Thanh tra sở

23/08/2017
 

Chánh Thanh tra: Bùi Quang Nam

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn hóa

- Trình độ LLCT: 

- Điện thoại văn phòng: 033.3821829

- Điện thoại di động: 0913.388.362

-Email: buiquangnam@quangninh.gov.vn

- Phụ trách:

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng;

- Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động văn hóa, dịch vụ văn hóa, quảng cáo, thanh tra hành chính, Trưởng đoàn Thanh tra, kiểm tra đột xuất, tháng, quý, năm trình lãnh đạo Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện.

- Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật;

 

          

Phó Chánh Thanh tra: Lê Xuân Điệp

- Trình độ chuyên môn: Đại học Văn hóa

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 033.3623627

- Điện thoại di động: 0912.545147

- Email: lediepqn@gmail.com

- Phụ trách: Công tác nội vụ, pháp chế; công tác cải cách hành chính; công tác thi đua, khen thưởng của Thanh tra. Điều hành đơn vị khi Chánh thanh tra đi vắng ủy quyền; Xử phạt vi phạm hành chính theo ủy quyền của Chánh thanh tra; Tham gia Cộng tác viên xây dựng Luật với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh; tham gia thành viên đoàn kiểm tra liên ngành 178 của tỉnh về phòng chống các tệ nạn xã hội

 

 


                                                                                                                                                                                                                                                           

Chuyên viên: Nguyễn Thị Hải Yến

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân

- Điện thoại Văn phòng: 033.3623627

- Điện thoại di động: 0123.889.9669

- Phụ trách:

- Lĩnh vực phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo; tổng hợp báo cáo đột xuất, định kì tháng, quý, năm của Thanh tra, lưu trữ văn bản, giữ dấu, hồ sơ thanh tra, kiểm tra và kết quả xử phạt vi phạm hành chính;

- Tham gia thành viên đoàn thanh tra, kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể thao, gia đình, hành chính, di sản, lễ hội theo sự phân công của Chánh thanh tra;

- Thực hiện công tác tiếp công dân;

 1. Vị trí, chức năng

1.1. Thanh tra Sở Văn hóa và Thể thao (sau đây gọi là Thanh tra Sở) là cơ quan của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Ninh, có chức năng giúp Giám đốc Sở quản lý nhà nước về công tác thanh tra, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong các lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao theo quy định của pháp luật.

1.2. Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo, quản lý của Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh và Thanh tra Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

1.3. Thanh tra Sở có tư cách pháp nhân và có con dấu riêng

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Xây dựng các chương trình, kế hoạch thanh tra trình Giám đốc Sở quyết định và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đó.

2.2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Sở Văn hóa và Thể thao theo quy định của pháp luật.

2.3. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao trong phạm vi quản lý nhà nước của Sở Văn hóa và Thể thao.

2.4. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

2.5. Giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

2.6. Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

2.7. Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị thuộc Sở thực hiện quy định của pháp luật về công tác thanh tra; phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Sở chỉ đạo, hướng dẫn về tổ chức, hoạt động thanh tra nội bộ trong cơ quan, đơn vị đó.

2.8. Tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở.

2.9. Kiến nghị cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc hủy bỏ những quy định trái với văn bản pháp luật của nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao được phát hiện qua công tác thanh tra.

2.10. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra Sở.

2.11. Yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra.

2.12. Thực hiện các nội dung cải cách hành chính theo chương trình, kế hoạch của Sở Văn hóa và Thể thao Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; báo cáo tháng, quý, 6 tháng, năm và báo cáo đột xuất về tình hình hoạt động của phòng với các cơ quan chức năng.

2.13. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức thuộc phạm vi quản lý; quản lý, sử dụng tài sản được giao theo quy định của pháp luật;

2.14. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giao và theo quy định của pháp luật.

 

 Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 421
Đã truy cập: 2766178