Phòng Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị

24/08/2017

 

Ông Đỗ Văn Ninh: Trưởng phòng

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản lý đô thị; Kỹ sư đô thị chuyên ngành Giao thông san nền Cấp thoát nước; Cử nhân Kinh tế ngành Tài chính.

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp;

- Điện thoại văn phòng: 0203.3836.072

- Điện thoại di động: 0912.080.808

- Email:dovanninh@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Xây dựng cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm thu hút, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển các đô thị đồng bộ, các khu đô thị mới kiểu mẫu; các chính sách, giải pháp quản lý quá trình đô thị hoá, các mô hình quản lý đô thị; quản lý môi trường trong lĩnh vực đầu tư phát triển đô thị; Thẩm định hồ sơ để trình công nhận loại đô thị trên địa bàn tỉnh; Thẩm định chấp thuận đầu tư các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị;

 

 

Ông Nguyễn Thanh Phương: Phó trưởng phòng

 

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Kỹ sư Kỹ sư xây dựng chuyên ngành Môi trường nước - Cấp thoát nước.

- Trình độ LLCT: Cao cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3835.731

- Điện thoại di động: 0909.648.577

- Email: nguyenthanhphuong@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

 

Ông Võ Văn Chung: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành Quản lý kinh tế; Kỹ sư ngành Kế toán Doanh nghiệp.

- Lý luận chính trị: Trung cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3836.072

- Điện thoại di động: 0902.191.871

- Email: vovanchung@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; Tổ chức, thẩm định, trình phê duyệt các loại đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; Tổ chức công bố khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện sau khi hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cung cấp thông tin và tạo điều kiện để các nhà đầu tư tham gia đầu tư các dự án phát triển đô thị; Tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tình hình phát triển đô thị và thông tin về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

 

Ông Tô Việt Thắng: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ ngành Quản lý môi trường; Đại học ngành Quản lý xây dựng.

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3836.072

- Điện thoại di động: 0817.171.801

- Email: tovietthang@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách: Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; Tổ chức, thẩm định, trình phê duyệt các loại đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; Tổ chức công bố khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện sau khi hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cung cấp thông tin và tạo điều kiện để các nhà đầu tư tham gia đầu tư các dự án phát triển đô thị; Tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tình hình phát triển đô thị và thông tin về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

 Ông Nguyễn Việt Hùng: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Đại học ngành Kỹ thuật công trình giao thông

- Lý luận chính trị: Sơ cấp

- Điện thoại văn phòng: 0203.3836.072

- Điện thoại di động: 0382.556.506

- Email: tovietthang@quangninh.gov.vn

Lĩnh vực phụ trách: Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật; Tổ chức, thẩm định, trình phê duyệt các loại đồ án quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; Tổ chức công bố khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện sau khi hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt; cung cấp thông tin và tạo điều kiện để các nhà đầu tư tham gia đầu tư các dự án phát triển đô thị; Tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tình hình phát triển đô thị và thông tin về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật.

Bà Nguyễn Thị Hồng Giang: Chuyên viên

- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ ngành Quản lý xây dựng; Kỹ sư ngành Kinh tế xây dựng; Cử nhân ngành Luật.

- Trình độ LLCT: Trung cấp.

- Điện thoại văn phòng: 0203.3836.072

- Điện thoại di động: 0705.736.918

- Email: nguyenthihonggiang@quangninh.gov.vn

- Lĩnh vực phụ trách:

 

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

I. Vị trí và chức năng
Phòng Hạ tầng kỹ thuật và Phát triển đô thị là phòng chuyên môn trực thuộc Sở Xây dựng; thực hiện chức năng tham mưu, giúp Lãnh đạo Sở trong công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực phát triển đô thị; hạ tầng kỹ thuật.
II. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Về phát triển đô thị

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức lập các loại chương trình phát triển đô thị hoặc thẩm định các chương trình phát triển đô thị theo thẩm quyền; xác định các khu vực phát triển đô thị và kế hoạch thực hiện; xác định các chỉ tiêu về lĩnh vực phát triển đô thị trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tổ chức thực hiện các quy hoạch, kế hoạch, chương trình sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

b) Xây dựng các cơ chế, chính sách, giải pháp nhằm thu hút, huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng và phát triển các đô thị đồng bộ, các khu đô thị mới, các chính sách, giải pháp quản lý quá trình phát triển đô thị, các mô hình quản lý đô thị, khuyến khích phát triển các dịch vụ công trong lĩnh vực phát triển đô thị; tổ chức thực hiện sau khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt, ban hành;

c) Tổ chức thực hiện các chương trình, dự án đầu tư phát triển đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh, bao gồm: Chương trình nâng cấp đô thị, chương trình phát triển đô thị, đề án phát triển các đô thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh, xây dựng phát triển đô thị thông minh, dự án cải thiện môi trường đô thị, nâng cao năng lực quản lý đô thị, dự án đầu tư phát triển đô thị và các chương trình, dự án khác có liên quan đến phát triển đô thị;

d) Tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân loại đô thị hàng năm, đề xuất việc tổ chức hoàn thiện các tiêu chí phân loại đô thị đối với các đô thị đã được công nhận loại đô thị; hướng dẫn, kiểm tra các đề án công nhận loại đô thị trình Ủy ban nhân dân tỉnh để trình cấp có thẩm quyền công nhận loại đô thị; tổ chức thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án đề nghị công nhận đô thị loại V;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra các hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, khai thác sử dụng đất xây dựng đô thị theo quy hoạch và kế hoạch đã được phê duyệt; tổ chức thực hiện quản lý đầu tư phát triển đô thị theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tư phát triển đô thị, pháp luật về đầu tư xây dựng và pháp luật có liên quan theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; hướng dẫn quản lý trật tự xây dựng đô thị;

e) Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư phát triển đô thị; tổ chức vận động, khai thác, điều phối các nguồn lực trong và ngoài nước cho việc đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn theo sự phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh; khai thác sử dụng và tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện bàn giao quản lý trong khu đô thị hoặc tổ chức thực hiện khi được Ủy ban nhân dân tỉnh phân cấp, ủy quyền;

g) Theo dõi, tổng hợp, đánh giá và báo cáo tình hình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh; tổ chức xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu, cung cấp thông tin về tình hình phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

2. Về hạ tầng kỹ thuật: bao gồm: Cấp nước đô thị và khu công nghiệp; thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung và khu công nghiệp; quản lý xây dựng hạ tầng kỹ thuật thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải rắn; công viên, cây xanh đô thị; chiếu sáng đô thị; nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ) và cơ sở hỏa táng: Kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị;

a) Xây dựng kế hoạch, chương trình, chỉ tiêu và cơ chế chính sách phát triển lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện sau khi được phê duyệt;

b) Tổ chức lập, thẩm định theo phân cấp và quy định pháp luật về quy hoạch thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh theo quy định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt;

c) Tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, vận động, khai thác các nguồn lực để phát triển hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh;

d) Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu về hạ tầng kỹ thuật;

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn tỉnh.

3. Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng theo phân cấp đối với các dự án phát triển đô thị, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư; công trình hạ tầng kỹ thuật (bao gồm các dự án về: Cấp nước đô thị và khu công nghiệp; thoát nước và xử lý nước thải đô thị, khu dân cư nông thôn tập trung và khu công nghiệp; quản lý xây dựng hạ tầng kỹ thuật thu gom, lưu giữ, xử lý chất thải rắn; công viên, cây xanh đô thị; chiếu sáng đô thị; nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sĩ) và cơ sở hỏa táng: Kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; quản lý xây dựng ngầm đô thị; quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị); Phối hợp với các Sở chuyên ngành thẩm định hạng mục hạ tầng kỹ thuật đối với các dự án công trình giao thông, nông nghiệp nông thôn. Kiểm tra xác định chi phí đầu tư xây dựng đối với các công trình sử dụng đất để phục vụ xác định nghĩa vụ tài chính, giá đất (theo nhiệm vụ của Sở Xây dựng được quy định tại Quy chế làm việc của Hội đồng thẩm định giá đất)

4. Tham mưu Sở Xây dựng xây dựng, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ, bảo vệ môi trường; xây dựng hệ thống thông tin, tư liệu phục vụ công tác quản lý nhà nước và hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của Sở được giao theo quy định của pháp luật.

5 Thực hiện tổng hợp báo cáo chỉ tiêu thống kê ngành Xây dựng về: Phát triển đô thị (các chỉ tiêu có mã số 0301, 0302, 0303); hạ tầng kỹ thuật (các chỉ tiêu có mã số từ 0104 ÷ 0412), quy định tại Thông tư số 13/2023/TT-BXD ngày 29/12/2023 của Bộ Xây dựng;

6. Công tác phối hợp với các Sở, ban, ngành và các phòng ban thuộc Sở:

a) Chủ trì tham gia ý kiến với các Sở, ngành, địa phương về chủ trương đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật, bao gồm: Cấp, thoát nước đô thị và khu công nghiệp; thoát nước và xử lý nước thải đô thị và khu dân cư nông thôn tập trung; quản lý chất thải rắn đô thị và khu dân cư nông thôn tập trung; chiếu sáng đô thị, cây xanh đô thị; nghĩa trang (trừ nghĩa trang liệt sỹ) và cơ sở hỏa táng; kết cấu hạ tầng giao thông đô thị; hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông; nạo vét luồng lạch và đổ thải nạo vét.

b) Tham gia ý kiến đối với các quy hoạch ngành do các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh lập xin ý kiến có liên quan đến quy hoạch chuyên ngành HTKT: Giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước, thủy lợi, tài nguyên nước, hạ tầng viễn thông, nạo vét luồng lạch và đổ thải nạo vét;

c) Chủ trì tham gia ý kiến đối với các quy trình quản lý vận hành các công trình hạ tầng kỹ thuật (dịch vụ công ích đô thị; quy trình vận hành hệ thống thu gom, xử lý nước thải; Quy trình vận hành cơ sở xử lý CTR…).

d) Tham gia thẩm định báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường, dự án thiết lập các khu bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học;

đ) Là đầu mối cập nhật và lưu giữ cơ sở dữ liệu môi trường trên phần mềm trực tuyến CSDLMT ngành Xây dựng

e) Tham gia ý kiến các chương trình, đề án liên quan đến: Biến đổi khí hậu, liên kết vùng kinh tế trọng điểm, tài nguyên môi trường nước; bảo vệ, khắc phục, cải tạo cảnh quan môi trường, bảo tồn và phát triển bền vững; tài nguyên nước; quản lý thất thoát nước..., các nội dung liên quan đến chức năng nhiệm vụ được giao.

g) Phối hợp với phòng Quy hoạch Kiến trúc thẩm định quy hoạch hạ tầng kỹ thuật bao gồm: Giao thông, san nền, cấp thoát nước, cấp điện... trong đồ án quy hoạch xây dựng thuộc thẩm quyền thẩm định của Sở Xây dựng theo phân cấp của UBND tỉnh;

h) Phối hợp với Phòng Quản lý nhà và thị trường BĐS rà soát phân loại các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới đã được chấp thuận đề xuất cơ chế chính sách thu hút đầu tư.

i) Thực hiện các nhiệm vụ phát sinh khác theo chỉ đạo của Lãnh đạo Sở.


Tin Nóng
Tin tiêu điểm

Lịch công tác trống

Website liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay: 809
Đã truy cập: 2647289