Văn phòng sở

 
 
Bà Phạm Thị Hương: Chánh Văn phòng Sở

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế; Cử nhân kinh tế

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3835.586

- Điện thoại di động: 0912.120.465

- Email: phamthihuong.sxd@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Điều hành chung hoạt động của Văn phòng Sở;

+ Trực tiếp theo dõi, tổng hợp các báo cáo liên quan đến: Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán; Theo dõi đôn đốc, báo cáo kết quả thực hiện sau Kết luận thanh tra, kiểm toán, kiểm tra, giám sát; Trực tiếp làm công tác Đảng vụ của Đảng uỷ;

+ Kiểm soát toàn bộ các văn bản, báo cáo của Văn phòng trước khi trình Lãnh đạo ký duyệt.

 

Ông Đào Hồng Phong: Phó chánh Văn phòng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh; Cử nhân Kinh tế ngành Quản lý đô thị; Cử nhân Luật; Kỹ sư Kỹ thuật xây dựng.

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 02033.835.901

- Điện thoại di động: 0912.473.819

- Email: daohongphong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Trực tiếp làm công tác tổng hợp báo cáo, bao gồm: Tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch của Sở thực hiện các chương trình, kế hoạch, nghị quyết của Bộ Xây dựng, của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh; Tổng hợp báo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm theo quy định; Theo dõi chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng; tổng hợp trả lời chất vấn của cử tri; khiếu nại, tố cáo; đối thoại và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tổng hợp các báo cáo liên quan đến chức năng nhiệm vụ của 02 phòng chuyên môn trở lên;

+ Chủ trì theo dõi, triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo liên quan đến: Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; duy trì cải thiện các chỉ số cải cách hành chính (PAPI, SIPAS, PaxIndex), chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI, DDCI).

Bà Trịnh Thị Thái Hà: Phụ trách Kế toán

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Kế toán

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3837.322

- Điện thoại di động: 0977.265.866

- Email: trinhthithaiha@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách:

+ Công tác Kế toán cơ quan: Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện thu chi ngân sách; thanh quyết toán các khoản thu, chi tài chính thuộc lĩnh vực quản lý của Sở.

+ Quản lý thiết bị, tài sản, vật tư, công cụ, dụng cụ, phương tiện xe ô tô của cơ quan theo chế độ Tài chính và quy định của pháp luật hiện hành;

+ Theo dõi tăng giảm BHXH, các chế độ chính sách về BHXH, chế độ hưu trí, thôi việc của CBCC, NLĐ tại cơ quan Sở;

 

Bà Nguyễn Thanh Thùy: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân CNTT ngành Tin học

- Lý luận chính trị: T/đ sơ cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3837.901

- Điện thoại di động: 038.991.7385

- Email: nguyenthanhthuy.sxd@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Theo dõi, tổng hợp, báo cáo công tác tổ chức, bộ máy, chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức và người lao động;

+ Tham mưu thực hiện Đề án chuyển đổi số; Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà nước; Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Quản trị trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng;

Bà Trần Thị Thanh Hảo: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Kế toán

- Lý luận chính trị: T/đ sơ cấp

- Điện thoại văn phòng:

- Điện thoại di động: 0911.752.966

- Email: tranthithanhhao@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Theo dõi, tổng hợp các báo cáo định kỳ, đột xuất liên quan đến: Công tác đào tạo; tình hình nhân dân; quy chế dân chủ; khoa học công nghệ; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác pháp chế; công tác Hội.

+ Thường trực ISO của Sở; Công tác thi đua khen thưởng.

+ Theo dõi kết quả thực hiện nhiệm vụ và việc thực hiện quy chế của  CBCC cơ quan.
 

Bà Phạm Thị Thanh Hải: Văn thư

- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng ngành Tin học Xây dựng;  Cao đẳng Hành chính - Văn thư

- Lý luận chính trị: T/đ sơ cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3835.586

- Điện thoại di động: 0936.794.373

- Email: phamthithanhhai@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Thực hiện công tác Văn thư của Sở theo quy định.

Bà Phạm Thị Bích: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp Luật; BDNV Văn thư - Lưu trữ

- Điện thoại văn phòng: 0203.3837.673

- Điện thoại di động: 0984.379.380

- Email: phamthibich@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Thực hiện công tác lưu trữ và quản lý hồ sơ tài liệu của cơ quan Sở theo quy định của Luật văn thư, lưu trữ; quản lý tủ sách pháp luật của cơ quan.

 

Bà Nguyễn Thị Thảo: Nhân viên

- Trình độ chuyên môn: Trung cấp xây dựng

- Lý luận chính trị:

- Điện thoại văn phòng: 0203.3835.586

- Điện thoại di động: 0397.399.666

- Lĩnh vực phụ trách:

+ Thực hiện tiếp nhận văn bản đến của Sở, chuyển giao các hồ sơ, tài liệu đến các phòng theo thẩm quyền giải quyết.  

+ Công tác lễ tân, tạp vụ cơ quan.

Ông Trần Xuân Pháp: Lái xe

- Điện thoại di động: 0912.401.842

- Quản lý và vận hành xe ô tô 14A- 01696 của Sở

Ông Nguyễn Hồng Lam: Lái xe

- Điện thoại di động: 0912.090.567

- Quản lý và vận hành xe ô tô 14A- 01357 của Sở

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

I. Vị trí và chức năng
Văn phòng Sở Xây dựng (sau đây gọi tắt là Văn phòng Sở) trực thuộc Sở Xây dựng; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Giám đốc Sở trong công tác: Tổng hợp báo cáo; kế hoạch, chương trình phát triển Ngành; chỉ tiêu thống kê Ngành; cải cách hành chính, hoạt động liên quan đến Trung tâm HCC tỉnh; pháp chế; văn thư- lưu trữ; quản trị mạng; quản lý tài sản, tài chính; công tác đào tạo, tổ chức cán bộ, chính sách, lao động, tiền lương; thi đua khen thưởng, kỷ luật; quản trị hành chính văn phòng; bảo mật, bảo vệ, quân sự (gồm dân quân tự vệ và dự bị động viên), y tế, văn hóa công sở, đạo đức công vụ của CBCC, VC.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn.
1. Công tác Kế hoạch, tổng hợp.
a) Dự thảo quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các chương trình, dự án trong ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở được Uỷ ban nhân dân tỉnh giao;
b) Dự thảo các Văn bản trình lãnh đạo Sở ký tham mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, tổ chức phi chính phủ hoạt động trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật;
c) Tham mưu cho Lãnh đạo Sở công tác hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực của Sở; quản lý, chỉ đạo hoạt động và việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;
d) Theo dõi, tổng hợp, báo cáo định kỳ 6 tháng, 1 năm và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao với Uỷ ban nhân dân tỉnh, Bộ Xây dựng và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng theo quy định của Bộ Xây dựng và sự phân công của Uỷ ban nhân dân tỉnh;
đ) Xây dựng và đôn đốc triển khai thực hiện các: Chương trình công tác; chương trình hành động; hoạt động toàn khóa và hàng năm theo chỉ đạo của Bộ Xây dựng, HĐND tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh; Cập nhật chương trình, lịch làm việc hàng ngày, hàng tuần của lãnh đạo Sở theo kế hoạch;
2. Công tác Tổ chức, cán bộ, Thi đua khen thưởng:
a) Dự thảo các văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với cấp trưởng, cấp phó của các đơn vị trực thuộc Sở; cấp trưởng, cấp phó của Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện sau khi phối hợp, thống nhất với các Sở quản lý ngành, lĩnh vực liên quan;
b) Dự thảo trình lãnh đạo Sở ký trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành các quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các đơn vị trực thuộc Sở theo quy định của pháp luật;
c) Xây dựng các Nội quy, Quy chế làm việc của Sở; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội quy, quy chế trong cơ quan;
d) Dự thảo các văn bản Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, mối quan hệ và cơ cấu tổ chức của Văn phòng, Thanh tra, các phòng chuyên môn nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn chung của Bộ quản lý ngành, lĩnh vực và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh;
đ) Tham mưu cho lãnh đạo Sở công tác Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức năng nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;
e) Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng của ngành, Hội đồng kỷ luật của cơ quan;
3. Công tác quản lý tài chính, tài sản:
Quản lý tài chính, tài sản được giao và tổ chức thực hiện ngân sách nhà nước được phân bổ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Ủy ban nhân dân tỉnh; Công tác mua sắm, sửa chữa tài sản thiết bị đảm bảo hoạt động của cơ quan.
4. Công tác cải cách hành chính:
a) Dự thảo chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh, đảm bảo phù hợp với mục tiêu và nội dung chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước của Uỷ ban nhân dân tỉnh; Triển khai thực hiện theo chương trình, kế hoạch đề ra và các văn bản chỉ đạo của ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ;
b) Theo dõi, đôn đốc thực hiện Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Sở;
c) Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật: Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện theo quy định; Phối hợp tổ chức phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới trong lĩnh vực ngành; Thực hiện rà soát, hệ thống hóa VBQPPL;
d) Là đầu mối theo dõi, đôn đốc, triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính; Dự thảo trình Lãnh đạo Sở ký trình UBND tỉnh ban hành Quyết định công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng; Công tác triển khai các dịch vụ công trực tuyến; Quản lý bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở tại Trung tâm hành chính công tỉnh; Là đầu mối xây dựng, tuyên truyển phổ biến, theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện các kế hoạch, chương trình duy trì và cải thiện các chỉ số cải cách hành chính (PAPI, SIPAS, PaxIndex), chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI, DDCI) ... của Sở theo các chương trình, mục tiêu, kế hoạch của Tỉnh.
đ) Thường trực Công tác ISO của Sở.
5. Công tác quản trị hành chính, Văn phòng; Văn thư, lưu trữ:
a) Quản trị trang thông tin điện tử của Sở Xây dựng bao gồm: Quản lý, vận hành, cập nhật, viết bài, duy trì họat động của trang thông tin điện tử; quản lý mạng nội bộ; theo dõi cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật, các kết quả giải quyết công việc, các quy hoạch ngành và các thông tin liên quan đến lĩnh vực ngành Xây dựng; biên tập, xử lý và cung cấp thông tin lên trang thông tin điện tử của Sở;
b) Tiếp nhận, xử lý, quản lý công văn, tài liệu, các văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan, đơn vị, cá nhân gửi đến Sở; Tham mưu cho lãnh đạo Sở công tác phân phối văn bản đến hàng ngày; Chịu trách nhiệm quản lý con dấu, kiểm soát văn bản trước khi phát hành theo đúng quy định về công tác văn thư, lưu trữ và các quy định hiện hành;   
c) Chủ trì, phối hợp với các phòng ban thuộc Sở tổ chức các Hội nghị, sự kiện của Sở; công tác lễ tân, hậu cần phục vụ các đoàn khách trong nước và nước ngoài đến làm việc với cơ quan theo quy định; Công tác đảm bảo vệ sinh, phòng chống cháy nổ, văn minh công sở nơi làm việc theo nội quy, quy chế của cơ quan;
d) Phối hợp với Công đoàn cơ quan chăm lo đời sống và tạo điều kiện để cán bộ công chức và lao động trong cơ quan hoàn thành tốt nhiệm vụ;
đ) Công tác giáo dục quốc phòng an ninh, dân quân tự vệ, công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ quan Sở.
6. Công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác:
a) Là đầu mối tổng hợp, báo cáo các nội dung liên quan đến công tác: Kiến nghị và trả lời chất vấn của cử tri gửi tới các kỳ họp HĐND tỉnh, kỳ họp Quốc Hội; Đối thoại và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; Tổng hợp các báo cáo kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh (Các nội dung liên quan đến từ 02 phòng trở lên);
b) Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 41
Đã truy cập: 2642655