõi các loại quỹ, kho của đơn vị theo quy định hiện hiện hành.

- Tổng hợp, đối chiếu, hạch toán chi phí liên quan đến các tài khoản tiền gửi (nguồn thường xuyên tại kho bạc).

- Theo dõi văn phòng phẩm, tài sản cố định, trang thiết bị, sửa chữa thường xuyên tài sản, tổng hợp theo dõi công nợ, tiền lương, chế độ bảo hiểm xã hội, định khoản, hạch toán lập chứng từ ghi số, các tài khoản liên quan đến công việc được giao.

- Lập dự toán liên quan đến công việc được giao.

- Lập báo cáo, đối chiếu thanh toán với kho bạc hàng tháng, quý, năm, lập sổ sách kế toán phần công việc được giao.

- Tổng hợp đối chiếu với kho bạc kinh phí Văn phòng Sở hàng quý, năm (nguồn tự chủ và không tự chủ).

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng, lãnh đạo Văn phòng phụ trách phân công.

 

   

Nhân viên: Đào Thị Thu Trang

- Trình độ chuyên môn: Đại học TCNH

- Điện thoại Văn phòng: 0203.3835739

- Điện thoại di động: 0372.209.209

Email: 

1. Chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng, lãnh đạo Văn phòng và trước pháp luật về phạm vi công việc được giao.

2. Trực tiếp thực hiện các công việc:

- Văn thư; quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật;

Quản lý giấy phô tô, trang thiết bị trong phòng văn thư;

Tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh đến người có trách nhiệm giải quyết;

- Rà soát, báo cáo lãnh đạo Văn phòng những trường hợp không đúng thể thức trình bày văn bản trước khi đóng dấu.

- Thực hiện việc thống kê, báo cáo định kỳ về công tác văn thư;

- Thực hiện mua sắm, theo dõi mực in, phô tô, fax, phong bì, hoa phục vụ công tác của Sở;

Cập nhật, thông báo thông tin hàng ngày về chương trình làm việc của lãnh đạo Sở trên màn hình cơ quan.

3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do đồng chí Chánh Văn phòng, lãnh đạo Văn phòng phân công.

 

Nhân viên: Đ/c Nguyễn Đức Phúc

- Quản lý xe ô tô biển số: 14A-00012;

- Lái xe phục vụ công tác của Sở;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh Văn phòng phân công.


 Vị trí và chức năng:

1.1. Văn phòng là cơ quan của Sở Văn hoá và Thể thao thực hiện chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở

1.1.1 Công tác tổng hợp, xử lý thông tin, điều phối và tổng hợp tình hình hoạt động giữa các cơ quan, đơn vị văn hóa, gia đình, thể dục thể thao; công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động của ngành, công tác hợp tác quốc tế, thi đua khen thưởng theo chương trình, kế hoạch công tác của Sở; đảm bảo điều kiện và các phương tiện cho hoạt động của cơ quan văn phòng Sở.

1.1.2. Công tác tổ chức bộ máy, biên chế, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và chế độ chính sách lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao theo phân cấp của Tỉnh và theo quy định của pháp luật.

1.1.3. Công tác quản lý kinh tế, xây dựng cơ bản, thống kế kế hoạch, chương trình mục tiêu quốc gia trong toàn ngành và chế độ chính sách tiền lương của cán bộ công nhân viên chức, lao động theo phân cấp của Tỉnh và theo quy định của pháp luật.

1.2. Văn phòng Sở Văn hoá và Thể thao chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Văn hoá và Thể thao

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Công tác hành chính, tổng hợp:  

2.1.1. Tham mưu giúp Giám đốc Sở xây dựng chương trình, kế hoạch công tác tuần, tháng, quý, 6 tháng và cả năm của Sở; xây dựng các dự án, đề án, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thuộc chức năng, nhiệm vụ được giao và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; công tác điều hành các hoạt động của Sở và công tác phối hợp giữa các phòng, đơn vị trực thuộc Sở;

2.1.2. Theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; báo cáo định kỳ và đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ của Sở; tổng hợp tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Sở; ban hành thông báo, biên bản các hội nghị, cuộc họp của lãnh đạo Sở. Xây dựng, thực hiện và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các Quy chế của Sở: Quy chế làm việc, thực hiện dân chủ, chi tiêu nội bộ, quản lý tài sản côn, thi đua khen thưởng kỷ luật, nâng lương trước thời hạn…

2.1.3. Là đầu mối liên hệ, giao dịch với các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài Sở;

2.1.4. Tổ chức quản lý, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của Sở và các cơ quan, đơn vị thuộc Sở; bảo đảm việc ban hành các văn bản của Sở theo đúng thể thức và thủ tục quy định; tiếp nhận, chuyển giao, luân chuyển công văn đi, đến và quản lý việc sử dụng con dấu của Sở; tổ chức in ấn, sao lưu tài liệu phục vụ công tác của Sở, quản lý công tác lưu trữ hồ sơ tài liệu của cơ quan Sở;

2.1.5. Tham mưu giúp Giám đốc Sở công tác thi đua khen thưởng kỷ luật của toàn ngành và cơ quan Văn phòng Sở; công tác thông tin, tuyên truyền về các hoạt động văn hoá, thể thao, gia đình của ngành; công tác cung cấp, tiếp nhận thông tin đối với cơ quan báo chí, phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức, cá nhân về các hoạt động liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và gia đình theo quy định của pháp luật và quy chế của Sở; giúp Giám đốc Sở tổ chức các cuộc họp báo;

2.1.5. Quản lý cơ sở vật chất kỹ thuật, tài sản, phương tiện, điều kiện làm việc phục vụ chung cho các hoạt động của cơ quan Sở và công tác quản trị nội bộ; quản lý xe ô tô phục vụ công tác của cơ quan Sở; mua sắm, sửa chữa, cải tạo đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các hoạt động của cơ quan Văn phòng Sở; ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động của Văn phòng và trụ sở cơ quan Sở;

2.1.6. Chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức và phục vụ các hội nghị, cuộc họp, làm việc của Sở; thực hiện công việc lễ tân và chủ trì việc tiếp, tiễn các đoàn khách của Sở; tổ chức hậu cần phục vụ các đoàn công tác của cơ quan Văn phòng Sở.

2.2. Công tác tổ chức cán bộ:

2.2.1. Giúp Giám đốc Sở xây dựng các dự án, đề án, dự thảo các văn bản về tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, người lao động về đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực và chính sách chế độ thuộc các chuyên ngành, lĩnh vực do sở Văn hóa và Thể thao quản lý;

2.2.2. Giúp Giám đốc Sở xây dựng phương án tổ chức của Sở, của ngành; quy hoạch cán bộ quản lý các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt;

2.2.3. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Luật Cán bộ, công chức; chính sách chế độ và các quy định của Đảng và Nhà nước về công tác tổ chức, cán bộ thuộc phạm vi quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao theo quy định của pháp luật;

2.2.4. Giúp giám đốc Sở xây dựng phương án về việc thành lập, tổ chức lại, sáp nhập, giải thể các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước thuộc Sở; quy hoạch mạng lưới tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công; điều kiện, tiêu chí thành lập và cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với tổ chức sự nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao theo quy định của pháp luật;

2.2.5. Trình Giám đốc Sở các văn bản đề nghị quyết định thành lập các phòng, các tổ chức trực thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; ban hành quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng, giao biên chế, quỹ tiền lương hàng năm đối với các đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật. Thẩm định, trình Giám đốc Sở quyết định hoặc đề nghị cấp trên quyết định công nhận ban vận động để thành lập hội, liên đoàn tổ chức chính trị - xã hội trong phạm vi quản lý của ngành;

2.2.6. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và biên chế thuộc thẩm quyền, phân cấp của Giám đốc Sở, hướng dẫn thực hiện nội dung, hình thức và tổ chức thi tuyển, thi nâng ngạch; xét tuyển, xét nâng ngạch viên chức các chuyên ngành văn hóa, thể dục thể thao và gia đình trong Sở; tổ chức thực hiện, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tỉnh.

2.2.7. Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, giáng chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các phòng, đơn vị thuộc Sở theo phân cấp của Tỉnh và theo quy định của pháp luật. Thực hiện quy trình và thủ tục điều động, luân chuyển và quyết định tuyển dụng, tiếp nhận cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tỉnh;

2.2.8. Quản lý và cập nhật hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; quản lý hồ sơ nội vụ của các phòng, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở theo quy định. Thống kê cán bộ, công chức, viên chức, lao động thuộc Sở quản lý.

2.2.9. Giúp Giám đốc Sở phối hợp với cơ quan, ban, ngành và địa phương liên quan quản lý Nhà nước về đào tạo nguồn nhân lực ngành văn hóa, thể dục thể thao và gia đình đối với các cơ sở đào tạo trên địa bàn tỉnh; quản lý công tác đào tạo của các cơ sở đào tạo, huấn luyện tài năng văn hóa, thể dục thể thao và gia đình. Xây dựng, kế hoạch đề nghị cấp trên thực hiện đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức, hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao và gia đình trên địa bàn tỉnh;

2.2.10. Tổ chức thực hiện, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chính sách chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các phòng, đơn vị thuộc Sở.

2.2.11. Đề xuất chủ trương, biện pháp thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ của Sở Văn hóa và Thể thao; thẩm tra, xác minh hồ sơ cán bộ thuộc diện Sở quản lý;

2.2.12. Hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ, quy hoạch, kế hoạch công tác tổ chức, cán bộ của các phòng, đơn vị thuộc Sở;

2.2.13. Thực hiện chương trình cải cách hành chính và cơ chế một cửa, chủ trì việc nghiên cứu áp dụng tiêu chuẩn ISO trong hoạt động của cơ quan Sở

2.2.14. Là đầu mối quản lý, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục xuất nhập cảnh đối với người Việt Nam và người nước ngoài tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi, hợp tác quốc tế về văn hoá, thể dục thể thao và gia đình theo quy định của pháp luật.

2.3. Công tác kế hoạch tài chính:                 

2.3.1. Tham mưu về công tác xây dựng, chỉ đạo, quản lý, điều hành, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch sự nghiệp văn hóa, thể thao và gia đình của ngành và các đơn vị thuộc Sở; kế hoạch về kinh phí chi thường xuyên hàng năm; kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia, xây dựng cơ bản của Ngành Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh;

2.3.2. Tham gia thẩm định các dự án đầu tư, phát triển liên quan đến ngành Văn hóa và Thể thao; tham gia kiểm tra, thẩm định quyết toán, tham gia đấu thầu; tham gia Hội đồng duyệt giá của Sở Văn hóa và Thể thao;

2.3.3. Kiểm tra, giám sát việc thực hiện dự toán, kế hoạch ngân sách được duyệt, việc thu chi tài chính, thực hiện nghĩa vụ ngân sách, thanh toán công nợ; kiểm tra, quản lý, hướng dẫn thực hiện quy định của Nhà nước về việc mua sắm, quản lý và sử dụng tài sản của các đơn vị thuộc Sở; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về tài chính, kế toán.

2.3.4. Triển khai hướng dẫn, kiểm tra thực hiện chính sách chế độ, kế hoạch tài chính, thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo quy định của pháp luật

2.3.5. Phối hợp với các ngành chức năng của tỉnh và của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lập, rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, dự toán ngân sách phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của cấp trên giao cho ngành Văn hóa và Thể thao trong từng năm, từng thời kỳ, giai đoạn và công việc cụ thể.

2.3.6. Tham mưu về công tác chỉ đạo, điều hành các phòng, đơn vị liên quan thuộc Sở cung cấp đầy đủ, kịp thời các số liệu, tài liệu về tài chính kế toán của đơn vị phục vụ cho công tác giám sát tài chính theo quy định của pháp luật.

2.3.7. Thực hiện công tác thu thập, xử lý, thống kê số liệu kinh tế, tài chính, kế toán, lập báo cáo kế hoạch, báo cáo tài chính, báo cáo thống kê gửi các ngành chức năng theo quy định của pháp luật.

2.3.8. Giúp Giám đốc Sở trong việc phân tích thông tin, số liệu thực hiện kế hoạch, số liệu kế toán, tham mưu đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản lý và quyết định về tài chính của Giám đốc sở.

2.3.9. Thực hiện các giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngành văn hóa và thể thao theo quy định của pháp luật.

2.3.10. Thực hiện công tác thủ quỹ, hồ sơ kho của cơ quan Văn phòng Sở

2.4. Quản lý cán bộ công chức thuộc Văn phòng theo thẩm quyền, Chánh Văn phòng được Giám đốc Sở uỷ quyền ký thừa lệnh một số công văn, giấy tờ như: Thông báo, giấy đi đường, giấy giới thiệu, sao lưu văn bản, lệnh điều xe, phiếu xăng

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 1198
Đã truy cập: 2403228