Tăng cường quản lý hoạt động bào quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh

12/04/2022 11:43

Ngày 08-4, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản số 2203/UBND-VX1 gửi Sở Văn hóa và Thể thao và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường quản lý hoạt động bào quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh.

Theo đó, đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Thực hiện nghiêm Luật Di sản văn hóa, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Di sản văn hóa và các quy định về đầu tư, xây dựng khi triển khai các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích (bất kể các dự án được triển khai bằng nguồn vốn đầu tư nào). Chỉ đạo, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện đúng quy trình, quy định, thủ tục triển khai các dự án tu bổ di tích tại địa phương. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi về giá trị của đi tích, lý do bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và công khai nội dung dự án tu bổ di tích trước khi triển khai để nhân dân được biết, tham gia, đóng góp ý kiến nhằm thống nhất, nâng cao nhận thức và tạo sự đồng thuận của xã hội về việc thực hiện các dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Sở Vãn hóa và Thể thao: Tham mưu, báo cáo đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa theo Quyết định số 1230/QĐ-TTg ngày 15/7/2021 cùa Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường tập huấn, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; tổ chức các chương trình, hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn toàn tỉnh. Thường xuyên tổ chức tập huấn nâng cao năng lực quản lý các dự án bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích cho đội ngũ cán bộ cấp huyện, cấp xã và người trực tiếp trông coi di tích. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trong hoạt động bảo quản, tu bổ phục hồi di tích lịch sử- văn hóa, danh lam thắng cảnh; kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm Làm ảnh hưởng tới giá trị di tích.


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 211
Đã truy cập: 2728228