Bảo tàng Tỉnh

16/06/2023
 

   Giám đốc : Đỗ Quyết Tiến

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Số điện thoại cơ quan: 

- Số điện thoại di động: 0904.076198

- Phụ trách công tác:

- Công tác tổ chức cán bộ và biên chế;

- Công tác Thi đua - khen thưởng; công tác đối nội, đối ngoại;

- Công tác Kế hoạch tài vụ;

- Các hoạt động chuyên môn: Nghiên cứu, sưu tầm, trưng bày,

kiểm kê, bảo quản, kĩ thuật thiết bị, dịch vụ
 

     Phó Giám đốc: Nguyễn Văn Tâm

  • Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ
  • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
  •  Số điện thoại cơ quan: 
  • Số điện thoại di động: 0914.669368
 

 

     Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Xiêm

  • Trình độ chuyên môn: Cử nhân
  • Trình độ lý luận chính trị: Trung cấp
  •  Số điện thoại cơ quan: 
  • Số điện thoại di động: 0917.701065

1. Vị trí, chức năng:


1.1. Bảo tàng Quảng Ninh là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; thực hiện chức năng sưu tầm, bảo quản, nghiên cứu, trưng bày, giới thiệu di sản văn hóa, bằng chứng vật chất về lịch sử, văn hóa, thiên nhiên, con người Quảng Ninh và Việt Nam phục vụ nhu cầu nghiên cứu, học tập, tham quan và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trong tỉnh và du khách; hướng dẫn và tổ chức các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh;

1.2. Bảo tàng Quảng Ninh có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, hoạt động theo quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức hoạt động của Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan liên quan;

1.3. Trụ sở của Bảo tàng Quảng Ninh đặt tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

2. Nhiệm vụ:

2.1. Tham mưu xây dựng dự thảo quy hoạch; kế hoạch dài hạn, hàng năm; dự án, đề án chương trình theo chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng. Tổ chức thực hiện các kế hoạch, dự án, đề án khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

2.2. Xây dựng và thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý về chuyên ngành Di sản văn hóa của đơn vị và các ngành khoa học có liên quan nhằm nâng cao trình độ, đáp ứng các yêu cầu hoạt động và sự nghiệp phát triển của Bảo tàng Quảng Ninh;

2.3. Thực hiện chức năng, nhiệm vụ về tổ chức hoạt động của Bảo tàng theo Quy định tại Thông tư số 18/2010/TT-BVHTTDL ngày 31/12/2010 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hóa của nhân dân;

2.4. Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học về di sản văn hóa và phát huy giá trị di sản văn hóa; sưu tầm bổ sung tài liệu, tư liệu, hiện vật; kiểm tra, thống kê, phân loại, lưu trữ các hồ sơ quy hoạch, hồ sơ dự án, hồ sơ di tích, danh thắng thuộc tỉnh;

2.5. Tạo điều kiện và phục vụ các đối tượng được phép khai thác, sử dụng các tài liệu của Bảo tàng hoặc có liên quan đến Bảo tàng Quảng Ninh, do Bảo tàng hiện đang lưu giữ; các đối tượng đến thăm quan Bảo tàng. Tổ chức bảo vệ đảm bảo an ninh, an toàn cho cơ quan và cho khách tham quan Bảo tàng;

2.6. Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho các bảo tàng, nhà truyền thống, ban quản lý di tích của các địa phương, ngành, đơn vị cơ sở, tập thể và cá nhân trong tỉnh;

2.7. Tổ chức kiểm kê, lập hồ sơ khoa học di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn Tỉnh, di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đề nghị cấp có thẩm quyền xếp hạng;

2.8. Hướng dẫn, tổ chức hoạt động nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học phục vụ lĩnh vực quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng các cấp theo phân cấp và quy định của pháp luật. Phối hợp kiểm tra, giám sát việc quản lý, bảo vệ, khai thác, tu bổ, tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh theo quy định;

2.9. Nghiên cứu, biên tập và xuất bản ấn phẩm giới thiệu truyền thống lịch sử - văn hóa, hiện vật tại Bảo tàng Tỉnh; các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh… phục vụ hoạt động tuyên truyền, quảng bá, nghiên cứu, học tập và tham quan;

2.10. Chủ trì hoặc phối hợp tổ chức thực hiện các chương trình khảo sát, thăm dò, khai quật khảo cổ… phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, đề xuất phương án bảo quản, tu bổ tôn tạo phục hồi di tích;

2.11. Tham gia hội đồng giám định di vật, cổ vật; hội đồng định giá di vật, cổ vật; hội đồng thẩm định hồ sơ xếp hạng di tích của tỉnh;

2.12. Nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào hoạt động của Bảo tàng;

2.13. Tham mưu cho Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao quản lý di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia trên địa bàn; thực hiện thẩm định các quy hoạch, dự án, báo cáo kinh tế kỹ thuật bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích; thẩm định các dự án cải tạo, xây dựng các công trình nằm ngoài khu vực bảo vệ di tích, có khả năng làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường của di tích. Tổ chức thực hiện các nội dung quản lý các dự án quy hoạch di tích, dự án tu bổ di tích và báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích theo phân cấp do người quyết định đầu tư, chủ đầu tư giao hoặc ủy quyền thực hiện và quy định của pháp luật. Tư vấn lập quy hoạch, dự án tu bổ di tích và báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ di tích, thiết kế tu bổ di tích; Tư vấn giám sát thi công tu bổ di tích, giám sát trưng bày, bảo quản trị liệu và tu sửa hiện vật Bảo tàng.

2.14. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, nhân sự, thực hiện các chế độ, chính sách đối với cán bộ, viên chức, người lao động thuộc phạm vị đơn vị quản lý theo quy định của Pháp luật và phân cấp của Sở Văn hoá và Thể thao. Quản lý, sử dụng nhà đất, tài chính, tài sản, ngân sách được phân bổ hàng năm và các nguồn thu khác theo quy định của pháp luật;

2.15. Xây dựng các quy chế hoạt động của đơn vị;

2.16. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Quảng Ninh giao.Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 22
Đã truy cập: 2821699