UBND tỉnh ban hành Văn bản chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2021

30/11/2020 10:09

UBND tỉnh vừa ban hành Văn bản số 8075/UBND-VX1 gửi các Sở, ngành: Văn hóa và Thể thao, Nội vụ, Du lịch, Giáo thông Vận tải, Y tế, Công thương, Công an và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo về công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2021.

Lễ hội đình Lục Nà, xã Lục Hồn (huyện Bình Liêu)

Theo đó, để công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh đảm bảo diễn ra an toàn, lành mạnh, thiết thực, hiệu quả, văn minh và đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ về trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng, nguồn gốc sản phẩm hàng hóa bày bán tại các lễ hội; công tác phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân và du khách; Thực hiện Văn bản số 4323/BVHTTDL-VHCS ngày 19/11/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau:

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch quản lý, tổ chức lễ hội năm 2021 trên địa bàn địa phương đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 110/2018/NĐ-CP, ngày 29/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội và chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 4323/BVHTTDL-VHCS, ngày 19/11/2020; Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chổng dịch COVID-19; Trong trường hợp dịch COVID-19 có nguy cơ tái diễn, bùng phát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, căn cứ tình hình thực tế, chỉ đạo thực hiện nghiêm biện pháp tạm ngừng tổ chức lễ hội theo đúng quy định tại Điều 8 Nghị định số 110/2018/NĐ-CP, ngày 29/8/2018 của Chính phủ. Thời gian xây dựng hoàn thành kế hoạch trước ngày 15/12/2020, qua Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các sở, ngành: Vãn hóa và Thê thao, Nội vụ, Du lịch, Giao thông vận tải, Y tế, Công Thương, Công an tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực ngành quản lý xây dựng kế hoạch hoặc phương án phối hợp với các địa phương, các ngành chức năng thực hiện quản lý và tổ chức lễ hội năm 2021 trên địa bàn toàn tỉnh. Thời gian xây dựng hoàn thành kế hoạch hoặc phương án trước ngày 15/12/2020, qua Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch chung về tổ chức và quản lý lễ hội năm 2021, hoàn thành trước ngày 20/12/2020. Triển khai thực hiện những nội đung theo chức năng, nhiệm vụ của Sở. Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ hướng dẫn, chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tổ chức và quản lý lễ hội tín ngưỡng. Hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2021 đảm bảo theo đúng yêu cầu và quy định.

Nguyễn Trung Hà


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 101
Đã truy cập: 2763873