Phòng Quản lý di sản

23/08/2017

 

Trưởng phòng: Bùi Thị Giang
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý văn hóa

- Trình độ LLCT: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 033.3834265 
- Điện thoại di động: 0932187688

Email: buithigiang@quangninh.gov.vn

- Phụ trách chung hoạt động của phòng Quản lý Di sản.

- Trực tiếp phụ trách:

+ Tham mưu và là Thư ký các Hội đồng thuộc lĩnh vực di sản.

+ Tham mưu công tác quản lý hoạt động bảo tàng, nhà truyền thống; Hoạt
động điều tra, thám sát, khai quật khảo cổ, thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật,
bảo vật quốc gia do các tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ theo quy định.

+ Tham gia tổ công tác ứng phó biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Ninh; thành viên
Ban bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ của Sở Văn hóa và Thể thao.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám đốc Sở.

 

 

Phó phòng: Nguyễn Văn Thoại
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Xã hội học, cử nhân Tôn giáo

- Trình độ LLCT: Cử nhân

- Điện thoại văn phòng: 033.3834265 
- Điện thoại di động: 0915 586 891

Email: nguyenvanthoaibtgqn@gmail.com.

Tham gia điều hành chung, giúp Đ/c trưởng phòng phụ trách:

+ Quản lý lĩnh vực quản lý di sản văn hóa phi vật thể: công tác quản lý lễ hội,kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể.

+ Quản lý và theo dõi thực hiện chính sách văn hóa dân tộc, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của cộng đồng các dân tộc cư trú trên địa bàn tỉnh;

+ Quản lý và theo dõi hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích thuộc địa bàn các địa phương miền Đông của tỉnh.

Trực tiếp phụ trách:

+ Tham mưu về công tác đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.

+ Hướng dẫn quản lý việc đưa mới, di dời, thay đổi, cổ vật, tượng thờ, đồ thờ lự tại di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt, quốc gia và di lích kiến trúc nghệ thuật được xếp hạng cấp tỉnh cho các tổ chức, cá nhân. 

+ Công tác phối hợp với các ngành về công tác tôn giáo, tín ngưỡng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đ/c trưởng phòng phân công và theo chỉ
đạo của Lãnh đạo Sở.

 

 

Chuyên viên: Hoàng Thị Ngọc Phương

-Email: hoangthingocphuong@quangninh.gov.vn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn hóa

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại di động: 01687769329

- Chịu trách nhiệm tham mưu nhiệm vụ quản lý văn hóa vật thể: Hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh: các khu di tích xếp hạng cấp quốc gia đặc biệt;

- Tham mưu về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực phụ trách của phòng.

- Theo dõi, báo cáo tổng hợp chung hoạt động của phòng.

- Quản lý tài liệu lưu trữ, tài sản thuộc phòng.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công và theo chỉ đạo
của Lãnh đạo Sở.

 

 

Chuyên viên: Hoàng Thị Kim Anh

-Email: hoangthikimanh@quangninh.gov.vn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn hóa

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại: 01659833889

- Chịu trách nhiệm tham mưu đối với lĩnh vực quản lý di sản văn hóa phi vật thể: công tác quản lý lễ hội, kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể.

- Tham muu công tác lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể đề nghị đưa vào danh mục di sản vãn hóa phi vật thể quốc gia.

- Hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thế; theo dõi thực hiện chính sách văn hóa dân tộc, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của cộng đồng các dân tộc cư trú trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu về công tác phối họp với các ngành về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; các quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi các di tích cấp tỉnh, kiểm kê phân loại tại một số địa bàn là các huyện miền đông.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công và theo chỉ đạo
của Lãnh đạo Sở.


               

 

 

Chuyên viên: Nguyễn Thị Giang

-Email: nguyenthigiang.svhttvdl@quangninh.gov.vn

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân văn hóa

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại: 0977707896

- Chịu trách nhiệm tham mưu nhiệm vụ quản lý văn hóa vật thể: Hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích, hoạt động bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh;

- Tham mưu công tác kiểm kê di tích và lập hồ sơ khoa học để xếp hạng di tích các cấp.

- Tham mưu công tác phối hợp với các ngành về khai thác than, khoáng sản.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do lãnh đạo phòng phân công và theo chỉ đạo
cùa Lãnh đạo Sở.

 

 
1.
Vị trí, chức năng

1.1. Phòng Quản lý Di sản là cơ quan chuyên môn thuộc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Ninh, có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Sở thực hiện quản lý nhà nước về nghiệp vụ Di sản thuộc phạm vi  nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo quy định.

 

1.2. Phòng Quản lý Di sản chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Văn hoá và Thể thao, đồng thời chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ đối với các đơn vị: Bảo tàng tỉnh Quảng Ninh, Ban Quản lý Di tích và Danh thắng tỉnh Quảng Ninh và các Phòng Văn hoá và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về lĩnh vực Di sản.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Giám đốc Sở dự thảo quyết định, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm các đề án, dự án, chương trình phát triển, thực hiện xã hội hóa, các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Di sản trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Giám đốc Sở quyết định thành lập, giải thể các Hội đồng chuyên ngành về di sản trong phạm vi quyền hạn của Sở.

2.3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu giúp Giám đốc Sở hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt; phối hợp thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về di sản.

2.4. Hướng dẫn thủ tục và cấp giấy phép nghiên cứu, sưu tầm di sản văn hoá phi vật thể trên địa bàn tỉnh cho tổ chức, cá nhân nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài;

2.5. Tham mưu giúp Giám đốc Sở công tác tổng hợp, theo dõi công tác kiểm kê, phân loại, lập hồ sơ xếp hạng di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh thuộc địa bàn tỉnh;

2.6. Tham mưu thỏa thuận chủ trương lập dự án, báo cáo kinh tế - kỹ thuật; thẩm định dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật, thỏa thuận bản vẽ thi công bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích cấp tỉnh ở địa phương; hướng dẫn, tổ chức thực hiện cấp thiết và các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích thộc địa phương quản lý sau khi được phê duyệt

2.7. Thẩm định dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích cấp tỉnh có khả năng ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích;

2.8. Tham mưu tổ chức việc thu nhận, bảo quản các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do tổ chức, cá nhân giao nộp và thu giữ ở địa phương theo quy định của pháp luật;

2.9. Đăng ký và tổ chức quản lý di vật, cổ vật quốc gia trong phạm vi tỉnh; cấp giấy phép làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc bảo tàng tỉnh và sở hữu cá nhân;

2.10. Hướng dẫn nghiệp vụ bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể theo đề nghị của tổ chức, cá nhân nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể;

2.11. Quản lý, hướng dẫn tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá, lễ hội truyền thống, tín ngưỡng gắn với di tích, nhân vật lịch sử tại địa phương; xây dựng tượng đài, tranh hoành tráng;

2.12. Tham mưu hướng dẫn công tác đặt tên, đổi tên đường, phố và các công trình công cộng trên địa bàn tỉnh;

2.13. Quản lý và theo dõi việc thực hiện chính sách văn hoá dân tộc, bảo tồn, phát huy, phát triển các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể của cộng đồng các dân tộc cư trú trên địa bàn tỉnh;

2.14. Thực hiện cải cách hành chính; quản lý biên chế, thực hiện chính sách chế độ đối với cán bộ, công chức trong phòng; quản lý tài sản được giao theo quy định của pháp luật;

2.15. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 683
Đã truy cập: 2722343