Phòng Quản lý văn hóa và gia đình

31/10/2023

 

 

   Phó Trưởng phòng phụ trách : Nguyễn Thị Mai

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý văn hóa.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 0983.821.888

- Trực tiếp thực hiện:

- Tham mưu, quản lý, theo dõi công tác quản lý các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng (dịch vụ karaoke, vũ trường; quảng cáo; biểu diễn nghệ thuật,…);

- Tham mưu việc cấp, thu hồi, điều chỉnh giấy phép; kiểm tra và hướng dẫn hoạt động mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm thuộc phạm vi quản lý của ngành Văn hóa và Thể thao; Quản lý, cấp phép xuất, nhập khẩu văn hóa phẩm;

- Tham mưu, theo dõi và hướng dẫn việc thực hiện Quyền tác giả và quyền liên quan;

- Tham mưu, theo dõi việc triển khai thực hiện những sự kiện văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng;

- Tham mưu quản lý hoạt động sáng tác và phổ biến tác phẩm văn học theo quy định của pháp luật; tượng đài, tranh hoành tráng;

- Tham mưu hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh; Thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; Cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, văn hoá, xã hội trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu, theo dõi nhiệm vụ và xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 11 - NQ/TU, Chương trình hành động số 105/CTr - UBND của UBND tỉnh và các Đề án có liên quan;

- Có trách nhiệm theo dõi hoạt động của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh; 

- Thực hiện công tác Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên của Phòng;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

 

      Phó trưởng phòng: Triệu Thị Mai

  • Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Chính sách công; Cử nhân Văn hoá; Cử nhân Kinh tế.
  • Trình độ LLCT: Cao cấp
  • Điện thoại cá nhân: 0902.960.666
  • Trực tiếp thực hiện: Tiếp nhận và giải quyết các thủ tục Hành chính của Sở tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh.

      - Giúp việc Trưởng phòng, chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Sở và Pháp luật về nhiệm vụ được phân công:

        (1) Về nghệ thuật biểu diễn: Tham mưu, trình Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước hoặc phân cấp, ủy quyền thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định của pháp luật và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; Tham mưu cấp văn bản xác nhận cá nhân Việt Nam dự thi người đẹp, người mẫu ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;

       (2) Về điện ảnh: Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình, phim có sử dụng hiệu ứng đặc biệt tác động đến người xem phim do cơ sở điện ảnh thuộc tỉnh sản xuất hoặc nhập khẩu; Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện do cơ sở điện ảnh thuộc tỉnh sản xuất hoặc nhập khẩu theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

       (3). Về mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm: Tham mưu tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng, cấp giấy phép tổ chức trại sáng tác điêu khắc, cấp, thu hồi giấy phép triển lãm tác phẩm nhiếp ảnh tại Việt Nam, cấp, thu hồi giấy phép đưa tác phẩm nhiếp ảnh từ Việt Nam ra nước ngoài triển lãm theo quy định của pháp luật; Tham mưu cấp giấy phép sao chép tác phẩm mỹ thuật về danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, lãnh tụ; cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại tỉnh đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại và do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại; phê duyệt nội dung tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nhiếp ảnh nhập khẩu nhằm mục đích kinh doanh theo quy định của pháp luật; Tiếp nhận thông báo tổ chức thi sáng tác tác phẩm mỹ thuật thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; tiếp nhận thông báo tổ chức triển lãm, tạm dừng hoạt động triển lãm do tổ chức, cá nhân tổ chức tại tỉnh Quảng Ninh không vì mục đích thương mại theo quy định của pháp luật;

       (4) Về quảng cáo: Tham mưu chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài đặt tại tỉnh Quảng Ninh; Tiếp nhận và xử lý hồ sơ thông báo sản phẩm quảng cáo trên bảng quảng cáo, băng - rôn; thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo tại tỉnh;

       (5) Về văn hóa quần chúng: Tham mưu để Sở Văn hóa và Thể thao hướng dẫn, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường; quản lý hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, trò chơi điện tử không nối mạng và vui chơi giải trí nơi công cộng tại địa phương trong tỉnh theo quy định của pháp luật;  

       (6) Về công tác gia đình: Tham mưu để Sở Văn hóa và Thể thao thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình theo quy định của pháp luật; Tham mưu để Sở Văn hóa và Thể thao cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, giấy chứng nhận nghiệp vụ tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; cấp thẻ nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, thẻ nhân viên tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình.

- Theo dõi, quản lý hoạt động của Thư viện tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc Sở và Trưởng phòng phân công.

 

 

 

Chuyên viên: Phạm Thị Thúy Nga

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý văn hóa.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 0915.581.556.

- Trực tiếp thực hiện:

- Tham mưu xây dựng các cơ chế chính sách, xây dựng đề án, kế hoạch và hướng dẫn công tác quản lý và tổ chức hoạt động thiết chế văn hóa thể thao cơ sở;

- Tham mưu xây dựng tổ chức các phong trào văn hóa, văn nghệ, hội thi, hội diễn văn hóa cơ sở; tổng hợp và theo dõi các câu lạc bộ văn hóa văn nghệ cơ sở; các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân tại các khu công nghiệp, khu kinh tế;

- Trực tiếp thực hiện nội dung “Thiết chế văn hóa” (Tiêu chí số 06) trong  Chương trình Xây dựng Nông thôn mới; Chương trình mỗi xã, phường một sản phẩm (OCOP);

- Tham mưu triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động của Phòng; Phụ trách công tác tổng hợp báo cáo chung của Phòng;

- Có trách nhiệm theo dõi hoạt động của Đoàn Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa Điện ảnh; 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

 

 

 

Chuyên viên: Vũ Hương Lan

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản lý văn hóa.

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại Văn phòng: 0986.181.999

- Trực tiếp thực hiện:

- Trực tiếp tham mưu, theo dõi và phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo và hướng dẫn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

- Tham mưu, tổng hợp phong trào xây dựng Nông thôn mới; trực tiếp hướng dẫn thực hiện Tiêu chí số 16 về văn hóa trong Chương trình Xây dựng Nông thôn mới;

- Tham mưu hướng dẫn thực hiện Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang;

- Tham mưu, hướng dẫn xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước ở cơ sở;

- Tham gia phối hợp tổ chức các sự kiện văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng;

- Theo dõi, tham mưu công tác phòng chống tệ nạn xã hội; tổng hợp văn bản quy phạm pháp luật liên quan lĩnh vực của Phòng;

- Có trách nhiệm theo dõi hoạt động của Hội Văn nghệ dân gian tỉnh; 

- Có trách nhiệm thu quỹ Đảng phí, Công đoàn Phòng hàng tháng, quý, năm;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

 

 

 

Chuyên viên: Hoàng Thị Lan Anh

 - Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản lý văn hóa.

- Trình độ LLCT: Sơ cấp.

- Điện thoại văn phòng: 

- Điện thoại di động: 086.030.313.

- Trực tiếp thực hiện:

- Tham mưu thực hiện công tác Gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; công tác bình đẳng giới; công tác trẻ em; công tác Dân số - KHHGĐ;

- Theo dõi, tham mưu công tác phối hợp với một số ngành liên quan: Y tế giao thông, giáo dục, môi trường ...; Người Cao tuổi; An toàn giao thông; Vệ sinh an toàn thực phẩm;

- Phối hợp thực hiện các nhiệm vụ công tác quản lý các dịch vụ văn hóa; tổ chức các sự kiện văn hóa, hội thi, hội diễn…;

- Tham mưu phối hợp các nội dung Đề án xây dựng xã hội học tập;

- Tham mưu tổng hợp hồ sơ thi đua khen thưởng của Phòng;

- Có trách nhiệm theo dõi hoạt động của Thư viện tỉnh;

- Phụ trách công tác hành chính, tạp vụ của Phòng (văn phòng phẩm, vệ sinh phòng làm việc); 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Phòng phân công.

  

 

Chuyên viên: Bùi Thị Thanh Thủy

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Việt Nam học.

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại văn phòng: 

Điện thoại di động: 0936.934.289.

- Email: buithithanhthuy.svhttdl@quangninh.gov.vn 

- Trực tiếp thực hiện:

 Tham mưu thực hiện công tác Gia đình và phòng chống bạo lực gia đình; công tác bình đẳng giới; công tác trẻ em; công tác Dân số - KHHGĐ;

 

Chuyên viên: Lê Biên Thùy

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Văn hóa (Bảo tàng); Thạc sỹ VHH.

- Trình độ LLCT: .

- Điện thoại văn phòng: 

Điện thoại di động: 0983.035.866

- Email: 

- Trực tiếp thực hiện:

 

 

1. Vị trí và chức năng

1.1. Phòng Quản lý Văn hoá và Gia đình là cơ quan chuyên môn thuộc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Ninh, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực Văn hóa, Gia đình (trừ công tác quản lý Di sản, danh thắng) thuộc phạm vi  nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo quy định; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình theo quy định của pháp luật.

1.2. Phòng Nghiệp vụ Văn hoá và Gia đình chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Văn hoá và Thể thao, đồng thời chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các đơn vị: Thư viện tỉnh Quảng Ninh; Trung tâm văn hoá tỉnh Quảng Ninh; Đoàn nghệ thuật Cải lương Quảng Ninh, Đoàn nghệ thuật Chèo Quảng Ninh, Đoàn Kịch Quảng Ninh; Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Quảng Ninh và phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
2.1. Về nghệ thuật biểu diễn:

2.1.1. Tổ chức thực hiện quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn do địa phương tổ chức trên địa bàn tỉnh;

2.1.2. Thẩm định, cấp phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn; chương trình biểu diễn thời trang ở trong nước và có yếu tố nước ngoài cho các đối tượng:

- Đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, đơn vị có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn thời trang thuộc địa phương;

- Các tổ chức kinh tế - xã hội khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không bán vé tại nhà hàng, vũ trường;

- Các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội không có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp có doanh thu nhằm mục đích phục vụ công tác xã hội, từ thiện ở địa phương;

- Tổ chức kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam đặt trụ sở chính tại tỉnh.

2.1.3. Tham mưu cư các đoàn nghệ thuật, diễn viên thuộc tỉnh quản lý ra nước ngoài biểu diễn, các đoàn nghệ thuật, diễn viên nước ngoài đến biểu diễn nghệ thuật tại địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2.1.4. Tổ chức việc thực hiện việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sỹ và diễn viên biểu diễn chuyên nghiệp theo phân cấp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

2.1.5. Tiếp nhận hồ sơ thông báo biểu diễn nghệ thuật cho các cá nhân và tổ chức;

2.1.5. Tổ chức thực hiện Quy chế quản lý việc sản xuất, phát hành băng, đĩa ca nhạc và vở diễn.

2.2. Về điện ảnh:

2.2.1. Tham mưu Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước, hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

2.2.2. Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

2.2.3. Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

2.2.4. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnh khác tại địa phương.

2.3. Về Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm:

2.3.1. Tham mưu lãnh đạo Sở thành lập Hội đồng nghệ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp Sở theo quy chế xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

2.3.2. Cấp, thu hồi, điều chỉnh giấy phép, kiểm tra và hướng dẫn hoạt động triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, nghệ thuật sắp đặt, trình diễn các loại hình nghệ thuật đương đại và các triển lãm khác thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hoá, thể thao và du lịch; quản lý việc sao chép tác phẩm mỹ thuật tại địa phương theo quy chế do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành.

2.3.3. Thẩm định, cấp phép thể hiện phần mỹ thuật đối với các dự án xây dựng hoặc tu bổ, tôn tạo tượng đài, tranh hoành tráng trên địa bàn tỉnh.

2.4. Quyền tác giả, liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật:

2.4.1. Tham mưu cho lãnh đạo Sở các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà nước, tổ chức cá nhân trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.4.2. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra thực hiện trên địa bàn tỉnh các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan;

2.4.3. Thẩm định quyền tác giả, quyền liên quan khi có tranh chấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

2.5. Thư viện:

2.5.1. Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động thư viện trong tỉnh theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du Lịch; đăng ký hoạt động đối với thư viện tỉnh;

2.5.2. Hướng dẫn các thư viện trong tỉnh xây dựng quy chế tổ chức hoạt động trên cơ sở quy chế mẫu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2.6. Về quảng cáo:

2.6.1. Thẩm định hồ sơ cấp, sửa, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo đặt tại địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2.6.2. Tiếp nhận hồ sơ để quản lý, theo dõi hoạt động quảng cáo trên bảng, biển, panô, băng rôn, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác và các hình thức tương tự treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời hoặc tại nơi công cộng trên địa bàn tỉnh.

2.7. Về văn hoá quần chúng và tuyên truyền cổ động:

2.7.1. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch thiết chế văn hoá cơ sở ở địa phương sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

2.7.2. Tham mưu hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hoá cơ sở trên địa bàn tỉnh trên cơ sở quy chế mẫu của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch;

2.7.3. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh;

2.7.4. Tham mưu tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, văn hoá, xã hội trên địa bàn tỉnh;

2.7.5. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chế karaoke, vũ trường, Quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động văn hoá khác tại địa phương;

2.7.6. Quản lý hoạt động sáng tác và phổ biến tác phẩm văn học theo quy định của pháp luật.

2.8. Về xây dựng nếp sống văn hoá:

2.8.1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thể chỉ đạo và hướng dẫn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh;

2.8.2. Lập và thực hiện kế hoạch khảo sát về đời sống văn hóa ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh, qua đó mở lớp tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn nhằm đẩy mạnh phong trào các cuộc vận động và phúc tra xét công nhận các danh hiệu theo quy định;

2.8.3. Hướng dẫn tổ chức thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng Gia đình văn hóa, Làng, thôn, bản, khu phố văn hóa,  Cơ quan, đơn vị văn hóa, Doanh nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh;

2.8.4. Nghiên cứu xây dựng những nội dung, tiêu chí, các danh hiệu văn hoá, các mô hình, mẫu hình mới trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để nhân điển hình;

2.8.5. Tổ chức phối hợp liên tịch với các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh trong việc thực hiện các cuộc vận động về xây dựng nếp sống văn hóa;

2.8.6. Thu thập, lưu trữ thông tin, số liệu công tác xây dựng nếp sống văn hóa của ngành trên địa bàn tỉnh;

2.8.7. Hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới.

2.9. Về Gia đình:

2.9.1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển chương trình mục tiêu quốc gia các dự án về lĩnh vực gia đình;

2.9.2. Tổ chức thực hiện, triển khai luật phòng chống bạo lực gia đình và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến gia đình, đảm bảo quyền bình đẳng và chống bạo lực trong gia đình trên địa bàn Tỉnh;

2.9.3. Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo việc tuyên truyền giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam;

2.9.4. Tổ chức thu thập lưu trữ thông tin về gia đình;

2.9.5. Phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra việc tổ chức, chỉ đạo triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, các nhiệm vụ công tác về lĩnh vực gia đình các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh;

2.10. Thực hiện cải cách hành chính; quản lý biên chế, thực hiện chính sách chế độ đối với cán bộ, công chức trong phòng; quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật;

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 106
Đã truy cập: 2719069