Trung tâm Văn hóa Tỉnh tổ chức Chương trình tuyên truyền lưu động “ Mùa thu cách mạng ”

08/09/2023 16:18

Triển khai kế hoạch của Sở Văn hoá và Thể thao về việc kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám thành công ( 19/8/1945-19/8/2023 ) và ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ( 02/9/1945-02/9/2023 )
Trung tâm Văn hóa Tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền nghệ thuật, chiếu phim lưu động và triển lãm tranh cổ động phục vụ chính trị tại các huyện, thị xã, thành phố: TP Móng Cái, Huyện Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Bình Liêu, Ba chẽ, Vân Đồn, với chủ đề  “ Uống nước nhớ nguồn ”

Cách mạng Tháng Tám là kết tinh của tinh thần, ý chí tự lực tự cường, của trí tuệ con người Việt Nam, của truyền thống lịch sử và văn hóa Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám là thắng lợi của Chủ nghĩa Mác - Lênin được vận dụng sáng tạo vào hoàn cảnh Việt Nam, là thắng lợi của tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối cách mạng đúng đắn, đầy sáng tạo của Ðảng ta, gắn độc lập dân tộc với chủ nghĩa xã hội, gắn sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, là thành quả rực rỡ của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.Kỷ niệm 78 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng ta càng hiểu rõ giá trị lịch sử, thực tiễn sâu sắc mà Cách mạng Tháng Tám đã mang lại nhận thức đầy đủ trách nhiệm của các thế hệ hôm nay và mai sau trong việc vận dụng và phát triển những bài học kinh nghiệm quý giá, những tư tưởng mang tầm thời đại của Cách mạng Tháng Tám vào công cuộc đổi mới đất nước, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Hồng Anh - Trung tâm Văn hoá tỉnh


Tìm kiếm theo chuyên mục - nội dung - ngày tháng

Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 197
Đã truy cập: 2728214