Phòng nghiệp vụ văn hóa và gia đình

11/11/2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng phòng: Phạm Thị Hải Yến

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Văn hoá, Cử nhân kinh tế Quốc tế

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203 3635168

- Điện thoại di động: 0912 527 168

-Email: yengdqn@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Phó phòng: Bùi Thúy Hải

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Giáo dục chính trị

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 033.3635168

- Điện thoại di động: 01689.974.889

- Phụ trách: 

Công tác Gia đình, Phòng, chống bạo lực gia đình; Vì sự tiến bộ của phụ nữ; Triển khai Luật PCBLGĐ; Trẻ em; Dân số - KHHGĐ; Bình đẳng giới, Thư viện và các vấn đề liên quan;

- Trực tiếp quản lý và theo dõi Thư viện Tỉnh. Tham gia nghiêm cứu khoa học 

 

 

 

 

 

 


Phó phòng: Vũ Hải Vân

- Trình độ chuyên môn: 

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 033.3635014

- Điện thoại di động: 0938286688

- Phụ trách:

- Thường trực tại Trung tâm hành chính công tỉnh;

- Thẩm định, cấp phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn; chương trình biểu diễn thời trang ở trong nước và có yếu tố nước ngoài;

- Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện, phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu; kiểm tra việc thực hiện Quy định về kinh doanh băng đĩa phim các hoạt động điện ảnh khác tại địa phương;

- Thẩm định hồ sơ cấp, sửa, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo đặt tại địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phó phòng: Nguyễn Thị Thanh Thủy

 Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản lý văn hóa

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 033.3635014

- Điện thoại di động: 0972886242

- Email: ngth.vhtt@gmail.com

- Phụ trách: 

 

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Mai

- Điện thoại Văn phòng: 033.3635014

- Điện thoại di động: 0983 821 888

- Trực tiếp thực hiện:

- Cấp, thu hồi, điều chỉnh giấy phép, kiểm tra và hướng dẫn hoạt động triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, nghệ thuật sắp đặt, trình diễn các loại hình nghệ thuật đương đại và các triển lãm khác thuộc phạm vi quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Thẩm định, cấp phép thể hiện phần mỹ thuật đối với các dự án xây dựng hoặc tu bổ, tôn tạo tượng đài, tranh hoành tráng, công trình liên quan dến tôn giáo trên địa bàn tỉnh;

- Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quyền tác giả, Quy chế karaoke, vũ trường; Quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động văn hóa khác tại địa phương;

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh;

- Quản lý hoạt động sáng tác và phổ biến tác phẩm văn học theo quy định của pháp luật;

 

 

 

 

Chuyên viên: Phạm Thị Thúy Nga

- Điện thoại Văn phòng: 033.3635014

- Điện thoại di động: 0915 581556

- Trực tiếp thực hiện:

- Hướng dẫn, theo dõi và thực hiện nội dung Thiết chế văn hóa cơ sở;

- Tham mưu hướng dẫn xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh trên cơ sở Quy chế mẫu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Trực tiếp thực hiện nội dung “Thiết chế văn hóa” (Tiêu chí số 06) trong  Chương trình Xây dựng Nông thôn mới;

 

 

 

Chuyên viên: Vũ Hương Lan

- Điện thoại Văn phòng: 033.3635014

- Trực tiếp thực hiện:

- Tham mưu, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể chỉ đạo và hướng dẫn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”;

- Tổng hợp số liệu Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa";

- Trực tiếp thực hiện nội dung “Gia đình Văn hóa” và “Làng, Khu phố văn hóa” (Tiêu chí số 16) trong Chương trình Xây dựng Nông thôn mới;

 

 

 

Chuyên viên: Hoàng Thị Lan Anh

- Điện thoại Văn phòng: 033.3635014

- Điện thoại di động: 0986030313

- Theo dõi công tác Gia đình, Bình đẳng giới và Phụ nữ;

- Hướng dẫn việc Đăng ký hoạt động Thư viện trong tỉnh theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

 

 

 

1. Vị trí và chức năng

1.1. Phòng Nghiệp vụ Văn hoá và Gia đình là cơ quan chuyên môn thuộc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Ninh, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực Văn hóa, Gia đình (trừ công tác quản lý Di sản, danh thắng) thuộc phạm vi  nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo quy định; quản lý nhà nước các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình theo quy định của pháp luật.

1.2. Phòng Nghiệp vụ Văn hoá và Gia đình chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Sở Văn hoá và Thể thao, đồng thời chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các đơn vị: Thư viện tỉnh Quảng Ninh; Trung tâm văn hoá tỉnh Quảng Ninh; Đoàn nghệ thuật Cải lương Quảng Ninh, Đoàn nghệ thuật Chèo Quảng Ninh, Đoàn Kịch Quảng Ninh; Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng Quảng Ninh và phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn
2.1. Về nghệ thuật biểu diễn:

2.1.1. Tổ chức thực hiện quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn về nghệ thuật biểu diễn do địa phương tổ chức trên địa bàn tỉnh;

2.1.2. Thẩm định, cấp phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn; chương trình biểu diễn thời trang ở trong nước và có yếu tố nước ngoài cho các đối tượng:

- Đơn vị nghệ thuật biểu diễn chuyên nghiệp, đơn vị có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn thời trang thuộc địa phương;

- Các tổ chức kinh tế - xã hội khi tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp không bán vé tại nhà hàng, vũ trường;

- Các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội không có chức năng tổ chức biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp có doanh thu nhằm mục đích phục vụ công tác xã hội, từ thiện ở địa phương;

- Tổ chức kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam đặt trụ sở chính tại tỉnh.

2.1.3. Tham mưu cư các đoàn nghệ thuật, diễn viên thuộc tỉnh quản lý ra nước ngoài biểu diễn, các đoàn nghệ thuật, diễn viên nước ngoài đến biểu diễn nghệ thuật tại địa phương sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2.1.4. Tổ chức việc thực hiện việc cấp thẻ hành nghề cho nghệ sỹ và diễn viên biểu diễn chuyên nghiệp theo phân cấp của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

2.1.5. Tiếp nhận hồ sơ thông báo biểu diễn nghệ thuật cho các cá nhân và tổ chức;

2.1.5. Tổ chức thực hiện Quy chế quản lý việc sản xuất, phát hành băng, đĩa ca nhạc và vở diễn.

2.2. Về điện ảnh:

2.2.1. Tham mưu Hội đồng thẩm định kịch bản văn học đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước, hội đồng thẩm định phim cấp tỉnh theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

2.2.2. Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim phóng sự, phim tài liệu, phim khoa học, phim hoạt hình do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu;

2.2.3. Cấp, thu hồi giấy phép phổ biến phim truyện do cơ sở điện ảnh thuộc địa phương sản xuất hoặc nhập khẩu theo quy định của pháp luật về điện ảnh;

2.2.4. Tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện quy định về kinh doanh băng đĩa phim và các hoạt động điện ảnh khác tại địa phương.

2.3. Về Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm:

2.3.1. Tham mưu lãnh đạo Sở thành lập Hội đồng nghệ thuật tượng đài, tranh hoành tráng cấp Sở theo quy chế xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch;

2.3.2. Cấp, thu hồi, điều chỉnh giấy phép, kiểm tra và hướng dẫn hoạt động triển lãm mỹ thuật, triển lãm ảnh, nghệ thuật sắp đặt, trình diễn các loại hình nghệ thuật đương đại và các triển lãm khác thuộc phạm vi quản lý của ngành văn hoá, thể thao và du lịch; quản lý việc sao chép tác phẩm mỹ thuật tại địa phương theo quy chế do Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành.

2.3.3. Thẩm định, cấp phép thể hiện phần mỹ thuật đối với các dự án xây dựng hoặc tu bổ, tôn tạo tượng đài, tranh hoành tráng trên địa bàn tỉnh.

2.4. Quyền tác giả, liên quan đối với tác phẩm văn học, nghệ thuật:

2.4.1. Tham mưu cho lãnh đạo Sở các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nhà nước, tổ chức cá nhân trong lĩnh vực quyền tác giả, quyền liên quan đối với tác phẩm văn học nghệ thuật trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật.

2.4.2. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra thực hiện trên địa bàn tỉnh các quy định về cung cấp, hợp tác, đặt hàng, sử dụng và đảm bảo quyền tác giả đối với tác phẩm, quyền liên quan đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng và chế độ nhuận bút, thù lao cho tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, quyền liên quan;

2.4.3. Thẩm định quyền tác giả, quyền liên quan khi có tranh chấp theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân có thẩm quyền.

2.5. Thư viện:

2.5.1. Hướng dẫn việc đăng ký hoạt động thư viện trong tỉnh theo quy định của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du Lịch; đăng ký hoạt động đối với thư viện tỉnh;

2.5.2. Hướng dẫn các thư viện trong tỉnh xây dựng quy chế tổ chức hoạt động trên cơ sở quy chế mẫu của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2.6. Về quảng cáo:

2.6.1. Thẩm định hồ sơ cấp, sửa, bổ sung, thu hồi giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo đặt tại địa bàn tỉnh trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2.6.2. Tiếp nhận hồ sơ để quản lý, theo dõi hoạt động quảng cáo trên bảng, biển, panô, băng rôn, màn hình đặt nơi công cộng, vật phát quang, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động khác và các hình thức tương tự treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời hoặc tại nơi công cộng trên địa bàn tỉnh.

2.7. Về văn hoá quần chúng và tuyên truyền cổ động:

2.7.1. Hướng dẫn, tổ chức thực hiện quy hoạch thiết chế văn hoá cơ sở ở địa phương sau khi được Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

2.7.2. Tham mưu hướng dẫn xây dựng quy chế tổ chức và hoạt động của các thiết chế văn hoá cơ sở trên địa bàn tỉnh trên cơ sở quy chế mẫu của Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch;

2.7.3. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động tuyên truyền cổ động phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội và quy hoạch hệ thống cổ động trực quan trên địa bàn tỉnh;

2.7.4. Tham mưu tổ chức hội thi, hội diễn nghệ thuật quần chúng, thi sáng tác tranh cổ động, cụm cổ động; cung cấp tài liệu tuyên truyền, tranh cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị, văn hoá, xã hội trên địa bàn tỉnh;

2.7.5. Hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Quy chế karaoke, vũ trường, Quy chế tổ chức liên hoan, hội thi, hội diễn văn nghệ quần chúng và các hoạt động văn hoá khác tại địa phương;

2.7.6. Quản lý hoạt động sáng tác và phổ biến tác phẩm văn học theo quy định của pháp luật.

2.8. Về xây dựng nếp sống văn hoá:

2.8.1. Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành, đoàn thể chỉ đạo và hướng dẫn phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Thực hiện nhiệm vụ Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh;

2.8.2. Lập và thực hiện kế hoạch khảo sát về đời sống văn hóa ở khu dân cư trên địa bàn tỉnh, qua đó mở lớp tập huấn nâng cao kiến thức chuyên môn nhằm đẩy mạnh phong trào các cuộc vận động và phúc tra xét công nhận các danh hiệu theo quy định;

2.8.3. Hướng dẫn tổ chức thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; xây dựng Gia đình văn hóa, Làng, thôn, bản, khu phố văn hóa,  Cơ quan, đơn vị văn hóa, Doanh nghiệp văn hóa trên địa bàn tỉnh;

2.8.4. Nghiên cứu xây dựng những nội dung, tiêu chí, các danh hiệu văn hoá, các mô hình, mẫu hình mới trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” để nhân điển hình;

2.8.5. Tổ chức phối hợp liên tịch với các Sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh trong việc thực hiện các cuộc vận động về xây dựng nếp sống văn hóa;

2.8.6. Thu thập, lưu trữ thông tin, số liệu công tác xây dựng nếp sống văn hóa của ngành trên địa bàn tỉnh;

2.8.7. Hướng dẫn triển khai thực hiện nội dung Chương trình xây dựng nông thôn mới.

2.9. Về Gia đình:

2.9.1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển chương trình mục tiêu quốc gia các dự án về lĩnh vực gia đình;

2.9.2. Tổ chức thực hiện, triển khai luật phòng chống bạo lực gia đình và kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến gia đình, đảm bảo quyền bình đẳng và chống bạo lực trong gia đình trên địa bàn Tỉnh;

2.9.3. Tham mưu giúp Giám đốc Sở chỉ đạo việc tuyên truyền giáo dục các giá trị đạo đức, lối sống, cách ứng xử trong gia đình Việt Nam;

2.9.4. Tổ chức thu thập lưu trữ thông tin về gia đình;

2.9.5. Phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan kiểm tra việc tổ chức, chỉ đạo triển khai các văn bản quy phạm pháp luật, các nhiệm vụ công tác về lĩnh vực gia đình các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh;

2.10. Thực hiện cải cách hành chính; quản lý biên chế, thực hiện chính sách chế độ đối với cán bộ, công chức trong phòng; quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật;

2.11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 3564
Đã truy cập: 49297012.