Trung tâm Văn hoá

23/08/2017

 

Giám đốc: Nguyễn Hồng Vĩnh

- Điện thoại cơ quan: 02033829197

- Điện thoại di động: 0913.025198

- Phụ trách:

- Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

- Phụ trach hoạt động các câu lạc bộ, xây dựng kế hoạch nội dung lịch hoạt động của các câu lạc bộ

- Phụ trách công tác công nghệ thông tin

- Chỉ đạo công tác hoạt động đoàn thanh niên

- Phụ trách phòng: Nghiệp vụ văn hóa nghệ thuật quần chúng, kỹ thuật âm thanh...

Phó Giám đốc: Ninh Sơn Hồng

- Trình độ học vấn chuyên môn: Thạc sỹ

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại cơ quan: 02033815950

- Số điện thoại di động: 0904.141384

 

Phó Giám đốc: Nguyễn Hữu Tình

- Trình độ học vấn chuyên môn: Đại học Văn hóa

- Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp

- Số điện thoại di động: 0932.555818

 
1. Vị trí, chức năng:
1.1. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Quảng Ninh (sau đây gọi là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Ninh. Trung tâm thực hiện chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương; tổ chức các hoạt động văn hóa, bồi dưỡng năng khiếu nhằm nâng cao dân trí, đáp ứng yêu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa và giải trí của nhân dân.
1.2. Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Quảng Ninh có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định của pháp luật, chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức hoạt động của Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan có liên quan.
1.3. Trụ sở của Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Quảng Ninh đặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

2.1. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác hàng năm trình trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức thực hiện;

2.2. Tổ chức các loại hình văn hóa, nghệ thuật, tuyên truyền, cổ động phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội; nghiên cứu, thể nghiệm mẫu hình nghiệp vụ văn hóa; phổ biến, hướng dẫn vận dụng các mẫu hình và phương pháp công tác tiên tiến trong nghiệp vụ văn hóa; biên tập và phát hành các tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp vụ cho hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở của địa phương;

2.3. Hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá chất lượng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ đối với hệ thống thiết chế văn hóa cơ sở; liên kết, phối hợp với thiết chế văn hóa của các ngành và đoàn thể quần chúng trong thực hành nghiệp vụ. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức của cơ quan và các đơn vị văn hóa cơ sở, các hạt nhân phong trào văn hóa, nghệ thuật quần chúng; mở các lớp năng khiếu về văn hóa- nghệ thuật;

2.4. Xây dựng, hướng dẫn, duy trì hoạt động của đội tuyên truyền lưu động, đội văn nghệ quần chúng, nhóm sở thích - câu lạc bộ và các hình thức hoạt động văn hóa, dịch vụ tại chỗ hoặc lưu động để trực tiếp tuyên truyền đến quần chúng ở cơ sở nhằm định hướng, nâng cao trình độ cảm thụ văn hóa- nghệ thuật và đáp ứng nhu cầu sáng tạo, hưởng thụ văn hóa của nhân dân;

2.5. Chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội; tổ chức hoạt động chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; thực hiện và cung cấp các dịch vụ liên quan đến sản xuất phim, kinh doanh băng đĩa hình, đĩa nhạc theo quy định; mua bán xuất nhập khẩu phim, vật tư kỹ thuật chuyên ngành điện ảnh và các dịch vụ khác theo quy định;

2.6. Khai thác, sưu tầm, phát huy các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc; tổ chức các cuộc thi sáng tác, liên hoan, hội diễn nghệ thuật quần chúng, hội thi tuyên truyền lưu động, triển lãm, lễ hội truyền thống và hiện đại;

2.7. Liên kết với các cơ quan, đoàn thể, cá nhân để tổ chức các dịch vụ văn hóa - nghệ thuật, tuyên truyền, triển lãm, quảng cáo, hội chợ, vui chơi - giải trí theo quy định của pháp luật;

2.8. Tổ chức khảo sát, tham quan, trao đổi nghiệp vụ, giao lưu văn hóa, phát triển sự nghiệp với các đơn vị có liên quan trong nước và quốc tế;

2.9. Giám đốc Trung tâm quy định quyền hạn cụ thể; sắp xếp, bố trí nhân lực theo các chức danh và tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức, người lao động Trung tâm.

2.10. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân lực, thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý của Trung tâm theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý của Sở Văn hóa và Thể thao;

2.11. Quản lý, sử dụng nhà đất, tài chính, tài sản, ngân sách được phân bổ hàng năm và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật

2.13. Tham gia thành viên Hội đồng nghệ thuật của tỉnh để thẩm định các chương trình, kịch bản, thông tin tuyên truyền, kịch bản văn học đối với việc sản xuất phim đặt hàng từ ngân sách nhà nước

2.14. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Ninh giao.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 75
Đã truy cập: 2580204